Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointi

Viherrakenne ja luonnonvarat

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ovat globaaleja haasteita, joihin myös maakuntakaavan on pyrittävä vastaamaan. Kymenlaakso on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Kymenlaakso on myös ensimmäisenä maakuntana laatinut ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman, jossa on kuvattu ilmastonmuutoksen vaikutuksia, haavoittuvuuksia ja riskejä sekä sopeutumistoimia.

Kymenlaakson keskeisimpiä haavoittuvuustekijöitä ovat Kymijoen vesistön sekä Kotkan ja Haminan rannikkoalueiden tulvariskialueet; ilmasto-olosuhteista hyvin riippuvaisten metsä- ja maatalouden suuri merkitys maakunnan taloudelle; talousmetsän suuri osuus ja siitä johtuva monimuotoisuudelle tärkeiden alueiden pirstoutuneisuus ja pienuus; maayhteys eteläisempään Eurooppaan, jota pitkin saapuu uusia vieraslajeja; logistiikka-alan keskeinen merkitys Kymenlaakson ja koko Suomen huoltovarmuudelle ja vientiteollisuudelle; sekä ikääntyvä väestö ja heikko talouskasvu.

Maakuntakaavassa biologista ja geologista monimuotoisuutta vaalitaan osoittamalla luonnon arvoalueet sekä tukemalla ekosysteemipalveluiden tuotantopotentiaalia. Luonnon arvoalueita kytkee yhteen Kymenlaakson manner- ja merialueen kattava sini-viherrakenneverkosto. 

Resurssiviisas bio- ja kiertotalous on ratkaisu luonnonvarojen kestävän käytön haasteeseen. Maakuntakaavassa luodaan alueidenkäytölliset edellytykset luonnonvarojen kestävälle käytölle. Ratkaisulla varmistetaan riittävä puhtaan talousveden saanti sekä rakennuskiven tuotanto. Turvetuotantoalueiden osalta on arvioitu turpeen tulevaisuuden tarvetta sekä turvetuotantoalueiden sijoittumista ympäristövaikutusten suhteen. 

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset

Maankäytön tarkemmassa suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä vaelluskalakantojen luontaiselle lisääntymiselle jokialueilla. Alueiden käytön yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä vesien ekologisen tilan parantamiseen.

Maakuntakaavan tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Vaelluskalakantojen vahvistaminen on tärkeää Kymenlaakson luonnon monimuotoisuuden vaalimisen sekä kalastusmatkailun kehittämisen kannalta. Aluerakenteeseen ei tule luoda tarpeettomia esteitä vaelluskalakantojen luontaiselle nousulle jokialueilla. 

Maakuntakaavan suunnittelumääräyksellä edistetään lisäksi vesien ekologisen tilan parantamista. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja sen taustalla olevan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä. Tavoitteita ei ole vielä saavutettu, ja toimenpiteitä pitää tehostaa. Maankäytöllä on suuri merkitys vesistöjen tilaan. 

Koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys on ajantasainen.

Alueiden käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että toiminta ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia tai häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.

Natura 2000 -ohjelman verkoston tavoitteena on vaalia luonnon monimuotoisuutta EU:n alueella. Maakuntakaavalla turvataan Natura 2000 -ohjelman alueiden arvot ja estetään ohjelma-alueiden luonnonarvojen heikentyminen. Maakuntakaavaratkaisulla varmistetaan, ettei suojelualueiden ulkopuolisella maankäytöllä heikennetä merkittävästi alueiden suojelullisia arvoja.

Koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys on ajantasainen.

Ajantasaisuuden arviointikortit

Ajantasaisuuden arviointikorteissa on kuvattu maakuntakaavamerkinnöittäin toimintaympäristö ja sen muutokset, kaavamerkintä ja -määräys sekä niihin liittyvät taustatiedot ja -selvitykset. Näiden perustietojen jälkeen esitetään arvio merkinnän ajantasaisuudesta ja merkintään liittyvistä mahdollisista tieto- ja selvitystarpeista.

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojeluun liittyvien merkintöjen arviointi.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuteen liittyvien merkintöjen arviointi.

Maa-ainekset

Turvetuotanto- ja maa-ainesvaroihin liittyvien merkintöjen arviointi.

Vesivarat

Arvokkaisiin pinta- ja pohjavesiin liittyvien merkintöjen arviointi.

Sivulla käytettyjen kuvien lähteet: 1. Visit KotkaHamina, 2.  repovesi_AdobeStock_138476182, 3. Kymenlaakson liitto, 4. Kymijoen kuvapankki