Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Tieliikenne

Tieliikenteellä on suuri merkitys Kymenlaakson sisäisessä ja ulkoisessa saavutettavuudessa henkilöliikenteen ja logistiikan osalta. Yhteydet tukevat TEN-T-verkoston solmukohtia, jotka yhdistävät maakunnan muun Euroopan markkina-alueisiin. Kymenlaakson sijainti pääkaupunkiseudun ja itäisen Suomen välissä korostaa toimivien kehityskäytävien merkitystä. Kymenlaaksossa on merkittävä metsäteollisuuden keskittymä, joka näkyy myös korkeina raskaanliikenteen määrinä. Erityisesti vt 15 on tärkeä teollisuuden kuljetusreitti, joka on myös tärkeä työmatkaliikenteen yhteys eteläisen ja pohjoisen Kymenlaakson välillä.

Kymenlaakson liikennekäytävät ovat etelä-pohjois suunnassa vt 15 ja itä-länsi suunnassa E 18 sekä vt 6 ja vt 12. Lisäksi vt 26 on tärkeä yhteys yhdessä mt 387 kanssa. Kuljetuskäytävät on kuvattu Kymenlaakson aluerakennekuvassa 2050 ja merkittävimmät väylät liikennestrategioissa. Valtatiet toimivat tärkeinä henkilöliikenteen ja teollisuuden yhteyksinä. Valtateiden lisäksi maakuntakaavassa on kuvattu seututeitä ja pääkatuja, jotka toimivat seutujen ja muiden tärkeiden yhteyksien välittäjinä.  

Kymenlaakson asema valtakunnan huoltovarmuuslogistiikan välittäjänä ja ulkomaankaupan keskeisenä toimijana korostuu merkittävästi geopoliittisen tilanteen seurauksena, jossa korostuvat erityisesti yhteydet HaminaKotkan -satamaan ja Kouvolan RRT -alueelle.

Maakuntakaavan merkinnät

Moottori- tai moottoriliikennetie

Merkinnällä osoitetaan moottori- ja moottoriliikennetiet. Alueella on voimassa 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Maankäytön suunnittelulla ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua ja toteuttamista. Yksityiskohtaisessa maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta.

Moottori- tai moottoriliikennetie, suunniteltu tai kehitettävä

Merkinnällä osoitetaan suunnitellut ja kehitettävät moottori- ja moottoriliikennetiet. Alueella on voimassa 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Maankäytön suunnittelulla ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua ja toteuttamista. Yksityiskohtaisessa maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta. Väylien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.

Kaksiajoratainen valta-, kanta- tai seututie tai pääkatu, suunniteltu tai kehitettävä

Merkinnällä osoitetaan suunnitellut ja kehitettävät kaksiajorataiset valta-, kanta- ja seututiet ja pääkadut. Alueella on voimassa 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Maankäytön suunnittelulla ei saa estää varauksen myöhempää suunnittelua ja toteuttamista. Ympäröivän maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu järjestettyjen liittymien kautta. Väylien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.

Valtatie tai kantatie

Merkinnällä osoitetaan valta- ja kantatiet sekä niihin liittyvät kadut. Alueella on voimassa 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Valtatie tai kantatie, suunniteltu tai kehitettävä

Merkinnällä osoitetaan suunnitellut tai kehitettävät valta- ja kantatiet sekä niihin liittyvät kadut.

Suunnittelumääräys:

Väylien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.

Seututie tai pääkatu

Merkinnällä osoitetaan seututiet ja pääkadut. Maakuntakaavassa esitetyt seututiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- tai kokoojakaduiksi. Alueella on voimassa 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Seututie tai pääkatu, suunniteltu tai kehitettävä

Merkinnällä osoitetaan seututiet ja pääkadut. Maakuntakaavassa esitetyt seututiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- tai kokoojakaduiksi. Alueella on voimassa 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Väylien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.

Yhdystie

Merkinnällä osoitetaan yhdystiet, jotka yhdistävät maakunnallisesti merkitävää maankäytööä ylempiluokkaiseen tieverkkoon. Alueella on voimassa 33 § mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavassa esitetyt seututiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- tai kokoojakaduiksi.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Yhdystie, suunniteltu tai kehitettävä

Merkinnällä osoitetaan yhdystiet, jotka yhdistävät maakunnallisesti merkitävää maankäytööä ylempiluokkaiseen tieverkkoon. Alueella on voimassa 33 § mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavassa esitetyt seututiet voidaan alueiden tarkemmassa suunnittelussa määrittää pää- tai kokoojakaduiksi.

Suunnittelumääräys:

Väylien yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen.

Tieliikenteen yhteystarve

Merkinnällä osoitetaan uusia tieyhteyksiä, joiden toteuttamisesta ja linjauksesta ei ole riittäviä selvityksiä tai suunnitelmia.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Eritasoliittymä

Merkinnällä osoitetaan toteutetut eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakuntakaavassa osoitettuja teitä ja katuja tai muita merkittäviä maakuntakaavassa osoitettuja liikenteen solmupisteitä. Alueella on voimassa 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Eritasoliittymä, suunniteltu tai kehitettävä

Merkinnällä osoitetaan suunnitellut tai kehitettävät eritasoliittymät, jotka yhdistävät maakuntakaavassa osoitettuja teitä ja katuja tai muita merkittäviä maakuntakaavassa osoitettuja liikenteen solmupisteitä. Alueella on voimassa 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Liikennetunneli tai katettu tie

Merkinnällä osoitetaan E18 tiehen liittyen Haminassa Husulan tunneli ja Virolahdella Vaalimaan tunneli.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Liikennetunneli tai katettu tie, suunniteltu tai kehitettävä

Merkinnällä osoitetaan E18 tiehen liittyen Kotkassa ns. Karhulan kanjonin alue.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Ajantasaisuuden arviointi

Liikenne 12 –suunnitelma ohjaa valtakunnantasolla liikennejärjestelmän kehittämistä, jonka laatimisen aikana on käyty alueiden kanssa vuoropuhelua. Kymenlaakson merkittävimmät hankkeet on huomioitu Liikenne 12 -suunnitelmassa.

Väyliä koskevat maakuntakaavan kehittämismerkinnät ovat tasaisia. Hankkeiden tilanne tulee kuitenkin tarkistaa maakuntakaavaprosessin yhteydessä. Rahoitus on myönnetty Vt 6 Korian kohta –hankkeelle ja hanke on edennyt rakentamisvaiheeseen. Lisäksi Mt 370 Valkealan tie -hanke on käynnissä. Uusia kehittämistarpeita on tunnistettu liittyvän yhteyksiin Keltakallion teollisuusalueelle E18 moottoritieltä, jotka on syytä huomioida.

Tieliikenteen yhteystarve on osoitettu Kotkansaari-Halla välille. Sunilan tehtaan lakkauttaminen vähentää laivaliikennettä yhteystarve-merkinnän alueella helpottaen yhteyden toteuttamista. Merkintä on ajantasainen.
Väylien lisäksi maakuntakaavassa on osoitettu aluerakenteen ja alueiden käytön näkökulmista merkittäviä kehitettäviä eritasoliittymiä, joiden merkinnät ovat ajantasaisia. Ainoastaan Paimenportin eritasoliittymä on valmistunut 2023, jonka osalta kehittämistarvetta ei enää ole.

Karhulan kanjonin alueella on maakuntakaavassa osoitettu kehittämistarve katetulle tielle tai liikenne tunnelille, jossa poistettaisiin E18 tiestä aiheutuvat pöly ja meluhaitat kattamalla kyseinen osa tiestä. Kotkan kaupunki on selvittänyt vaihtoehtoja 2019 selvityksellä. Merkintä on ajantasainen.

Maakuntakaavaprosessin yhteydessä on syytä huomioida ympäristönäkökulmat entistä monipuolisemmin suunnittelumääräyksissä. Ilmastoasioiden lisäksi sopeutuminen, luonnon monimuotoisuus, ekologinen kompensaatio ovat teemoja, jotka ovat olleet esillä viime vuosina. Kymenlaakson liikennestrategiassa asetettaan myös tavoitteita koskien liikenteen päästöjä, ympäristövastuullisuutta, sopeutumista ja varautumista koskien. Näiden teemojen osalta tulee tarkistaa suunnittelumääräysten päivitystarpeet.

Seurantapalvelut ja -aineistot

Aluerakennekuva 2050

Aluerakennekuva 2050

Kymenlaakson aluerakenteen keskeinen tavoite on ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Työn tekemisen muodot ja asumisen tarpeet ovat muuttuneet. Aluerakenteen kehittämisellä vastataan muutostrendeihin sekä edistetään maakunnan houkuttelevuutta, asumisviihtyisyyttä ja vetovoimaa. 

Tutustu Kymenlaakson aluerakennekuvaan 2050 karttapalvelun avulla.

Siirry palveluun

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050 sivustolla voit tutustua erilaisiin Kymenlaakson aluerakenteen analyyseihin ja seurantaan liittyviin palveluihin.

Siirry palveluunLiikennehankkeet

Kymenlaakson väylähankkeiden seurantapalvelun avulla voit tarkastella eri liikennehankkeiden tilannetta.