Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakso ja ministeriöt ratkoivat maakunnan tulevaisuuden haasteita aluekehittämiskeskusteluissa

Kymenlaakson aluekehittämiskeskustelussa ministeriöiden kanssa painopisteiksi nousivat teollisten investointien tukeminen, liikenteen pullonkaulojen poistaminen, osaajapulaan vastaaminen sekä tulevan EU rahoituskauden ratkaisut. Tilaisuuden alussa Jaakko Mikkola esitteli maakunnan keskeiset teemat ja niihin kohdistuvat tarpeet. 

Teollisten investointien tukeminen ja logistiikan pullonkaulat ratkaistava

Kilpailun kovetessa kansainvälisten investointien kotiuttamiseksi Kymenlaakso toivoo mm. valtiontukien sekä perusrakenteen infrainvestointi-määrärahojen kohdentumista maakuntaan. Puhtaan siirtymän, teollisuuden kilpailukyvyn ja investointien tukemiseksi sekä maakunnan sote-liikenteen, huoltovarmuuden ja sotilaallisen liikkuvuuden tarpeisiin tarvittavat liikenneinfrainvestoinnit, erityisesti vt15, on toteutettava ensi tilassa.

EU-rakennerahastokauden ratkaisujen edistäminen ajankohtaista

Venäjän sodan erityisesti kaakkoiseen Suomeen aiheuttamisen vaikeuksien vuoksi on tärkeää vaikuttaa tulevan ohjelmakauden ratkaisuihin. Sodan seurauksena Euroopan komissio jäädytti Kaakkois-Suomi – Venäjä alueellisen ENI-CBC ulkorajaohjelman varat ja sen valmistelu keskeytettiin. 

"Kaakkoinen Suomi tarvitsee uudenlaista rahoitusinstrumenttia ja rahoituksen jakokriteereitä selvitäkseen niistä haasteista, joita sota on aiheuttanut rajamaakunnille. Erityisen suuria haasteita ovat kohdanneet Kymenlaakso ja Etelä-Karjala”, toteaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. 

Itärajan maakunnille on myönnetty rahoitusta Teknisen tuen välineestä (TSI), jonka avulla etsitään ratkaisuja ja tarvittavia uudistuksia haasteisiin vastaamiseksi. TEM ja maakunnat tulevat laatimaan OECD:n tuella siirtymästrategian, jolla pyritään ratkaisemaan kunkin maakunnan erityisiä haasteita.  Siirtymästrategian avulla pyritään vaikuttamaan vahvasti myös EU:n koheesiopolitiikan linjauksiin.

Kotka-Hamina seutukunta etenee I-tukialueeksi

Tilaisuudessa kuultiin myös, että Kotka-Haminan seutukunnan siirto korkeamman tuen I-tukialueeksi aluetukikartan väliarvioinnissa, on edennyt. Korkeammaksi tukialueeksi siirtäminen tarkoittaisi mahdollisuutta myöntää yritysten investointeihin korkeampaa avustusta. Esitys vaatii vielä EU komission hyväksynnän. Kymenlaakson liitto on esittänyt, että koko Kymenlaakso tulisi asettaa I-tukialueeksi. 

Kymenlaakso osallistui myös Etelä-, ja Itä-Suomen alueellisiin alke-keskusteluihin. Näissä edistettiin alueiden yhdessä määrittelemiä tavoitteita vihreän siirtymän, TKI:n ja liikenteen osalta. Kymenlaakson liitto toimii sijaintinsa vuoksi yhteistyössä molempiin ilmansuuntiin. 
 
Tilaisuudessa olivat edustettuna eri ministeriöt, Kymenlaakson liitto, Ely-keskus, Xamk, sekä maakuntahallituksen puheenjohtajat.  


| Pia Hurtta | Ajankohtaista