Maakunnan kehityksen kärjessä

Hiilineutraali Kymenlaakso on mahdollista saavuttaa vuoteen 2040 mennessä

Kymenlaakson maakuntaohjelmaan kirjattu tavoite hiilineutraalista maakunnasta vuonna 2040 on mahdollista saavuttaa vähentämällä erityisesti liikenteen, energia- ja teollisuus- sekä maataloussektorin päästöjä ja lisäämällä metsien ja maaperän hiilinieluja. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartassa esitetään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sekä tärkeimmät toimet, joilla tavoite saavutetaan.

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt laskeneet noin 40 %

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt laskettiin tuotanto- ja kulutusperusteisesti kunnittain sekä sektoreittain (energiantuotanto ja teollisuus, liikenne, maatalous, vesiliikenne, työkoneet, pienteollisuus ja jätehuolto) vuosille 1990-2040. Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektorin hiilinielut laskettiin vuosille 2015-2017.
Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet noin 40 % vuodesta 1990 vuoteen 2017. Suurimmat päästövähennykset on saavutettu teollisuudessa sekä energiantuotannossa. Kymenlaakson energiantuotannossa käytetään poikkeuksellisen paljon (noin 65 %) uusiutuvaa energiaa, joka koostuu pääosin metsä- ja selluteollisuuden sivuvirroista, kuten mustalipeästä. Kaikkien muidenkin sektoreiden päästöt ovat vähentyneet: jopa liikenteen päästöt ovat laskeneet hieman, vaikka liikennesuorite on kasvanut. Tämä johtuu ajoneuvotekniikan kehittymisestä energiatehokkaampaan suuntaan. Liikenteen päästöistä yli 50 % aiheutuu henkilöliikenteestä. Suhteellisesti eniten päästöt ovat vähentyneet jätehuollossa, sillä kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä on romahtanut. Vuosittain vaihtelevat metsien hakkuut ovat suurin yksittäinen tekijä hiilinielujen muodostumiseen Kymenlaaksossa.

Pääpaino päästöjen vähentämisessä, lisäksi hiilinielut kasvuun

Hiilineutraalilla Kymenlaaksolla tarkoitetaan tilannetta, jossa maakunnan vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat enintään yhtä suuret kuin hiilinielut. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan pääpaino on päästövähennyksissä. Merkittävimmät päästövähennystoimet ja -potentiaalit kohdistuvat liikenteeseen, teollisuuteen sekä energiantuotantoon. Lisäksi on tärkeää lisätä maaperän ja metsien hiilinieluja. Tavoitteen saavuttaminen ja toimenpiteiden toteutus vaatii myös aktiivista tutkimustiedon seurantaa ja käytäntöön soveltamista.

Tiekartassa esille nostettuja, päästöjä vähentäviä toimenpiteitä ovat mm. liikenteen käyttövoiman muutos uusiutuvaan energiaan, liikennesuoritteen vähentäminen, logistiikan vähähiiliset kuljetusketjut, eheän ja kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu sekä digitalisaation hyödyntäminen. Energiantuotannossa tulee lisätä uusiutuvan energian osuutta, hyödyntää hukkalämpöä nykyistä paremmin, lisätä uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuutta, kehittää energian kysyntäjoustoratkaisuja ja lisätä puurakentamisen osuutta. Muita keskeisiä tiekartan toimenpiteitä ovat esim. kiertotalous- ja clean tech -ratkaisujen soveltaminen laajasti eri sektoreilla, TKI-toimintaan panostaminen, yritysten ilmastobisnespotentiaalin hyödyntämi-nen, kaikki ikäluokat kattava ympäristökasvatus ja kestäviin kulutustapoihin siirtyminen.

Metsien ja maaperän hiilinielujen kasvattaminen tavoitteen mukaiseksi vuoteen 2040 mennessä tulee olemaan haastavaa. Huomioitavaa on, että hiilinielulaskelmien tuloksiin sisältyy suuria epävarmuuksia. Hiilinielujen lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat mm. ilmastoviisaan metsänhoidon menetelmien käyttöönotto, hakkuutason pitäminen kestävällä tasolla pitkällä aikavälillä, metsien kasvukunnosta huolehtiminen sekä ns. hiiliviljelymenetelmien, kuten peltojen vesitaloudesta huolehtimisen ja peltojen ympärivuotisen kasvipeitteisyyden lisääminen maataloudessa.

Kymenlaakso hakee HINKU-maakunnaksi

Kymenlaaksossa on jo kolme HINKU-kuntaa (Kotka, Kouvola ja Hamina), jotka ovat sitoutuneet HINKU-pääs-tövähennystavoitteisiin. HINKU-verkosto (Hiilineutraalit kunnat) on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vetämä ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto. Hinku-verkoston jäsenenä maakunta, kunta tai yritys saa mm. erinomaista näkyvyyttä omalle työlle, tuotteille ja palveluille, päästölaskentapalveluita ja -työkaluja.
Kymenlaakson maakuntahallitus päätti, että Kymenlaaksolle haetaan HINKU-maakuntanimitystä. HINKU-maakuntakriteerien täyttymisen vahvistaa SYKE.

Nuorten viesti päättäjille: tahtotila ja asenne ratkaisevat

Kymenlaakson nuorisovaltuutetut antoivat Hiilineutraali Kymenlaakso -työpajoissa vahvan viestin maakunnan päättäjille ja johtajille: tavoitteen saavuttaminen on ennen kaikkea kiinni tahtotilasta ja asenteesta, ja jokaisen oma esimerkki on tärkeä. Vastuutahojen ja toimeenpanijoiden sitoutuminen Hiilineutraali Kymen-laakso -tavoitteisiin ja toimenpiteisiin kaikilla sektoreilla vaatii laajaa yhteistyötä maakunta- ja kuntatasolla ja valtion kanssa sekä elinkeinoelämän osallistamista ja asukaslähtöistä suunnittelua.

Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan kokouksessaan 16.12.2019. Tiekartta laadittiin laajassa yhteistyössä sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Työn ohjausryhmänä toimi Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, ja työstä vastasi Kymenlaakson liitto. Konsulttina tiekartan laatimisessa toimi Ramboll. Tiekartan toteutumisesta sekä kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä raportoidaan maakuntahallitukselle vähintään neljän vuoden välein.

Lisätietoja:

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040

ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

e-max.it: your social media marketing partner