Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Vesiliikenne

Kymenlaakson pinta-alasta vesistöjen ala on suuri, koska jo pelkästään pinta-alasta lähes 30 % on Suomenlahteen kuuluvaa merialuetta. Merialueiden lisäksi on sisämaan vesistöjä, joista suurimmat vesistöt ovat Vuohijärvi ja Pyhäjärvi sekä suurin virtaava vesistö Kymijoki.  Maakunnasta löytyy näiden lisäksi lukuisia pienempiä vesistöjä. Satama-alueita, satamia ja venepaikkoja on osoitettu maakuntakaavassa. 

Kymenlaakson merialueelle on tyypillistä suuret tavarankuljetusmäärät. Suomi on vahvasti riippuvainen meriliikenteestä; 90 % viennistä ja 80 % tuonnista kulkee meriteitse. Meriliikenteen sujuvuudella on erittäin suuri merkitys Suomenlahdella. HaminaKotka satama on Suomen suurin yleissatama, joka on merkittävä teollisuuden satama ja kuljetusyhteys. HaminaKotkan satamaan kuuluu useita sataman osia: Mussalo, Sunila, Kantasatama, Hietanen, Hamina ja Halla. Rahtiliikenteen lisäksi on risteilijäliikennettä, jotka pysähtyvät Mussalossa, Kantasatamassa ja Haminassa. Kansainvälinen risteilyliikenne on kasvussa.  Sisämaan vesistöissä liikenne on pienimuotoisempaa mutta mm. Kimolan kanava on suosittu veneilyreitti, jossa on myös risteilyliiketoimintaa. Huviveneilyyn on hyvät olosuhteet Kymenlaaksossa merialueiden lisäksi myös sisämaassa. 

Maakuntakaavan merkinnät

Satama-alue

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät satamien liikennealueet sekä yhteysalusliikenteen satamat. Liikennealueisiin sisältyy niiden pääkäyttötarkoitusta tukevaa varastointi-, tuotanto-, palvelu- ja hallintotoimintaa. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alueella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita vaarallisia aineita on alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomioitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit. Ennen uusiin vesialueisiin kohdistuvia toimenpiteitä tulee selvittää alueiden vedenalaisten muinaisjäännösten inventoinnin tarve.

Venesatama

Merkinnällä osoitetaan merkittävät pienvenesatamat. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava pienveneilyn ja virkistyksen tarpeet kulttuuriperintö- ja luontoarvoihin sekä varmistettava alueiden saavutettavuus.

Laivaväylä

Merkinnällä osoitetaan tärkeimmät kauppamerenkulun väylät.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Laivaväylä, suunniteltu tai kehitettävä

Merkinnällä osoitetaan Kotka-Pietari suunniteltu yhteys.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Veneväylä

Merkinnällä osoitetaan ensisijaisesti veneilyn runkoväylät sekä muut alueellisesti merkittävät veneilyn pääväylät.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Veneväylä, suunniteltu tai kehitettävä

Merkinnällä osoitetaan Kimolan kanavan ja Voikkaa-Kuusankoski -välin suunnitellut veneväylät.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Ajantasaisuuden arviointi

Maakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti merkittävät satama-alueet, venesatamat, laiva- ja veneväylät. Maakuntakaavassa kehittämismerkintöjä on osoitettu laiva- ja veneväylille, joiden merkinnät ovat ajantasaisia.

Uutena kehittämistarpeena on noussut Haminan väylän syventämisen esisuunnittelu. Kehittämistarve on myös kuvattu 2023 päivitetyissä Kaakkois-Suomen ja Kymenlaakson liikennestrategiossa. Hanke ei vielä sisälly investointiohjelmaan, koska siitä ei ole käytettävissä tarvittavia perustietoja hankearviointi varten. Maakuntakaavan Haminan väylät -merkintä ei ole ajantasainen.

Maakuntakaavassa on osoitettu Kotka-Pietari suunniteltu yhteys, jonka tarkoituksena on mahdollistaa HaminaKotka –sataman kilpailukyvyn kehittyminen idän suunnan yhteyksiä parantamalla. Yhteyden kehittäminen pitkällä aikavälillä on perusteltua nykyisestä tilanteesta huolimatta, koska nykyinen väylä ei vastaa meriliikenteen tarpeita. Uusi väylä parantaisi kilpailukykyä ja mahdollistaisi aluskoon kasvattamisen sekä lisäisi meriliikenteen turvallisuutta suunnitellun väylä ollessa selkeämpi navigoinnin kannalta.

Kimolan kanavahanke on valmistunut. Voikkaa‐Kuusankoski‐veneväylä avaa Kymijoen vapaa‐ajan käyttömahdollisuuksia kaupunkiseudulla. Yhteyksien jatkokehittäminen on kuitenkin edelleen perusteltua. Maakuntakaava on ajantasainen.

Satama-aluevaraukset ovat kattavia, joissa on varauduttu toiminnan kehittymiseen tulevaisuudessa.

Nykyinen maakuntakaava mahdollistaa uusien laivayhteyksien avaamisen hyödyntäen nykyisiä laivaväyliä. Uudet laivayhteydet eivät edellytä muutoksia maakuntakaavaan.