Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Puolustusvoimat

Kymenlaaksossa on laajoja ja valtakunnallisesti merkittäviä puolustusvoimien alueita. Maakunnassa toimii Karjalan prikaatti ja Utin jääkärirykmentti Kouvolassa sekä Reserviupseerikoulu Haminassa osana Lappeenrannan ja Haminan Maasotakolua. Puolustusvoimat on myös tärkeä työllistäjä alueella.

Maakuntakaavassa otetan huomioon erilaiset yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet ja turvataan nille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.

Maakuntakaavan merkinnät

Puolustusvoimien alue

Merkinnällä osoitetaan sellaiset puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat varuskunta-alueet, joille yleisön pääsy on rajoitettu.

Suunnittelumääräys:

Alue varataan puolustusvoimien käyttöön.

Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalue

Merkinnällä osoitetaan sellaiset puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat ampuma- ja harjoitusalueet, joille yleisön pääsy on rajoitettu.

Suunnittelumääräys:

Alue varataan puolustusvoimien käyttöön ampuma- ja harjoitustoimintoja varten.

Aluekohtainen suunnittelumääräys:

Virolahden Valkjärven ampuma- ja harjoitusalueen suunnittelussa ja alueidenkäytössä on varmistettava Harjun oppimiskeskuksen alueelle sijoittuvan opetustoiminnan käyttömahdollisuus.

Kouvolan Selänpään, Vekaranjärven ja Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueen suunnittelussa ja alueidenkäytössä on varmistettava läpikulkumahdollisuus Repoveden kansallispuiston Tervajärven sisääntulolle.

Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on luonnonsuojelu

Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien käytössä olevat Vahankylänmaan ja Mustamaan saaret, joille yleisön pääsy on rajoitettu.

Suunnittelumääräys:

Alue varataan puolustusvoimien käyttöön. Mikäli alue vapautuu puolustusvoimien käytöstä, se varataan luonnonsuojelutarkoituksiin.

Alue, jolla kulkeminen on rajoitettu

Merkinnällä osoitetaan Pahkajärven ampuma- ja harjoitusaluen edellyttämä rajoitusalue.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Suojavyöhyke

Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden käyttöä on lähellä sijaitsevan vaaraa tai huomattavaa häiriötä aiheuttavan toiminnan vuoksi rajoitettava.

Suunnittelumääräys:

Alueella on sallittua maa- ja metsätalousrakentaminen sekä puolustushallintoa palveleva rakentaminen. Alueelle ei tule sijoittaa sairaalaa, vanhainkotia, päiväkotia tai muuta vastaavaa laitosta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava suojavyöhykkeen alueelle aiheuttamat käyttörajoitukset.

Suunniteltaessa alueen käyttöä on puolustusvoimille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Ajantasaisuuden arviointi

Maakuntakaavassa osoitetaan puolustusvoimien alueet sekä puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueet. Tällaisia alueita maakuntakaavassa ovat sellaiset puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat varuskunta-alueet tai ampuma- ja harjoitusalueet, joille yleisön pääsy on rajoitettua. Nämä alueet ovat maakuntakaavassa varattu puolustusvoimien käyttöön suunnittelumääräyksellä. Maakuntakaavaratkaisulla turvataan alueiden nykyinen ja tuleva käyttömahdollisuus, johon liittyvät myös ympäröivän alueen käyttörajoitukset. Maankäytön ristiriitoja on pyritty lieventämään kahdella aluekohtaisella suunnittelumääräyksellä, jotka kohdistuvat Harjun oppimiskeskuksen ympäristöön sekä Repoveden kansallispuiston Tervajärven sisääntuloväylään. Muita puolustusvoimien toimintaa liittyviä merkintöjä ovat suojavyöhykkeet sekä alueet, joilla kulkeminen on rajoitettua. Puolustusvoimien toimintaan liittyviä alueita sisältyy lisäksi mm. ampumaratoihin sekä melualueisiin.

Maailmapoliittinen tilanne, Kymenlaakson sijainti, Suomen tuore Nato-jäsenyys sekä huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden korostuminen voivat vaikuttaa myös tulevaisuuden maankäyttöratkaisuihin sekä siihen mitä merkintöjä voidaan maakuntakaavassa tulevaisuudessa esittää. Voimassa olevan maakuntakaavan maankäyttöratkaisu puolustusvoimien aluevarausten osalta on nykytiedon valossa ajantasainen, mutta tulee tarkistaa yhteistyössä puolustusvoimien kanssa seuraavan maakuntakaavaprosessin yhteydessä.