Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Etunojassa kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä

Suomen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 merkitsee rakennusalalle merkittäviä päästövähennystoimia. Uusi rakentamislaki asetuksineen jo tulevana vuonna 2025 aiheuttaa rakennuslupavaiheeseen lisätoimenpiteitä mm. elinkaaren hiilidioksidin määrän laskentaan ja samalla jo hieman tulevan purun suunnitteluun. Kouvola Innovation Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ottivat haasteen vastaan hankkeellaan Etunojassa kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä, jossa erityisesti etsimme Kouvolan ja laaksokunnan etunojaa omien vahvuuksiemme avulla.
Rakentaminen materiaaleineen, tuotteineen ja asennuksineen on vain osa kiinteistön kuluja ja hiilidioksidipäästöjä. Elinkaari (life cycle) alkaa maan käytöstä aina rakennukseen purkuun kaukana edessäpäin ja purkutuotteiden, rakennusosien ja -komponenttien, lajitteluun ja uudelleenkäyttöön. Jatkossa purkutuotteita tulee hyödyntää entistä enemmän hiilineutraaliuteen pääsemiseksi. Lievässä etunojassa olemme jo nyt mm. uusiomateriaalien ja -komponenttien olennaisemmalla hyödyntämisellä ja lajittelevalla purulla.

Yhteistyöllä Kymenlaakson kehittämiseen

Kouvolan Innovation Oy ja XAMK tekevät tiivistä yhteistyötä Kouvolan ja Kymenlaakson aluekehittämisessä. Kinnon toiminnalla on vain kaksi tavoitetta, uuden yritystoiminnan ja kaikkien yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Xamkin TKI-toiminta puolestaan tähtää Kymenlaakson elinvoiman vahvistamiseen auttamalla TKI-valmiuksia omaavia yrityksiä menestymään paremmin. Tällä hankkeella vahvistamme alan ja rakentamisen kiertotalouden yhteistä näkemystä, sillä rakennetussa ympäristössä, kiinteistöissä ja kiinteistöjen ulkopuolella kehityssuunnan hyväksymiselle on vielä tasan kaksi eri mielipidettä ja lukuisia visioita siltä väliltä. Etunojassa kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä -hanke aloittaa täältä Kymenlaaksosta, paikallisten b-to-b kiertotalousyritysten kanssa, heidän toimintamalliensa, palveluidensa ja liiketoimintansa edelleen kehittämisen, esim. synnyttämällä yrityksille edellytyksiä osallistua julkisiin hankintoihin paremmilla laatukriteereillä sekä skaalata prosessejaan laajemmille markkinoille.


Kohti rakennusten elinkaaren vähäpäästöisyyttä

Etunojassa kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä -hanke edistää vähäpäästöisemmän Kymenlaakson syntymistä. Hankkeella vahvistetaan yhteistyötä kaupungin, rakentamisen kiertotalouteen keskittyvien yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden välillä sekä tuetaan hiilineutraalien ratkaisujen syntymistä ja uusien toimintamallien käyttöönottoa aluksi Kouvolan rakennetussa kaupunkiympäristössä, julkisissa kohteissa.

Kuva 1. Hankkeen taustalla ovat valtakunnalliset hiilineutraaliustavoitteet, joiden saavuttamista tukevat rakentamissektorin toimet, kuten energiatehokkuus, vähähiilisyys ja kiertotalous, jotka luovat pohjan kestävälle rakennetulle ympäristölle. Konkreettisesti rakentamisen laatuun ja tapoihin voidaan vaikuttaa rakentamisen arvoketjun toiminnalla, kaupunkien ja kuntien asettamilla suuntaviivoilla ja erityisesti rakennusosien uudelleenkäyttöä edistämällä. (Kurkinen, 2024)

Pienempi hiilijalanjälki, vihreämpi imago

Hiilineutraaliutta kohti menemme etunojassa, Kouvolan ja Kymenlaakson nykyisillä olemassa olevilla vahvuuksilla, energiatuotannon pienillä ominaispäästöillä, puun käytön osaamisella, julkisen rakennuttajan ennakkoluulottomuudella ja ammattikorkeakoulun TKI osaamisen avulla. Julkisen sektorin luoma yksittäisten huomioiden kiinnittäminen vähähiilisyyteen tukee jo muutosta ja toimenpiteet tuleekin nähdä investointeina tulevaisuuteen.
Realistisuus Suomen hiilineutraaliustavoitteista ja tutkimusosaaminen elinkaarilaskennasta ja hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä kestävän ympäristön saavuttamiseksi lisääntyy. Hanke luo edellytyksiä edelläkävijyydelle päästövähennysten, toimintatapojen ja osaamisen kokonaisvaikutusten saralla sekä luo kasvua rakennetun ympäristön vetovoimaisuudelle (kuva 1.).  Rakennetun ympäristön vihreämpi imago ja näkyvämpi kestävyys ulospäin ilmenee koko arvoketjun näkökulmasta aina loppukäyttäjiin asti. Ja edelleen, Kymenlaakson vetovoimaisuus etunojassa olevana vähähiilisyyden huomioivana kaupunkina kasvaa.

Etunojassa kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä-hanketta toteuttavat Kouvola Innovation (Kinno) ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk) ajalla 1.6.2023-30.11.2024. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama, jonka rahoitus on myönnetty Kymenlaakson liiton myöntövaltuudesta.
Kokonaisbudjetti: 304 795 €
EU- ja valtion rahoitus: 213 355 €
Toimintalinja 2                
Erityistavoite 2.1                
Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen               


Kirjoittajina hankkeen projektipäälliköt Tero Hasu (Kinno) ja Marika Kurkinen (Xamk)

 

Kymenlaakson liiton rahoittamat JTF-hankkeet

Tutustu Kymenlaakson liiton rahoittamiin JTF-hankkeisiin.


 • CyberCare Kymi

  Toteuttaja: XAMK
  Toteutusaika: 1.11.2023 - 31.12.2025

  Hankkeen tavoitteena on kehittää sote-alan toimintaympäristöä ja edistää elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa. Pk-yritysten toiminnan jatkuvuutta tuetaan ja kehitetään uusia palvelukonsepteja. Hankkeessa synnytetään alan yhteistyöverkosto, valmistetaan skenaarioharjoitteita ja valmistellaan toimintakonsepti kyberkriisien hoitolaitosharjoitusympäristölle.

  Siirry hankkeen sivuille!

 • Ideajalostamo Kymenlaakso

  Päätoteuttaja: XAMK
  Osatoteuttaja: Keksintösäätiö
  Toteutusaika: 1.1.2024 - 31.12.2025

  Ideajalostamo Kymenlaakso -hankkeen tavoitteena on innovaatioiden kaupallisen potentiaalin hyödyntämisen lisääminen ja sitä kautta uuden liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntyminen Kymenlaakson alueelle. Innovaatiotoiminnan kaupallistaminen uudistaa ja edistää Kymenlaakson elinkeinorakenteen monipuolistumista ja vahvistumista.

  Siirry hankkeen sivuille!

 • KEKE - Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka

  Päätoteuttaja: Kouvola Innovation Oy
  Osatoteuttajat: XAMK, LUT, Eduko, ProAgria Etelä-Suomi
  Toteutusaika: 1.10.2023 - 30.6.2026

  Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka (KEKE) -hankkeessa toteutetaan elintarvikesektorin kasvuloikka ja kehitystyössä tarvittavat laboratorioinvestoinnit. Päätavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson elinvoimaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta luomalla elintarvikealalle liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Samalla halutaan lisätä alan TKI-yhteistyötä ja -osaamista, edistää kestävää ruuantuotantoa ja hyödyntää monipuolisemmin luonnosta saatavia raaka-aineita, tukea yritysten uudistumista, muutoskyvykkyyttä ja kasvuhakuista avonkehittämistä, nostaa tuotteiden jalostusarvoa sekä edistää alueen elintarvikeyritysten kansainvälistymispotentiaalia.

  Siirry hankkeen sivuille!

 • Kestävä energiajärjestelmä ja sektori-integraation uudet arvoketjut - GENESIS

  Päätoteuttaja: XAMK
  Osatoteuttaja: Kouvola Innovation Oy
  Toteutusaika: 1.1.2024 - 30.6.2026

  GENESIS-hankkeessa kehitetään kestävää tulevaisuutta energia-alalle uuden energiatekniikan tutkimusympäristön avulla. Kehitettävillä puhtaan energian tuotantoon, varastointiin, käyttöön ja sektori-integraatioon liittyvillä innovaatioratkaisuilla luodaan uutta liiketoimintaa, investointeja ja työpaikkoja. Hankkeessa rakennetaan kestävän energiajärjestelmän tutkimus- ja pilotointiympäristö.

  Siirry hankkeen sivuille!

 • Kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön edellytykset Kymenlaaksossa

  Toteuttaja: Kymenlaakson liitto
  Toteutusaika: 1.8.2023 - 31.10.2024

  Kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön edellytykset Kymenlaaksossa
  -hankkeessa laaditaan selvitys, jossa laaditaan kolme skenaariota metsien hoito- ja hakkuumenetelmien sekä hakkuiden kokonaismäärän vaikutuksista hiilinieluihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Turvetuotantoalueiden jatkokäytön skenaarioissa tarkastellaan, kuinka ennallistaminen kosteikoksi, kosteikkoviljely tai aurinkoenergian tuotanto vaikuttaisi alueen hiilinieluihin ja -varastoihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi arvioidaan, kuinka metsänhoito- ja hakkuutavat vaikuttavat eri puujakeiden saatavuuteen tulevaisuudessa.

  Lisätietoa hankkeesta

 • Kivet Kiertoon - Uusiokäytöllä betonin hiilijalanjälkeä pienemmäksi

  Toteuttaja: XAMK
  Toteutusaika: 1.1.2024 - 30.6.2026

  Kivet Kiertoon -hankkeella tuetaan elinkeinoelämän tarpeista lähteviä innovatiivisia kokeiluja ja pilotointeja sekä TKI-yhteistyötä. Hanke on vahvasti yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä lisäävä, uutta tietoa tuottava ja vastaa yritysten tarpeisiin niiden liiketoimintakyvykkyyden ylläpitämiseksi myös tulevaisuudessa. Hankkeen toimenpiteet edistävät koko betonintuotannon arvoketjun toimintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia.

  Siirry hankkeen sivuille!

 • Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut - ARVOHIILI

  Toteuttaja: XAMK
  Toteutusaika: 1.10.2023 - 30.6.2026

  ARVOHIILI -hankkeessa pyritään löytämään korkeamman jalostusasteen ja suuremman lisäarvon esimerkkejä biohiilipohjaisille tuotteille. Tavoitteena on aluetalouden monipuolistaminen ja vahvistaminen luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja sekä nostamalla osaamistasoa ja yleistä kehityshalukkuutta. Tuloksena löydetään uusia raaka-ainevirtoja biohiilen tuotantoon, nostetaan biohiilen jalostusastetta, löydetään sille uusia käyttösovelluksia ja luodaan markkinaa biohiilituotteille.

  Siirry hankkeen sivuille!

 • Kyberturvan tulevaisuus Kymenlaaksossa

  Toteuttaja: XAMK
  Toteutusaika: 1.9.2023 - 31.12.2025

  Hanke tukee monipuolisella palvelutarjonnalla kuten koulutuksilla ja kyberharjoituksilla kymenlaaksolaisten yritysten kyber- ja tietoturvavalmiuksia. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan tekoälyn uhat ja mahdollisuudet alueen yrityksille sekä kyberrikollisten tuottamien palveluiden (Crime-As-A-Service) vaikutukset alueen yrityksiin.
  Hankkeessa investoidaan uuteen ainutlaatuiseen yritysten kyberkriisien ja häiriötilanteiden
  harjoitusympäristöön, jonka avulla voidaan erottautua muista Suomen kybertoimijoista.

  Siirry hankkeen sivuille!

 • Matkailukompassi - Kestävää kasvua Kymenlaaksoon

  Päätoteuttaja: Cursor Oy
  Osatoteuttaja: Kouvolan kaupunki
  Toteutusaika: 1.9.2023 - 31.8.2025

  Hankkeen tarkoituksena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia matkailu- ja palvelualan yrityksille sekä monipuolistaa kuntien tarjoamia palveluita ja kehittää uutta ja vastuullista matkailuliiketoimintaa. Tavoitteena on vahvistaa hiilineutraaliin talouteen ja vastuullisuuteen liittyvää osaamista alueen matkailuyrityksissä ja kunnissa, niin että ne pystyvät vastaamaan muuttuvaan kysyntään, monipuolistaa Kymenlaakson aluetaloutta matkailu- ja palvelualan yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien avulla, vähentää vihreästä siirtymästä aiheutuvia haittavaikutuksia ja luoda uusia työllistämismahdollisuuksia alueelle sekä kehittää julkisia liikenneyhteyksiä ja kestäviä matkaketjuja matkailukohteisiin.

  Siirry hankkeen sivuille!

 • Summanjoen kunnostushanke

  Toteuttaja: Kymijoen vesi ja ympäristö ry
  Toteutusaika: 1.6.2023 - 31.5.2026

  Summanjoen kunnostushankkeen tarkoitus on käynnistää joen valuma-alueella ennallistamisia ja kunnostuksia, jotta sen ekologinen tila saataisiin hyvälle tasolle turvetuotannon sekä muiden maa- ja metsätalouselinkeinojen vaikutuspiirissä olevilla vesialueilla. Hankkeen tavoitteet ovat alueen hajakuormituksen vähentäminen sekä suurten virtaamavaihtelujen tasaaminen ja siten vedenlaadun parantaminen kokonaisvaltaisen valuma-alueen tarkastelun keinoin. Hankkeessa selvitetään käytöstä poistetuille turvetuotantoalueiden käyttöä, tehdään vesistökuormituksen laskentaa, luontokartoituksia, laajoja ennallistamis- ja kunnostussuunnitelmia Summanjoen valuma-alueella lisäämällä yhteistyötä ja tiedon kulkua alueen maanomistajien ja -käyttäjien sekä vesiensuojelun asiantuntijoiden välillä.

  Siirry hankkeen sivuille!

 • Turpeen korvaaminen muilla materiaaleilla hevosen kuivikkeena

  Pääoteuttaja: Harjun oppimiskeskus
  Osatoteuttaja: Luonnonvarakeskus
  Toteutusaika: 1.1.2024 - 30.6.2026

  Hanke tukee turpeesta luopumisen alueellista oikeudenmukaista siirtymää selvittämällä, testaamalla ja tutkimalla ratkaisua hevosalan haasteeseen löytää uusi ja kestävä turpeen korvaava kuivikeratkaisu. Samalla tuetaan Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä sekä ympäristöllisten haittavaikutusten korjaamista.

  Siirry hankkeen sivuille!

 • Älykkään sähköverkon ja teollisen energiayhteisön kokeilualusta Kotkan Mussalossa

  Päätoteuttaja: LUT
  Osatoteuttaja: XAMK
  Toteutusaika: 1.1.2024 - 30.6.2026

  Kymenlaakson turvetuotannon korvaaminen uusiutuvalla energialla vaatisi tuuli- ja aurinkovoiman voimakasta lisärakentamista. Teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden ja niihin kytkettyjen energiavarastojen merkitys korostuu, koska puolustusvoimat on rajoittanut tuulivoimaloiden rakentamista Itä-Suomessa. Mussalon satama ja sitä ympäröivä teollisuusalue muodostavat ainutlaatuisen ympäristön uusiutuvan energian, energiavarastojen ja älykkään sähköverkon koehankkeille teollisessa mittakaavassa. Hankkeen tavoitteena on osoittaa, että paikallinen uusiutuvan energian tuotanto voidaan tehokkaasti hyödyntää ja sitä voidaan merkittävästi laajentaa sähkövarastoja hyödyntävän älykkään sähköverkon avulla teollisessa energiayhteisössä.

  Siirry hankkeen sivuille!

Jaa artikkeli

Lisätietoja

Räty Ville
Maakuntasuunnittelija
Tel: +358 44 747 8508
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Liikenneasiat, maaseutu, matkailu, kalatalous

Katso kaikki yhteystiedot

Lue lisää...Kymenlaakson liiton rahoittamat JTF-hankkeet

Jätteiden käsittely

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Palaa edelliselle sivulle

Jaa artikkeli

Lisätietoja

Vuorinen Lotta
Suunnittelupäällikkö
+358 44 7170 533
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhdyskuntarakenne, kauppa ja elinkeinot, kulttuuriympäristöt, merialuesuunnittelu

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Hering Frank 
Suunnittelujohtaja
+358 50 308 7290
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmä, kansainväliset yhteydet, edunvalvonta, vastuualueen johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Tallinen Kirsi
Rahoitusasiantuntija
+358 40 653 5339
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, rahoitusviestintä

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Karhunen Anna-Riikka
Kehittämispäällikkö
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, kansainväliset ohjelmat

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Ronkanen Elina
Maakuntasuunnittelija
+358 44 747 8511
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Paikkatietohallinto, tietopalvelu, osallistaminen ja viestintä, virkistys ja tekninen huolto

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Kallström Riitta
Aluekehityspäällikkö
+358 50 368 3936
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitys, aluekehitysrahoitus, liikennejärjestelmä, laajakaista, edunvalvonta

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Tolmunen Petri
Projektipäällikkö 
+358 44 747 8512
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KymÄES 2.0 ja FutureECOM

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Vanhala Toni
Kansainvälisten asiain päällikkö
+358 40 5123356
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kansainväliset ohjelmat ja -yhteydet, aluekehitys, aluekehitysrahoitus

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Hämäläinen Mia
Aluekehitysasiantuntija
+358 440 566 566
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ennakointi, tilastot, osaaminen, matkailu, kulttuuri ja luovat alat

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Mikkola Jaakko
Maakuntajohtaja
Tel: +358 40 548 0311
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakunnan kehittäminen, edunvalvonta, kansainväliset yhteydet, viraston johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Lehtinen Jussi
Aluekehitysjohtaja
Tel: +358 400 644 206
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehityksen vastuualueen johtaminen, maakuntajohtajan sijainen

 

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Turkulainen Harri
Hallintojohtaja
Tel: +358 45 126 1619
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hallinto, talous, viestintä, vastuualueen johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Ivakko Elina
Rehtori
Tel: +358 40 555 9094
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kymenlaakson kesäyliopisto

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Leino Kaisa
Ympäristösuunnittelija
Tel: +358 44 747 8518
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, kestävä kehitys, luonnonvarat, vesistöt, kansainvälinen ympäristö- ja ilmastotyö, ympäristöpoliittinen neuvottelukunta

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Räty Ville
Maakuntasuunnittelija
Tel: +358 44 747 8508
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Liikenneasiat, maaseutu, matkailu, kalatalous

Katso kaikki yhteystiedot

Lue lisää...Jätteiden käsittely

Teollisuus ja työkoneet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Palaa edelliselle sivulle

Jaa artikkeli

Lisätietoja

Vuorinen Lotta
Suunnittelupäällikkö
+358 44 7170 533
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhdyskuntarakenne, kauppa ja elinkeinot, kulttuuriympäristöt, merialuesuunnittelu

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Hering Frank 
Suunnittelujohtaja
+358 50 308 7290
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmä, kansainväliset yhteydet, edunvalvonta, vastuualueen johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Tallinen Kirsi
Rahoitusasiantuntija
+358 40 653 5339
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, rahoitusviestintä

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Karhunen Anna-Riikka
Kehittämispäällikkö
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, kansainväliset ohjelmat

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Ronkanen Elina
Maakuntasuunnittelija
+358 44 747 8511
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Paikkatietohallinto, tietopalvelu, osallistaminen ja viestintä, virkistys ja tekninen huolto

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Kallström Riitta
Aluekehityspäällikkö
+358 50 368 3936
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitys, aluekehitysrahoitus, liikennejärjestelmä, laajakaista, edunvalvonta

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Tolmunen Petri
Projektipäällikkö 
+358 44 747 8512
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KymÄES 2.0 ja FutureECOM

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Vanhala Toni
Kansainvälisten asiain päällikkö
+358 40 5123356
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kansainväliset ohjelmat ja -yhteydet, aluekehitys, aluekehitysrahoitus

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Hämäläinen Mia
Aluekehitysasiantuntija
+358 440 566 566
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ennakointi, tilastot, osaaminen, matkailu, kulttuuri ja luovat alat

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Mikkola Jaakko
Maakuntajohtaja
Tel: +358 40 548 0311
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakunnan kehittäminen, edunvalvonta, kansainväliset yhteydet, viraston johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Lehtinen Jussi
Aluekehitysjohtaja
Tel: +358 400 644 206
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehityksen vastuualueen johtaminen, maakuntajohtajan sijainen

 

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Turkulainen Harri
Hallintojohtaja
Tel: +358 45 126 1619
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hallinto, talous, viestintä, vastuualueen johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Ivakko Elina
Rehtori
Tel: +358 40 555 9094
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kymenlaakson kesäyliopisto

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Leino Kaisa
Ympäristösuunnittelija
Tel: +358 44 747 8518
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, kestävä kehitys, luonnonvarat, vesistöt, kansainvälinen ympäristö- ja ilmastotyö, ympäristöpoliittinen neuvottelukunta

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Räty Ville
Maakuntasuunnittelija
Tel: +358 44 747 8508
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Liikenneasiat, maaseutu, matkailu, kalatalous

Katso kaikki yhteystiedot

Lue lisää...Teollisuus ja työkoneet