Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Yhdeksälle EAKR ja ESR+ hankkeelle rahoitusta joulukuussa päättyneestä hausta

Joulukuussa päättyneen EAKR-haun hakemuksia käsiteltiin maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä MYRSissä 21.2.2023. Rahoitettaviksi todettiin kuusi EAKR-hanketta/hankekokonaisuutta sekä kolme ESR+ -hanketta. Hakijoiden kanssa käydään tarkentavia neuvotteluja ennen päätöksien tekemistä.

EAKR-hankkeita päätettiin rahoittaa toimintalinjoista 1 ja 2 ja niiden erityistavoitteista (et) 1.1 (Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen), et 1.2 (Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi) sekä et 2.1 (Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen).
Hankkeiden aiheet liittyvät:
1) Yhteisen Kaakkois-Suomen turvapuistoon rakentuvien fyysisten harjoitusympäristöjen kehittämiseen (hakijana Xamk) 2) Kotkan Kantasataman yrityskeskuksen konseptin sekä toiminta- ja rahoitussuunnitelman luomiseen (Cursor), 3) rautatieliikenteen simuloitujen ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen (Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy eli KRAO), 4) meriliikenteen vihreän siirtymän ja kestävän kasvun tukemiseen (Xamk), 5) Kymenlaakson alueen laajojen kokeilu- ja pilotointiympäristöjen ja niihin soveltuvien innovatiivisten energiaa säästävien ratkaisujen kartoitukseen (Xamk) sekä 6) vähäpäästöisemmän Kymenlaakson syntymiseen tukemalla hiilineutraalien ratkaisujen ja uusien toimintamallien käyttöönottoa Kouvolan rakennetussa kaupunkiympäristössä (Kinno, Xamk). Kymenlaakson rahoitusta EAKR -hankkeisiin kohdennettiin noin 1,2 milj. euroa. Kolmen EAKR-hankkeen osalta MYRS-käsittely siirtyi maaliskuulle.
 
EAKR-hankkeiden itselleen asettamat tavoitteet vastaavat melko hyvin Kymenlaakson EAKR-hankkeille asetettuihin tavoitteisiin vuosille 2021-2023 (kuva 1). Uusien tuella aikaansaatujen työpaikkojen osalta on vielä matkaa maakunnan tavoitteisiin. Yleisesti ottaen hankkeet osallistavat yrityksiä hyvin hankkeen toimintaan (kuva 2)
 
ELY-keskukseen saapuneet ESR+ -hankehakemukset liittyivät toimintalinja 4 ja sen erityistavoitteeseen 4.3. (Yhdenvertaiseen osallisuuteen). Hankkeiden aiheet ovat:
1) kotoutumisesta osallisuuteen, koulutukseen ja työelämään; luodaan maahanmuuttajille ja niiden parissa työskenteleville koordinaatiomalli (hakijana Kouvolan kaupunki), 2) pyrkimykseen madaltaa kynnystä ja avaamaan uusia näkökulmia korkeakouluopintoihin opinnot haastaviksi kokeville (päähakijana Live-säätiö sr sekä LAB ja Xamk, toteutusalueena Päijät-Häme ja Kymenlaakso) 3)  vähentää eriarvoisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä osallisuutta edistämällä; luontovoimainen työote, sosiaaliset verkostot, kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus sekä ryhmämuotoinen toiminta (hakijana Parik-säätiö). Kymenlaakson rahoitusta ESR+ -hankkeisiin kohdennettiin noin 960 t€.

 

kuva 1.

 

kuva 2.

 

 

 


| Pia Hurtta | Rahoitus