Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Raideliikenne

Raideliikenteellä on merkittävä rooli Kymenlaakson liikennejärjestelmässä henkilö- ja tavaraliikenteelle. Kouvola on rautatieliikenteen risteysasema, josta on raideyhteydet Savon ja Karjalan radoille sekä Lahden ja Kotkan suuntiin. Lisäksi raiteita on teollisuuden laitoksiin. Tavaraliikenteen kuljetusmäärät ovat suuria sijainnin, hyvien yhteyksien ja alueen teollisuuden ansiosta.  

Kaakkois-Suomessa on Euroopan suurin metsäteollisuuden keskittymä. HaminaKotkan satama on tärkeä raideliikenteen viennin ja tuonnin kanava. Kuljetusmäärät ovat kasvaneet etelä-pohjois suunnassa Kouvola – Kotka/Hamina ja Savon radalla. Geopoliittisesta tilanne on muuttanut ja ohjannut uudelleen tavarakuljetusten reittejä mm. raakapuun tuontimäärät HaminaKotka sataman kautta on kasvaneet merkittävästi. Itä-länsi suunnassa kuljetusmäärät ovat puolestaan vähentyneet mm. pakotteista johtuneen transitoliikenteen vähentymisen takia. Kouvolan RRT -alue on valmistunut 2023 alkuvuodesta ja otettu käyttöön toukokuussa 2023. Alue mahdollistaa pitkien junien tehokkaan lastauksen ja tyhjennyksen sekä yhdistää eri kuljetusmuotoja.

Ostoliikenteellä toteutettu lähiliikenne Kotka-Kouvola välillä on tärkeä maakunnan sisäiselle työssäkäynnille ja vapaa-ajan asioinnille. Nykyinen ostoliikenteen sopimus ulottuu vuoden 2023 loppuun. Kouvolasta ja Kouvolan kautta on myös hyvät henkilöliikenteen yhteydet muualle Suomeen.

Kymenlaaksossa rataverkon pääradat kuuluvat Ten-T ydinverkkoon, jonka lisäksi HaminaKotka satama ja Kouvolan RRT ovat TEN-T ydinverkon tavaraliikenteen solmukohtia. Komission ehdotuksessa Ten-T verkon päivitämiseksi ydinverkon raideyhteydet muuttuisivat Kouvolan ja Lappeenrannan välinen yhteys muuttuisi kattavalle verkolle. Lisäksi Itärata-linjaus tulisi osaksi laajennettua ydinverkkoa henkilöliikenneyhteytenä.

Itäradan ja Itäisen rantarandan vaihtoehtoiset linjaukset on osoitettu maakuntakaavassa.

Maakuntakaavan merkinnät

Liikennealue

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät liikennealueet. Liikennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttötarkoitusta tukevaa varastointi-, tuotanto-, palvelu- ja hallintotoimintaa. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita on alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata puolustusvoimien Tykkimäen ajoharjoitteluradan toiminta.

Liikennealueen laajenemissuunta

Merkinnällä osoitetaan Kouvolan Kullasvaaran liikennealueen laajenemisuunta.

Suunnittelumääräys

Ajantasaisuuden arviointi:

Yksityiskohtaisempaa suunnittelua koskevat liikennealuen (L) suunnittelumääräykset.

Päärata

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän pääradan sijainti. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Päärata, suunniteltu tai kehitettävä

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän pääradat, joihin liittyy merkittäviä parantamisen tarpeita. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää rataosuuksien palvelutason nostoa sekä ottaa huomioon raideliikenteestä aiheutuvat melu- ja tärinähaitat. Ylänummen alueella tulee edistää kolmioraiteen rakentamista.

Päärata, ohjeellinen/vaihtoehtoinen

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän uuden pääradan ohjeellinen sijainti tai sen vaihtoehdot.

Suunnittelumääräys:

Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on säilytettävä mahdollisuus ratayhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Yhteysvälikohtainen suunnittelumääräys:

Kouvola-Koskenkylä yhteysvälin vaihtoehtoisen ohjeellisen linjauksen tarkka sijainti tulee määritellä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Hamina-Luumäki yhteysvälin vaihtoehtoisen ohjeellisen linjauksen tarkka sijainti tulee määritellä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Yhdysrata

Merkinnällä osoitetaan teollisuuslaitoksille johtavien yksityisten ratojen sijainti. Alueella on voimassa MRL 33 § mukaine rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Raideliikenteen yhteystarve

Merkinnällä osoitetaan mahdollisia ratayhteyksiä, joiden tarve on voitu todeta. Raidelinjausten tarkka sijainti määräytyy tarkemmassa suunnittelussa.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Liikennepaikka

Merkinnällä osoitetaan seudullisen liikennejärjestelmän kannalta tärkeät matkakeskukset ja rautatieliikenteen asemapaikat.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon liityntäpysäköinnin ja -pyöräilyn tarpeet, saattoliikenteen ratkaisut sekä joukkoliikenteen vaihtomatkojen sujuvuus ja esteettömyys. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen saavutettavuuteen eri liikkumismuodot huomioiden.

Liikennepaikka, suunniteltu tai kehitettävä

Merkinnällä osoitetaan seudullisen liikennejärjestelmän kannalta tärkeät matkakeskukset ja rautatieliikenteen asemapaikat.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon liityntäpysäköinnin ja -pyöräilyn tarpeet, saattoliikenteen ratkaisut sekä joukkoliikenteen vaihtomatkojen sujuvuus ja esteettömyys. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen saavutettavuuteen eri liikkumismuodot huomioiden.

Ajantasaisuuden arviointi

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on osoitettu pääradat sekä suunnitellut ja kehitettävät pääradat. Lisäksi Karhulan teollisuuden yhdysrata ja Hamina – Vaalimaa yhteystarve on osoitettu. Kehitettäviä pääratoja on Kymenlaakson maakuntakaavassa Kotka-Hamina, Kouvola-Kotka ja Kouvola-Kuopio rautatiet, joiden osalta maakuntakaavan merkinnät ovat ajantasaisia. Hankkeiden kaikki kehittämistarpeet eivät ole poistuneet ja hankkeet etenevät eri vaiheissa.

Kouvola-Kotka/Hamina -ratahanke on käynnissä, jossa tavoitteena on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia erityisesti tavaraliikenteen osalta. Hanke valmistuu 2025. Yhtäaikaisesti käynnissä on Digirata-hanke, jonka avulla mm. kasvatetaan radan kapasiteettia. Hankkeiden jälkeen puutteita jää henkilöliikenteen kalustoon, esteettömyyteen ja seisakkeiden palvelutasoon. Merkittävänä puutteena on kaksoisraiteen puuttuminen Juurikorpi-Mussalo väliltä, jonka suunnittelu tulisi käynnistää.

Pääratoja koskevat maakuntakaavan merkinnät ovat ajantasaisia. Väyläviraston Kouvola−Luumäki-ratahanke on käynnistynyt keväällä 2023 suunnittelulla mutta hankkeessa uusitaan ainoastaan käyttöikänsä päässä olevia rakenteita eikä hankkeeseen ei sisälly kehittämistoimia. Ainoastaan Kouvola-Kuusankoski radalla on tunnistettu uusi kehittämistarve, joka arvioidaan seuraavan maakuntakaavan yhteydessä (akselipainon nosto 250 kN).

Maakuntakaavassa on osoitettu ohjeellisia/vaihtoehtoisia pääradan linjauksia Helsingistä itään, jotka myös sisältävät vaihtoehtoisia reittejä. Yhteystarvemerkinnällä kuvataan yhteystarve Hamina – Vaalimaa välille.Kymenlaakson liitto on tilannut selvitystyön osana ajantasaisuusarviointi työtä “Maakuntakaavan ratavarausten ajantasaisuustarkastelu”. Selvityksessä tunnistetut tavara- ja henkilöliikenteen muutokset eivät lähtökohtaisesti edellytä muutoksia vaihtoehtojen linjaussuunnitteluun.

Itärata hankeyhtiö on perustettu suunnittelemaan Koskenkylä-Kouvola väliä. Hankeyhtiö vastaa ratalainmukaisesta suunnittelusta, joka käynnistyy vuoden 2023 aikana ja YVA prosessi alkaa todennäköisesti vuoden 2024 aikana. Maakuntakaavaratkaisun päivittäminen ja ylimääräisten vaihtoehtoisien linjausten poistaminen on tarpeen suunnittelun edetessä kuten maakuntakaavan suunnitteluratkaisuiden perustelut osiossa on esitetty. Itärata Oy:n arvion mukaan vaihtoehtoisten reittien poistaminen voidaan tehdä aikaisintaan 2026. Maakuntakaavan merkinnät ovat ajantasaiset.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on todennut 20.1.2021, että linjaus itäisen suunnan hankeyhtiöstä ei sulje pois muiden idän suunnan liikenneyhteyksien kehittämistä tulevaisuudessa. Maakuntakaavan ratavarausten ajantasaisuustarkastelu -selvityksessä on tunnistettu lisäselvitystarpeita Itäisen rantaradan osalta. Itäiseen rantarataan liittyy myös vaihtoehtoisia reittejä Hamina - Luumäki välille. Yleisesti myös Itäisen rantaradan osalta Venäjän liikenteen nopeutta korostanut tarve on poistunut, joten ratalinjaukset ja asemapaikat voidaan suunnitella kotimaan liikenteen tarpeiden perusteella. Lisäksi ratakäytävät on syytä tarkistaa linjausten laatimisen jälkeen tunnistettujen luontoarvoihin perustuvien tai laissäädännön muutoksista aiheutuvien reunaehtojen suhteen. Vaalimaan vaihtoehdon suunnitteluperuste on käytännössä poistunut, jonka lähtökohtana on ollut nopea Helsinki-Pietari liikenne. Tämän perusteella selvityksessä todetaan, että Vaalimaalle suuntautuvaa yhteystarvemerkintää voi harkita poistettavaksi.

Liikennepaikkojen kehittämistoimia on tehty useissa kohteissa. Kehittämistarpeita on vielä jäljellä ainakin Kymin, Tavastilan ja Paimenportin sekä Kyminlinnan asemilla. Maakuntakaavan yhteydessä päivitetään liikennepaikkojen tilanne ja arvioidaan, onko tarpeellista lisätä liikennepaikkamerkintä Hillosensalmen seisakkeelle, joka toimii mm. julkisen liikenteen yhteytenä Repoveden kansallispuistoon.
Kouvolan RRT -alueen ensimmäinen vaihe on valmistunut ja alueella on käynnistetty toiminta. Alueen laajentumiseen on varauduttu maakuntakaavassa osoittamalla Kullasvaaran liikennealueen laajenemissuunta pääradansuuntaisesti idän suuntaan. Maakuntakaava on ajantasainen.

Maakuntakaavaprosessin yhteydessä on syytä huomioida ympäristönäkökulmat entistä monipuolisemmin suunnittelumääräyksissä. Ilmastoasioiden lisäksi sopeutuminen, luonnon monimuotoisuus, ekologinen kompensaatio ovat teemoja, jotka ovat olleet esillä viime vuosina. Kymenlaakson liikennestrategiassa asetettaan myös tavoitteita koskien liikenteen päästöjä, ympäristövastuullisuutta, sopeutumista ja varautumista koskien. Näiden teemojen osalta tulee tarkistaa suunnittelumääräysten päivitystarpeet.

Seurantapalvelut ja -aineistot

Aluerakennekuva 2050

Aluerakennekuva 2050

Kymenlaakson aluerakenteen keskeinen tavoite on ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Työn tekemisen muodot ja asumisen tarpeet ovat muuttuneet. Aluerakenteen kehittämisellä vastataan muutostrendeihin sekä edistetään maakunnan houkuttelevuutta, asumisviihtyisyyttä ja vetovoimaa. 

Tutustu Kymenlaakson aluerakennekuvaan 2050 karttapalvelun avulla.

Siirry palveluun

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050 sivustolla voit tutustua erilaisiin Kymenlaakson aluerakenteen analyyseihin ja seurantaan liittyviin palveluihin.

Siirry palveluun


Kymenlaakson väylähankkeet

Kymenlaakson väylähankkeiden seurantapalvelun avulla voit tarkastella eri liikennehankkeiden tilannetta.