Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointi

Aluerakenne ja kulttuuriperintö

Aluerakenteella tarkoitetaan maakunnan rakennetta, toimintojen yleispiirteistä sijoittumista ja keskinäisiä sijaintisuhteita. Maakuntakaavan 2040 aluerakenteen tavoitteena on tukea maakunnan kestävää ja tasapainoista kehittymistä hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita, edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja vahvistamalla eri taajamien ja keskustojen roolia. Kulttuuri- ja rakennusperintöä vaalitaan alueelliseen omaleimaisuuteen ja vahvuuksiin tukeutuen.

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset

Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava erityisesti huomioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla. Rannikon ja saariston maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja merkittävien yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä tulvariskeihin, silloin kun maanpinnan korkeus on tason +3,5 metriä (N2000-järjestelmässä) alapuolella. Myös muiden vesistöjen ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on aina tarpeen ottaa huomioon vesistöjen tulvaherkkyys.

Maakuntakaavassa varaudutaan sään ääri-ilmiöihin, tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen tulee sijoittaa tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai varmistaa tulvariskien hallinta teknisin keinoin. Tulvariskeihin liittyvä koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys on ajantasainen. Seuraavassa maakuntakaavan valmistelussa tulee ottaa huomioon uudet Kymijoen tulva-aluetta sekä rannikon tulva-aluetta koskevat tutkimusaineistot.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä olla yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen.

Maakuntakaavassa osoitetaan ranta-alueita virkistys- ja matkailukäyttöön, mutta ei erikseen varsinaisia vapaa-ajan asumisen alueita. Sen vuoksi maakuntakaavassa on annettu suunnittelumääräys, joka koskee vesistöjen läheisyyteen suunniteltavaa rakentamista koko kaava-alueella. Suunnittelumääräys velvoittaa säästämään jäljellä olevaa yhtenäistä rakentamatonta rantaviivaa, jota tarvitaan virkistyksen ja luontomatkailun tueksi sekä luonnontilaisen vesi- ja rantamaiseman osien säilyttämiseksi. Kymenlaakson ranta-alueet ovat suhteellisen sulkeutuneita. Koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys on ajantasainen.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset. Ajantasainen tieto on tarkistettava museoviranomaiselta.

Kiinteät muinaisjäännökset ovat lain voimalla rauhoitettuja ja tieto muinaisjäännöksistä ja niiden sijainnista lisääntyy koko ajan. Koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys on ajantasainen.

Ajantasaisuuden arviointikortit

Ajantasaisuuden arviointikorteissa on kuvattu maakuntakaavamerkinnöittäin toimintaympäristö ja sen muutokset, kaavamerkintä ja -määräys sekä niihin liittyvät taustatiedot ja -selvitykset. Näiden perustietojen jälkeen esitetään arvio merkinnän ajantasaisuudesta ja merkintään liittyvistä mahdollisista tieto- ja selvitystarpeista.

keskusta- ja taajamatoiminnot

Arvointi keskustatoimintojen ja taajamatoimintojen alueiden, taajamatoimintojen reservialueen sekä kestävän ja tiivistettävän kaupunkialueen merkinnöistä.

Kylät

Arviointi maakuntakaavan kylämerkinnöistä.Kulttuuriperintö ja maisema

Arviointi kulttuuriympäristö- ja maisema-alueisiin sekä muinaismuistoihin liittyvistä merkinnöistä. 

Puolustusvoimat

Arviointi puolustusvoimien alueiden, puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueiden sekä suojavyöhykkeiden merkinnöistä. 

Erityisalueet

Arviointi moottoriratojen ja ampumaratojen sekä melualueiden merkinnöistä.

Sivulla käytettyjen kuvien lähteet: Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki, AdobeStock_40616990