Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Kylät

Kymenlaakson aluerakenne tukeutuu Kotkan ja Kouvolan maakuntakeskuksiin. Taajama-alueilla korostuu teollisen kehityksen kautta nähtävissä oleva rakenne. Kotkan ja Kouvolan välinen etelä-pohjoissuuntainen akseli on aluerakenteen osalta keskeinen, ja sen toiminnallinen kehittäminen on tärkeää. Etelä-Kymenlaaksossa Kotkan-Haminan seutu muodostaa yhdyskuntarakenteellisen kokonaisuuden.

Pohjois-Kymenlaakson seudun muodostaa Kouvolan kaupunki yksin, koska Iitin kunta vaihtoi maakuntaa 2021 alusta. Kymenlaakson pinta-alasta lähes 30 % on merialuetta.  Koko maakunnan taajamien saavutettavuus on hyvä. Yli 90 % maakunnan väestöstä asuu alle 15 minuutin matkan päässä lähimmän taajama-alueen keskuksesta.

Maakunnan demografinen kehitys on ollut negatiivista. Uudet asumismuodot, monipaikkaisuus ja etätyön yleistyminen luovat tulevaisuudessa uusia kasvumahdollisuuksia. Kymenlaakso kytkeytyy entistä tiiviimmin pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, mikä edellyttää toimivia liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä. Pendelöinti on Kymenlaaksossa vilkasta, ja se kohdistuu erityisesti Uudellemaalle ja Päijät-Hämeeseen, mutta myös Etelä-Karjalaan.  

Maakuntakaavan merkinnät

Kylä

Merkinnällä osoitetaan yhteyksiltään hyviä palvelutasoltaan vaihtelevia maaseudun kyliä ja saariston kyliä, joiden asutus on pääasiassa loma-asutusta.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin, että kylän omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuu sekä ympäristö- ja luonnonarvojen säilyminen turvataan.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.

Ajantasaisuuden arviointi

Maakuntakaavassa osoitetaan maaseudun keskeinen kylärakenne. Maakuntakaavaratkaisu perustuu 2017 tehtyyn kylätarkasteluun ja maakuntakaavassa on osoitettu 19 kylää, jotka ovat maakunnallisesti merkittäviä, rakenteellisesti selvästi kylämäisen alueen muodostavia elinvoimaisia maaseudun kyliä. Elinvoimaisuutta on mitattu asukasmäärällä, jonka tulee kylissä lähtökohtaisesti olla noin 200 asukasta. Tätä pienempiä kyliä on osoitettu, mikäli kylästä löytyy riittävästi palveluita (päiväkoti, koulu, kauppa) ja kylällä on kehittämispotentiaalia erityisesti maaseutuelinkeinojen näkökulmasta. Saaristossa osoitetaan sellaiset kylät, jotka tukeutuvat erityisesti loma-asutukseen ja matkailuun ja niiden kehittämispotentiaaliin.  

Kylien asukasmäärä on jatkanut laskuaan lähes kaikkien kylien osalta. Kääpälän ja Hirvikosken kyläkaupat on lopetettu sekä Kannusjärven koulu lakkautettu. Saariston kylien tilanne vapaa-ajan asumisen ja matkailun merkityksen kannalta on pandemian aikana ja sen jälkeen lisännyt merkitystään kotimaahan suuntautuvan matkailun näkökulmasta. Vapaa-ajan asumisen ja etätyön lisääntymisen merkityksestä kylien kehitykseen ei vielä ole riittävästi tietoa. Kymenlaaksossa on vapaa-ajan asuntoja n. 16 000, joista 47,4 % on maakunnan ulkopuolella asuvien omistuksessa (SYKE 2022). Maakuntakaavaratkaisu kylien rakenteellinen perusratkaisu on ajantasainen.

Seurantapalvelut ja -aineistot

Kylätarkastelu

Aluerakennekuva 2050

Aluerakennekuva 2050

Kymenlaakson aluerakenteen keskeinen tavoite on ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Työn tekemisen muodot ja asumisen tarpeet ovat muuttuneet. Aluerakenteen kehittämisellä vastataan muutostrendeihin sekä edistetään maakunnan houkuttelevuutta, asumisviihtyisyyttä ja vetovoimaa. 

Tutustu Kymenlaakson aluerakennekuvaan 2050 karttapalvelun avulla.

Siirry palveluun

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050 sivustolla voit tutustua erilaisiin Kymenlaakson aluerakenteen analyyseihin ja seurantaan liittyviin palveluihin.

Siirry palveluun

Väestötilastot

Tutustu Kymenlaakson väestötilastoihin sekä tarkemmin väestösuunnitteeseen ja -ennusteisiin Kymenlaakson ennakoinnin tilastopalvelussa.

Väestösuunnite

Väestöennuste