Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Maa-ainesvarat

Kymenlaaksossa maa-ainestenottotoiminta koostuu lähinnä rakennuskiven louhinnasta, hiekan ja soran ottotoiminnasta sekä turveainesten otosta turvetuotantoalueilta. Maa-ainestenotto on kotitarveottoa lukuunottamatta luvanvaraista toimintaa, johon tarvitaan kunnan myöntämä ottolupa sekä mahdollisesti myös ympäristölupa.

Rakennuskiven louhinnalla on Kymenlaaksossa perinteet 1700-luvulta lähtien. Kymenlaakso on edelleen luonnonkiviteollisuuden merkittävää tuotantoaluetta. Graniitin viejänä Suomi on maailmassa kymmenen suurimman maan joukossa. Pieniä hiekan- ja soranottoalueita Kymenlaaksossa on maan tapaan runsaasti jakautuen melko tasaisesti koko maakunnan alueelle.

Turvetuotanto on yksi toimialoista, jotka vähenevät merkittävästi vihreän siirtymän johdosta. Turve on uusiutumaton luonnonvara, jonka käytöstä pyritään eroon sen merkittävien luonnon monimuotoisuus haittojen sekä kasvihuonekaasu- ja vesistöpäästöjen takia. EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) avulla tuetaan turvealan toimijoiden uusien elinkeinojen löytämistä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa hyödynnetään myös uusien käyttötarkoitusten löytämiselle turvetuotantoalueilla. 

Suomen kansallisena JTF-erityistavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Kymenlaaksossa tavoite on ennallistaa 500 ha turvetuotantoalueista vuoteen 2030 mennessä. Turvetuotantoalueiden kokonaismäärä on Kymenlaaksossa noin 2 000 ha. JTF:n ensimmäinen rahoituskierros on vasta päättynyt, joten turvetuotantoalueilla tapahtuvat toimet ovat vasta alkamassa.

Maakuntakaavan merkinnät

Maa-ainestenottoalue

Merkinnällä osoitetaan alueellisesti laajoja ja ympäristön kannalta merkittäviä rakennuskivialueita.

Suunnittelumääräys:

Alueidenkäytön suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuskivivarojen suunnitelmalliseen hyödyntämiseen.

Turvetuotantoalue

Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueiksi soveltuvia, luonnontilaltaan pitkälle muuttuneita turvealueita, joiden ottotoiminnan edellytykset on selvitetty.

Suunnittelumääräys:

Turvetuotantoalueiden suunnittelussa on otettava huomioon tuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin, turvetuotannon osuus kokonaiskuormituksesta sekä tuotantopinta-alan poistumat.

Ajantasaisuuden arviointi

Kiviainestenotto

Maakuntakaavassa osoitetaan alueellisesti laajoja ja ympäristön kannalta merkittäviä rakennuskivenottoalueita. Merkinnällä on osoitettu Virolahden rakennuskivialueet. Tämän lisäksi Kymenlaaksossa on lukuisia maa-ainestenottoalueita, mutta näitä ei osoiteta maakuntakaavassa. Maa-ainestenottoalueiden sijaintia ei pystytä maakuntakaavassa ohjaamaan tehokkaasti. Sen vuoksi maakuntakaavassa on tarkoituksenmukaista osoittaa vain sellaiset geologiset arvoalueet, joille ei tule suunnata maa-ainesten ottotoimenpiteitä.

Uusia alueellisesti laajoja tai muutoin merkittäviä rakennus- tai maa-aineksenottoalueita ei ole perustettu tai tietoa tulevaisuuden laajoista aluetarpeista maa-ainestenotolle ole saatavilla. Näin ollen voimassa olevan maakuntakaavan maankäyttöratkaisu on ajantasainen.

Turpeenotto

Maakuntakaavassa luodaan edellytykset luonnonvarojen kestävälle käytölle. Turvetuotantoalueiden osalta on arvioitu turpeen tulevaisuuden tarvetta sekä turvetuotantoalueiden sijoittumista ympäristövaikutusten suhteen. Maakuntakaavassa osoitetaan turvetuotantoalueiksi soveltuvia, luonnontilaltaan pitkälle muuttuneita turvealueita, joiden ottotoiminnan edellytykset on selvitetty.

Turvetuotannon merkittävien vähennystavoitteiden ja turvetuotantoalueiden uusien käyttötarkoitusten etsimisen johdosta Kymenlaakson maakuntakaavan ajantasaisuutta tulee arvioida tarkemmin maakuntakaavaprosessin aikana.