Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Kulttuuriperintö ja maisema

Kymenlaakson maisemarakenteen luonnon perustekijöitä ovat suurmaisemaa hallitsevat maakunnan poikittain halkovat Salpausselät, jotka jakavat maakunnan karkeasti eteläiseen, rannnikkotasanteeseen ja pohjoiseen järvialueeseen. Kymenlaakson luonnontekijät vaihtuvat Suomenlahden ulkomeriosien karuilta ja puuttomilta luodoilta aina Järvi-Suomen vehmaisiin vesistönäkymiin. 

Kymenlaaksossa on runsaasti arvokkaita rakennusperinnön kohteita ja kokonaisuuksia liittyen erityisesti teollisuuteen, merenkulkuun, raja-alueisiin, kartanoympäristöihin, linnoituksiin, saaristoasutukseen ja jokiympäristöön. Kymenlaakson kulttuuriympäristössä näkyy monin paikoin maakunnan merkitys Ruotsin ja Venäjän välisessä rajankäynnissä. Rannikon kalastajakylät ovat sen sijaan hyviä esimerkkejä kalastuksen ja merenkulun tuottamasta rakennetusta ympäristöstä Itäisellä Suomenlahdella. Sahat ja paperitehtaat ja muut teollisuusrakennukset ja yhdyskunnat kuvastavat teollisuuden vaurautta ja vaikutusta.

Kotkaan on perustettu vuonna 2014 kansallinen kaupunkipuisto, jonka erityispiirteitä ovat joki- ja meriluonto sekä teolliseen kehitykseen ja linnoitus- ja puolustushistoriaan kuuluva rakennusperintö. Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu itäisen Suomenlahden merialueita, Kotkan keskustan puistoja ja rakennettuja kortteleita sekä Kymijoen rantoja Korkeakoskelle ja Siikakoskelle asti.

Maakuntakaavan merkinnät

Muinaismuistoalue

Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain nojalla suojeltuja alueita. Alueella on voimassa MRL 33§ mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Alueen maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon alueella olevat suojeltavat arkeaologiset, maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot. Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta.

Aluekohtainen suunnittelusuositus:

Kyminlinnan alueen yksityiskohtaisemmassa uunnittelussa tulee asumisen, matkailu- ja tapahtumapalveluiden kehittämisen tukea seudun tasapainoisen palvelurakenteen kehittymistä.

Ruotsinsalmen meritaistelualue

Merkinnällä osoitetaan Ruotsinsalmen meritaistelualueen ympäristö.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon meritaistelualueen kulttuuriympäristön ja merihistorian arvot. Alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa hylkyjen muodostamaa kokonaisuutta. Ennen alueella tehtävää vesirakennustyötä on oltava yhteydessä Museovirastoon vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin järjestämiseksi.

Historiallinen tie

Merkinnällä osoitetaan Suuren Rantatien olemassa olevat osat.

Suunnittelumääräys:

Alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa tien linjausta tai siihen liittyvän museosillan kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueelle tehtävistä suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Salpalinja

Merkinnällä osoitetaan alue, jolla sijaitsee Salpalinja-linnoitusketjun rakenteita.

Suunnittelumääräys:

Ympäröivän alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon suojeltujen rakenteiden historiallinen arvo.

UNESCO:n maailmanperintökohde

Merkinnällä osoitetaan Verlan alue ja Struven mittausketjun piste Mustaviirin saaressa, jotka kuuluvat UNESCO:n maailmanperintökohteiden luetteloon.

Suunnittelumääräys:

Aluetta ja sen lähiympäristöä on suunniteltava siten, että maailmanperintökohteen rakennushistorialliset, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät ja vahvistuvat. Toimenpiteitä suunnitetaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta.

Kansallinen kaupunkipuisto

Merkinnällä osoitetaan Kotkan kansallinen kaupunkipuisto.

Suunnittelumääräys:

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kansallisen kaupunkipuiston erityisominaisuudet perustamispäätöksen mukaisesti. Kansallisen kaupunkipuiston alueella on otettava huomioon alueella sijaitsevien valtakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden ominaispiirteiden vaaliminen.

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue

Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävät alueet. Merkinnän perustelut ilmaistaan seuraavilla indekseillä: ma/v = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue (kaavakartalla merkinnässä reunaviiva), ma/e = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi esitetty alue (kaavakartalla merkinnässä ei reunaviivaa), ma/m = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä alue (kaavakartalla merkinnässä ei reunaviivaa).

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset.

Ajantasaisuuden arviointi

Maakuntakaavassa on osoitettu Unescon maailmanperintökohteet sekä valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY). RKY-kohteet on valtioneuvoston päätöksellä otettu alueidenkäyttölakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on tekeillä kesällä 2023 Kymenlaakson RKY-alueiden tarkistus. Mikäli tarkistusinventoinneissa rajauksiin tulee muutoksia, tulee muuttuneet rajaukset huomioida maakuntakaavaprosessissa.  

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu Kymenlaaksossa 2014. Inventoinnin tulos (VAMA 2021) otettiin valtioneuvoston päätöksellä 18.11.2021 alueidenkäyttölain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi. Kymenlaakson maakuntakaavassa on osoitettu 2014 inventoinnin sekä aiemman, vuoden 1995 päätöksen mukaiset VAMA-alueet. Valtioneuvoston 2021 tekemän päätöksen mukaiset VAMA-alueet poikkeavat jonkin verran Kymenlaakson 2014 inventoinnista. Maakuntakaava ei tältä osin ole ajantasainen ja VAMA-alueet tulee päivittää maakuntakaavan laadinnan yhteydessä valtioneuvoston päätöksen mukaiseksi. 

Maakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriperinnön inventoinnit ovat osin vanhoja ja maakuntakaavaratkaisu perustuu vanhoihin inventointeihin ja arvotukseen, eikä kaavaratkaisu huomioi uudempaa rakennuskantaa. Kymenlaakson liitto on aloittanut kunnissa tehtyjen rakennetun kulttuuriperinnön inventointitietojen kasaamisen ja tietotarpeiden kartoituksen. Maakuntakaavaprosessin yhteydessä tulee tehdä arvotus maakunnallisesti arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista ja maakuntakaava päivittää.   

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu 2014 ja inventoinnin perusteella tehdyn arvotuksen perusteella ne on osoitettu maakuntakaavassa. Tältä osin maakuntakaavan voidaan todeta olevan ajantasalla. 

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on osoitettu maakuntakaavassa ja tältä osin maakuntakaava on ajantasainen.

Maakuntakaavassa on osoitettu Unescon maailmanperintökohteet Verlan puuhiomo ja pahvitehdas sekä Struven mittausketjun kohteet. Historiallisen tien merkinnällä on osoitettu Suuren rantatien olemassa olevat osat. Salpalinja on osoitettu omalla merkinnällään. Näiltä osin maakuntakaava on ajantasainen.

Muinaismuistoalueena on osoitettu Kyminlinna ja Utin linnoitus. Muita muinaismuistoja ohjataan koko maakuntakaavaa koskevalla suunnittelumääräyksellä. Muinaismuistoalueiden merkintä on ajantasainen, mutta maakuntakaavaprosessin yhteydessä käydään museoviranomaisten kanssa keskustelu onko muita merkittäviä alueita, jotka tulisi osoittaa maakuntakaavassa.

Seurantapalvelut ja -aineistot

Palvelussa pääset tutustumaan Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 osoitettuihin arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin sekä vertaamaan niitä ajantasaisiin Museoviraston ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoihin.

Siirry nettisivulle

Kymenlaakson arvokkaiden maisema-alueiden ja perinnebiotooppien päivitysinventoinnit valmistuivat vuonna 2014. Kaakkois-Suomen arvokkaisiin maisema-alueisiin voit tutustua tästä Kulttuurimaisemien aarteet nettisivuilla. Sivut avautuvat uuteen ikkunaan.

Siirry nettisivulle

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on Museoviraston laatima inventointi ja arvotus valtakunnallisesti merkittävimmistä rakennetun ympäristön kohteista. RKY-kohteet ilmentävät kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. RKY sivusto avautuu uuteen ikkunaan.

Siirry nettisivulle

Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon voi tutustua tarinakartan avulla. Tarinakartta avautuu uuteen ikkunaan.

Siirry nettisivulle

Ajantasainen tieto muinaisjäännöksistä on saatavilla Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä. Muinaisjäännösrekisterin nettisivu avautuu uuteen ikkunaan.

Siirry nettisivulle