Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson ympäristöhankkeet

Selvitystyö Kymenlaakson hiilinielujen nykytilan ja tulevaisuuden kehityskulkujen arvioimiseksi on käynnistynyt

Metsät ja niiden hiilinielut ovat olleet paljon esillä julkisessa keskustelussa. Metsien ja hiilinielujen lisäksi keskeisiä metsien käyttöön liittyviä teemoja ovat luonnon monimuotoisuus ja vesistöjä kuormittavat valumapäästöt. Kysymykset erityisen ajankohtaisia Kymenlaaksossa, koska maakunnan ja metsäteollisuuden yhteinen historia on Suomen pisimpiä. Metsien käyttöön liittyviin kysymyksiin saadaan lisäselvyyttä Kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön edellytykset Kymenlaaksossa -hankkeen kautta. Hankkeeseen on valittu selvityksen tekijöiksi Arvometsän, Tyrsky-konsultoinnin ja Luonnonvarakeskuksen muodostama konsortio.

Hankkeessa laaditaan selvitys, johon kuuluu monta työvaihetta. Ensimmäiseksi arvioidaan Kymenlaakson hiilinielujen ja -varastojen nykytila. Hiilivarastot arvioidaan myös maaperän osalta, mikä ei ole ollut aiemmin mahdollista kovinkaan suurella tarkkuudella. Hankkeessa kuitenkin hyödynnetään uusimpia tutkimusmenetelmiä, joten Kymenlaakson toimijat saavat käyttöönsä poikkeuksellisen kattavan paketin eri maankäyttösektorien hiilinielujen ja -varastojen nykytilasta. 

Hiilinielujen nykytila-arviota hyödynnetään hankkeessa tehtävässä skenaariotyössä. Metsien käyttöön liittyviä skenaarioita laaditaan kolme. Yksi niistä on ns. business-as-usual-skenaario, jossa ei oleteta suuria muutoksia metsien käyttöön tai hakkuiden kokonaismäärään. Kahdessa muussa skenaariossa tarkastellaan tilannetta, jossa hakkuiden kokonaismäärä lähtee joko nousuun tai laskuun nykyisestä. Lisäksi selvitetään, mikä vaikutus metsänhoitosuositusten laaja-alaisella käyttöönotolla voisi olla Kymenlaakson metsäluonnon tilaan, metsien hiilitaseen kehittymiseen sekä vesistövalumien määrään. Samalla tarkastellaan, kuinka erilaiset metsänhoitomenetelmät ja päätehakkuutavat vaikuttavat eri puujakeiden (tukki-, kuitu- ja energiapuu) saatavuuteen. 

Turvetuotantoalueiden jatkokäytön skenaarioissa tarkastellaan, kuinka ennallistaminen kosteikoksi, kosteikkoviljely tai aurinkoenergian tuotanto vaikuttaisi alueen hiilinieluihin ja -varastoihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. 

Hanketta rahoitetaan EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

 

Silta-tapahtuma 10.4.2024

Silta-tapahtuma kokosi yhteen runsaan joukon hanketoimijoita Merikeskus Vellamoon 10.4.2024. Tapahtumassa käytiin läpi päättyneen rahoituskauden tuloksia, palkittiin hankkeita ja toimijoita sekä kuultiin tulevista EAKR-, JTF-, ESR+ sekä Central Baltic rahoitushauista.

Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!

 

Kymenlaakson liitto palkitsi hankkeita ja toimijoita:

Kategoria: KANSAINVÄLISEN MATKAILULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Hanke: Kansainvälisen risteilijäliiketoiminnan käynnistäminen Kotkan-Haminan seudulle 2015-2016 -hanke
Toteuttaja: Cursor Oy
Hankkeen ansiosta kansainvälinen matkailuliiketoiminta on kehittynyt merkittävästi Kymenlaaksossa. 
 
Kategoria: VAIKUTTAVA KEHITTÄMISYHTEISTYÖ
Hanke: DigiPort
Toteuttajat: Meriturvallisuuden- ja liikenteen tutkimuskeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE sekä Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK
Eri toimijoiden yhteistyönä tutkittiin ja kehitettiin digitalisaatiota satamissa.

Kategoria: KIERTOTALOUDEN EDISTÄJÄ
Hanke: REUSE - kiertotalousmalleilla rakentamisen uudelleenkäyttöön uutta osaamista ja kilpailukykyä
Toteuttajat: Kouvola Innovation ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hankkeessa edistettiin rakentamisen kiertotaloutta luomalla uusia toimintamalleja rakentamiseen.

Kategoria: YHTEISTYÖN RAKENTAJA
Hanke: Sustainable Energy Storage
Toteuttajat: Cursor Oy ja LUT-yliopisto
Hanke edisti energiavarastoinnin TKI-toimintaan keskittyvän, kansainvälisen tason tutkimusyksikön syntymistä, sijoittumista ja juurtumista Kymenlaaksoon.

Kategoria: VÄHÄHIILISYYDEN KEHITTÄMINEN YRITYSYHTEISTYÖSSÄ
Hanke: BECO – betonin rooli hiilineutraalissa yhteiskunnassa
Toteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hankkeessa edistettiin rakennetun ympäristön ja erityisesti betonirakentamisen vähähiilisyyden kehittymistä.

Kategoria: DIGITAALISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄJÄ
Hanke: Digitaalinen merikarhu 2.0
Toteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto ja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys 
Hankkeessa selvitettiin automatiikan, koneoppimisen ja älykkäiden järjestelmien mahdollisuuksia polttoainetehokkuuden optimoimisessa sekä kehitetty digitaalisia oppimisympäristöjä. 

Kategoria: HEVOSURHEILUN TUTKIMUKSEN KEHITTÄJÄ
Toimija: Harjun oppimiskeskus
Harjun oppimiskeskus on tehnyt hankkeissaan tutkimustiedon, teknologian ja niihin perustuvan koulutuksen avulla vaikuttavaa hevosurheilun tutkimuksen kehittämistyötä.

Kategoria: ÖLJYNTORJUNTATYÖN KEHITTÄMISEN EDELLÄKÄVIJÄ
Toimija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun on kehittänyt menestyksekkäästi öljyntorjuntatyötä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Silta-tapahtuma järjestettiin Vauhtia oikeudenmukaiseen siirtymään Kymenlaaksossa - Boost up JTF -hankkeen toimesta.

 

   

Kymenlaakson alueellinen selviytymissuunnitelma

Alueellinen selviytymissuunnitelma Covid 19-pandemian aiheuttamista vaikutuksista selviytymiseen valmisteltiin laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Suunnitelman tavoitteena on alueen erityispiirteisiin perustuen tunnistaa aluetalouden ja työllisyyden elpymisen kannalta keskeiset toimet sekä vahvistaa alueellista muutosjoustavuutta. suunnitelma sisältää sekä nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, että valintoja uuden kasvun käynnistämiseksi pidemmällä aikavälillä. Kymenlaakson maakuntahallitus hyväksyi suunnitelman 19.10.2020.