Maakunnan kehityksen kärjessä

Sote- ja maakuntauudistus henkilöstön kannalta

Henkilöstön asemaa on määritelty elokuun lopussa julkaistussa hallituksen esitysluonnoksessa sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä siirtyy merkittävästi maakuntien, maakuntien palvelulaitosten tai maakuntien yhtiöiden palvelukseen. Maakuntiin siirtyy henkilöstöä myös valtion aluehallinnosta. Henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Henkilöstötyöryhmän työ käynnistyi toukokuussa ja työ keskittyy tässä vaiheessa nykytilan selvittämiseen.

Henkilöstösiirroissa noudatetaan liikkeenluovutusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakuntien, maakuntien palvelulaitosten tai maakuntien yhtiöiden palvelukseen. Yhteisten tukipalvelujen (esim. keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut, kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja röntgenpalvelut) osalta työntekijä siirtyy voimaanpanolain nojalla maakunnan, maakuntien palvelulaitosten tai maakuntien yhtiön palvelukseen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään 50 % kohdistuu kunnan sote-palveluihin tai pelastustoimeen. Jos työpanos maakunnille siirtyvässä tehtävässä on alle 50 %, mahdollisesta siirtymisestä sovitaan nykyisen palvelutuottajan ja maakunnan, maakunnan palvelulaitoksen tai maakunnan yhtiön kesken. Tällöinkin sovelletaan liikkeenluovutuksen periaatetta. Maakuntiin siirtyy myös pelastustoimen, maatalouslomituksen, ympäristöterveydenhuollon sekä maakuntien liittojen henkilöstö sekä työntekijöitä valtion aluehallinnosta.

Siirtyminen tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin siirtymähetkellä voimassa olevat virka- tai työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät. Tämä koskee myös eläke-etuja. Maakuntiin siirtyvään henkilöstöön sovelletaan kunnallista viranhaltija- sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöä. Maakunnat ja maakuntien palvelulaitokset tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi.

Henkilöstötyöryhmä selvittää nykytilaa

Henkilöstötyöryhmä aloitti toimintansa 2.5.2016 ja on kokoontunut yhteensä neljä kertaa. Seuraava kokous on 20.10.2016. Tässä vaiheessa laaditaan nykytilakuvausta. Työryhmä on käynnistänyt mm. selvitykset paikallisista virka- ja työehtosopimuksista sekä henkilöstöpalveluista ja -etuuksista. Lisäksi käynnissä on henkilöstöprosesseja koskeva kartoitus. Maakuntiin siirtyvän henkilöstön määrästä on tehty vasta alustavaa selvitystä. Sen perusteella voidaan todeta, että kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy uudistuksen myötä runsaat 7 000 työntekijää uuden työnantajan palvelukseen. Uudistus koskettaa siis suurta osaa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä. Valmisteluun liittyvä avoimuus onkin keskeinen tekijä uudistuksen onnistumiselle!

100 YRITYSTÄ ESITTELYYN

KYMENLAAKSOLAINEN YRITYS! Tule tutuksi kymenlaaksolaisille

Esittelemme 100 kymenlaaksolaista yritystä juhlavuonna 2017 meidänkymenlaakso -sosiaalisen median kampanjalla ja nettisivustolla.

Kampanjan toteuttavat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijat. Muut yhteistyökumppanit ovat Kymenlaakson kauppakamari, Kymen Yrittäjät, Cursor ja Kinno.

Mukaan pääsee vastaamalla linkin alla olevaan kyselyyn   http://bit.ly/2dahWot

Maakuntauudistusseminaarissa tekemisen meininkiä

Miten saadaan kansalaiset äänestämään ensimmäistä kertaa järjestettävissä maakuntavaltuuston vaaleissa tammikuussa 2018 ? Millainen on SOTE-palveluverkon tulevaisuus ? Saavatko kansalaiset entistä parempaa palvelua ? Miten digitalisaatio muuttaa palveluprosesseja ? Pääseekö henkilöstö osallistumaan uuden maakunnan kehittämiseen ?

Näitä ja monia muita uuden maakunnan perustamiseen liittyviä asioita pohdittiin 31.8. Kotkan Höyrypanimolla, kun noin 100 henkilöä osallistui Kymenlaakson ensimmäiseen sote- ja maakuntauudistusseminaariin.

Seminaarissa kuultiin 14.12.2015 – 14.8.2016 kestäneen kuntaprojektin tuloksista. Kuntien ja kuntayhtymien edustajien yhteistyöllä valmistelu on käynnistynyt mallikkaasti, työryhmät ovat järjestäytyneet ja käynnistäneet ensimmäiset selvitystyönsä.

Sote-palveluiden väliraportti valmistuu syyskuussa. Se sisältää palveluiden ja rakenteiden nykytilan kuvauksen koko maakunnassa, suurimmat erot ja kehittämiskohteet, digitalisaation hyödyntämisen nykytilanteen eri toiminnoissa sekä työryhmien näkemykset tulevaisuudesta. Väliraportin perusteella suunnitellaan jatko kesään 2017 saakka

Maakuntapalvelujen lakisääteiset tehtävät on kartoitettu. Työ jatkuu asiakkuuksien määrittelyllä ja palveluverkkokuvauksen laadinnalla.

Sote-rakennusten ja paloasemien esiselvitys on laadittu. Siirtyvän henkilöstön suuntaa-antava kartoitus on tehty tilanteessa 15.8.2016. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva vakinainen ja määräaikainen ”siirtyvä” henkilöstömäärä on tällä hetkellä 7 200. Hankintojen nykytila-arviointi on valmistumassa. Tietohallinto- ja ICT-työryhmän väliraportin tavoiteaikataulu on marraskuu 2016.

Kaikissa seminaarin ryhmissä nousi esille viestinnän rooli. Viestintää ja tiedonkulkua pitää lisätä valmisteluryhmien välillä, henkilöstölle, kunnille ja kuntalaisille.

Asia on vakava ! Ensimmäisenä sisäisen viestinnän toimenpiteenä toteutetaan uutiskirje, jonka toivotaan tavoittavan jokaisen uudistuksen piirissä olevan henkilön. Seuraavaksi tehdään kaikille avoimet nettisivut sekä henkilöstöä valmistelun seuraamista varten extranet.

Kymenlaakson Liitto koordinoi Kymenlaakson sote- ja maakuntauudistusta

Kymenlaakson Liitto koordinoi Kymenlaakson sote- ja maakuntauudistusta

Maakuntahallituksen 15.8. tekemällä päätöksellä koordinaatiovastuu siirtyi Kouvolan kaupungin hallinnoimalta kuntaprojektilta Kymenlaakson Liitolle.

Sote- ja maakuntauudistuksen poliittisista linjauksista esivalmistelun osalta vastaa johtoryhmä, jonka muodostaa maakuntahallituksen jäsenet laajennettuna Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kuntien nimeämillä edustajilla.

Virkamiehistä ja henkilöstöjärjestöjen edustajista muodostuvassa ohjausryhmässä ovat edustettuina kaikki tulevalle maakunnalle tehtäviä luovuttavat organisaatiot Kymenlaakson Liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI), Carea, Kymenlaakson pelastuslaitos sekä Haminan, Kouvolan ja Kotkan kaupungit sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnat. Ohjausryhmä ylläpitää valmistelussa maakunnan yhteistä tahtotilaa, seuraa esivalmistelusuunnitelman toteutumista ja tekee siihen tarvittavat muutosesitykset. Ohjausryhmä ohjaa valmisteluryhmien työskentelyä.

SOTE- ja MAKU-valmisteluryhmät laativat kuvaukset maakunnalle siirtyvistä tehtävistä ja palveluverkoista sekä selvittävät asiakastarpeet ja valmistelevat tulevat uudet asiakasprosessit ja tulevat palveluverkkokuvaukset. Valmistelutyö on käynnistynyt asiakasnäkökulmasta.

Hankinta-, henkilöstö-, toimitilat ja kiinteistöt-, ICT- ja tietohallinto- sekä talousryhmät laativat esiselvitykset tukipalveluiden jatkuvuudesta, jakamisesta ja siirtämisestä maakuntaan, kuntiin ja palvelukeskuksiin tai yhtiöihin.

Projektijohtajana toimii aluekehitysjohtajan viranhoidosta vapautettu Jussi Lehtinen Kymenlaakson Liitosta.

Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto 2016 Reino Uusitalolle

Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto, Nutikka, on jaettu 14.9.2016 Reino Uusitalolle Stockforsin alueen eteen tehdystä työstä.

Teollisuusneuvos Reino Uusitalo hankki pahasti rappeutuneen hiomoalueen omistukseensa vuonna 1997. Sittemmin Stockforsissa on tehty merkittäviä entisöintitöitä. 2010-luvulla alue sykkii taas elämää. Työväen asuntojen ja teollisuuslaitteiden tilalle on tullut useita pienyrityksiä ja kulttuuri ja taide ovat löytäneet Stockforsista kodin. Patruunantalossa toimii hotelli- ja tilausravintola, Kaarihallia voi vuokrata tapahtumakäyttöön, rakennuksissa toimii mm. lintuhoitola ja pienteollisuutta. Alueella sijaitsee myös nostalginen pakkausmuseo.

Palkinnonsaajasta päättävä Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta toteaa perusteluissaan, että "historiallisesti merkittävä Stockforsin puuhiomon ruukkialue on särmikäs ja tunnelmallinen ympäristö. Aluetta on lähdetty kehittämään ja ylläpitämään siten, että alueen vanha teollisuushistoriaan liittyvä alkuperä on ollut kaiken rakentamiseen liittyvän perusta. Kunnostus- ja kehitystoimet ovat laajalti onnistuneita. Uudet lisäykset ovat tyylillisesti sopeutettu alueen vanhaan rakennuskantaan ja arkkitehtuuriin. Toimintaa on kehitetty alueen olevaa rakennuskantaa ja rakennetta hyödyntäen, mutta myös koskemattomia kehittämis- ja kunnostusmahdollisuuksia on vielä runsaasti.

On myönteistä ja poikkeuksellista, että yksityishenkilö, tässä tapauksessa Reino Uusitalo on uskaltanut ryhtyä alueen kehittäjäksi ja on samalla pitänyt alueen rakennushistoriallisten arvojen säilyttämisen yhtenä toiminnan lähtökohtana. Vanha rakennuskanta on taipunut uusiin käyttötarkoituksiin ilman kohtuuttomia rakennusteknisiä muutoksia. Uusia toimijoita ja toimintaa on tullut. Omaleimainen vanha kulttuuriympäristö on nähty positiivisena asiana ja alueelle on kyetty luomaan uskoa tulevaisuuteen."