Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Vesivarat

Kymenlaakson vedenhankinta perustuu pääasiassa pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön. Pohjavesialueiden maankäytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun.

Kaakkois-Suomen alueen vesienhoidon toimenpideohjelmissa ja -suunnitelmissa kaavoitukseen liittyen nostetaan esiin mm. maankäytön ja vesihuollon suunnittelun yhteensovittaminen, pohjaveden suojelu maankäytön suunnittelulla, maa-ainesten oton ja turvetuotannon vesistövaikutusten vähentäminen valuma-aluekohtaisella suunnittelulla ja jätevesien käsittelyn keskittäminen. Pohjavedelle riskiä aiheuttavat uudet toiminnot tulee vesienhoitosuunnitelmien mukaisesti sijoittaa ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pohjaveden pilaamiskielto on laissa ehdoton. Maankäytön suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa maankäytöstä aiheutuvien pohjavesiriskien hallintaan pohjavesialueilla. Pohjaveden suojelu edistää yhdyskuntien ja yritysten vedenhankinnan varmuutta sekä talousveden hyvää laatua ja määrää.

Kymenlaakson pintavesien tila on Salpausselkien pohjoispuolisten vesistöjen osalta pääosin erinomainen tai hyvä ja muiden osalta pääosin tyydyttävä sekä joidenkin jokien ja merenlahtien osalta välttävä. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja sen taustalla olevan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä. Vesienhoidon ympäristötavoitteita ovat, että vesimuodostumien tila ei heikkene; pinta- ja pohjavesimuodostumien tila on vähintään hyvä; ja keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla on vähintään hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila ja hyvä kemiallinen tila. Tavoitteita ei ole vielä saavutettu, joten toimenpiteitä pitää tehostaa. Maankäytöllä on suuri merkitys vesistöjen tilaan. Vesienhoitolain nojalla kuntien ja valtion viranomaisten tulee ottaa vesienhoitosuunnitelmat toiminnassaan soveltuvin osin huomioon (VMJL 28 §).

Maakuntakaavan merkinnät

Tärkeä pohjavesialue

Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä tai vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita.

Suunnittelumääräys:

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ei niiden vaikutuksesta heikkene, eikä pohjaveden määrä pysyvästi vähene. Pohjavedelle riskiä aiheuttavat toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Arvokas pintavesialue

merkinnällä osoitetaan pintavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaa arvokkaita ja/tai jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei vesialueen tilaa heikennetä ja vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. ”Erityistä suojelua vaativan vesistön” alueella tulee sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen virkistyskäyttö ja vedenhankintaan liittyvät tarpeet.

Ajantasaisuuden arviointi

Pintavedet

Maakuntakaavassa osoitetaan pintavesialueet, jotka ovat joko ominaisuuksiltaan arvokkaita tai vedenhankinnan kannalta merkittäviä vesialueita. Merkinnällä turvataan koko maakunnan vedenhankinnan kannalta tärkeimpiä pintavesialueita. Merkinnällä osoitetaan myös valtioneuvoston päätöksen mukaiset ”erityistä suojelua vaativat vesistöt" sekä herkkiä, kirkasvetisiä, erinomaisessa tilassa säilyneitä vesistöjä.

Vedenhankinnan kannalta merkittävien ja erityistä suojelua vaativien vesistöjen osalta maakuntakaavaratkaisu on ajantasainen. Herkkien, kirkasvetisten, erinomaisessa tilassa säilyneiden vesistöjen osalta maakuntakaavan ratkaisu perustuu Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman 2016–2021 herkille vesistöille annettuihin kriteereihin. Uusi vesienhoidon toimenpideohjelma 2022–2027 on julkaistu. Maakuntakaavan ratkaisu on ajantasainen, mutta erityisesti herkkien vesistöjen osalta tilanne tulee tarkastaa maakuntakaavaprosessin yhteydessä.

Pohjavedet

Maakuntakaavassa osoitetaan pohjavesialueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä tai vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita. Maakuntakaavan pohjavesialuevarausten tavoitteena on turvata kaikissa olosuhteissa riittävä puhtaan talousveden saanti. Pohjavesialuemerkinnällä osoitetaan ympäristöhallinnon luokittelemat, ominaisuuksiltaan arvokkaat pohjavesialueet, jotka ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä tai vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tarkistanut pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia vesienhoidosta ja merenhoidosta annetun lain (1299/2004) mukaisesti. Voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettuihin pohjavesialueisiin on tullut joitain muutoksia tarkistusten ja tarkempien selvitysten perusteella mm. Hartolan pohjavesialueen luokitus on muuttunut. Tämä ja mahdolliset muut luokitusten tai rajauksien muutokset tulee tarkistaa maakuntakaavaprosessin yhteydessä.