Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Erityisalueet

Moottori- ja ampumaurheilun harrastaminen edellyttää, että yhdyskuntarakenteessa voidaan osoittaa näille toiminnoille alueita, joissa niiden synnyttämä melu ja muut ympäristövaikutukset voidaan hallita ja toiminnan turvallisuus taata. Samalla toimintaan liittyvät koulutus- ja urheilutapahtumat vaativat myös kohtuullista saavutettavuutta ja infrastruktuurin entistä korkeampaa tasoa. Kymenlaakson maakuntakaavassa osoitetaan moottori- ja ampumaratoja erityisaluemerkinnöillä. Näihin sekä erityisesti puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueisiin sekä lentopaikkoihin liittyvät myös maakuntakaavan melualuemerkinnät.

Maakunnassa on useita aktiivisia moottoriurheiluratoja. Tykkimäen, Pikkusuon ja Kotkan moottoriurheiluradoilla on järjestetty vuoden aikana useita moottoriurheilutapahtumia.

Kymenlaaksossa on monipuolinen ja hyvin saavutettavissa oleva ampumarataverkosto. Maakunnassa on arvioilta reilu 10 000 ampuma-aseharrastajaa. Alueella on 50 toiminnassa olevaa ampumarataa. Ampumaradat ovat tärkeä osa ampumaharrastusta ja reserviläistoimintaa. Ampumaradat ovat oleellinen osa myös puolustusvoimien ja poliisin toimintaa.

Maakuntakaavan merkinnät

Erityisalue

Merkinnällä osoitetaan moottoriratoja.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.

Ampumarata

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä ampumarata-alueita.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.

Melualue

Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden melutaso ylittää valtioneuvoston päätöksellä ja asetuksella annetut melutason ohjearvot.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston päätöksellä ja asetuksella annetut melutason ohjearvot. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava melun alueelle aiheuttamat käyttörajoitukset.

Ajantasaisuuden arviointi

Ampuma- ja  moottoriradat

Ampumaratojen osalta maakunnallisesti merkittäville ja maakuntakaavassa osoitetuille alueille on määritelty kriteerit ja maakuntakaavassa osoitetaan puolustusvoimien ampumaratojen lisäksi sellaiset siviilien käytössä olevat ampumaradat, joilla ammutaan vähintään yli 10 000 laukausta vuodessa, ampumaradan käyttäjät tulevat laajahkolta, vähintään kahden kunnan alueelta, radalla voi ampua ainakin haulikolla ja kiväärillä, ampumarata ei sijaitse alle 2 km etäisyydellä tiheästä asutuksesta eikä sijaitse pohjavesialueella tai alle 2 km etäisyydellä ympäristö- ja luonnonarvoalueista tai virkistyksen ja matkailun vyöhykkeistä. Lisäksi ampumaradalla on oltava voimassa oleva ympäristölupa ja mahdollista kehittää rataa ja lisätä sen käyttöastetta.

Moottoriratojen osalta vastaavia kriteerejä ei ole määritelty, eikä maakunnan moottorirataverostoa ole kartoitettu. Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisesti merkittävinä kohteina Kouvolan Pikkusuon moottorirata, Kotkan moottoriurheilukeskus ja Miehikkälän motocrossrata. Maakuntakaavan ratkaisu ei pohjaudu riittäviin selvityksiin. Moottoriratojen osalta tulee selvittää maakunnan moottorirataverkosto sekä muodostaa kriteerit moottoriratojen esittämiselle maakuntakaavassa.

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma päivitettiin vuonna 2022 ja tämän yhteydessä ei tullut ilmi uusia maakunnallisesti merkittäviä ampumaratoja. Ampumaratojen osalta on tullut uusia vaatimuksia mm. lyijyhaulien käytöstä kosteikkoalueilla ja niiden suojavyöhykkeillä, joka vaikuttaa myös ko. alueilla olevien ampumaratojen toimintaan. Näiden vaatimusten osalta maakuntakaavan ratkaisu tulee tarkastaa ja maakuntakaavaratkaisun taustana olevan kehittämissuunnitelman ja tilannekuva päivittää.

Melualueet

Maakuntakaavassa melualueena osoitetaan alueita, joiden melutaso ylittää valtioneuvoston päätöksellä ja asetuksella annetut melutason ohjearvot. Melualueet liittyvät puolustusvoimien harjoittelutoiminnan alueisiin sekä lento-, ampuma- ja moottoriurheilutoiminnan alueisiin, joilta kantautuu melua ympäristöön. Maakuntakaavan ratkaisu perustuu puolustusvoimien osalta alueiden ajankohtaisiin ympäristölupapäätösten mukaisiin selvityksiin, sekä Finavian (2015) ja Kouvolan kaupungin (2016) toteuttamiin meluselvityksiin. KymiRing moottoriradan, Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen ja Pakinkankaan ampumaradan melualueiden osalta maakuntakaavan ratkaisu perustuu lupaprosessien yhteydessä tehtyihin selvityksiin ja mallinnuksiin.

Pyhtään lentopaikan osalta ei ole määritelty voimassa olevassa maakuntakaavassa melualuetta, ja toiminnan kehittyessä tulisi selvittää onko alueelle tarvetta osoittaa melualue. Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma päivitettiin vuonna 2022 ja tämän yhteydessä ei tullut ilmi uusia maakunnallisesti merkittäviä ampumaratoja, joten ampumaratojen osalta melualueet ovat ajan tasalla. Maakuntakaavassa moottoriradoille on osoitettu maakuntakaavassa yksi melualue, joka koskee KymiRing-moottorirataa. Myös muiden moottoriratojen osalta olisi tarpeen selvittää tarpeet melualueiden osoittamiselle. Puolustusvoimien ampuma- ja harjoittelualueita koskevien melualueiden osalta ei nykytiedon valossa ole muutostarpeita, mutta mikäli kaavaprosessin yhteydessä ilmenee muutoksia ko. alueisiin, tulee myös melualueet tarkistaa.

Seurantapalvelut ja -aineistot

Kymenlaakson ampumaradat

Kymenlaakson ampumaradat

Kymenlaakson ampumarataverkoston tilannekuvapalvelu. Päivittyvä aineisto.

Siirry palveluun

Selvitykset ja suunnitelmat

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma