Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakson hiilinielujen nykytila ja tulevaisuuden kehityskulut arvioidaan

Metsät ja niiden hiilinielut ovat olleet paljon esillä julkisessa keskustelussa. Metsien ja hiilinielujen lisäksi keskeisiä metsien käyttöön liittyviä teemoja ovat luonnon monimuotoisuus ja vesistöjä kuormittavat valumapäästöt. Kysymykset erityisen ajankohtaisia Kymenlaaksossa, koska maakunnan ja metsäteollisuuden yhteinen historia on Suomen pisimpiä. Metsien käyttöön liittyviin kysymyksiin saadaan lisäselvyyttä Kestävän metsätalouden ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön edellytykset Kymenlaaksossa -hankkeen kautta. Hankkeeseen on valittu selvityksen tekijöiksi Arvometsän, Tyrsky-konsultoinnin ja Luonnonvarakeskuksen muodostama konsortio.

Hankkeessa laaditaan selvitys, johon kuuluu monta työvaihetta. Ensimmäiseksi arvioidaan Kymenlaakson hiilinielujen ja -varastojen nykytila. Hiilivarastot arvioidaan myös maaperän osalta, mikä ei ole ollut aiemmin mahdollista kovinkaan suurella tarkkuudella. Hankkeessa kuitenkin hyödynnetään uusimpia tutkimusmenetelmiä, joten Kymenlaakson toimijat saavat käyttöönsä poikkeuksellisen kattavan paketin eri maankäyttösektorien hiilinielujen ja -varastojen nykytilasta. 

Hiilinielujen nykytila-arviota hyödynnetään hankkeessa tehtävässä skenaariotyössä. Metsien käyttöön liittyviä skenaarioita laaditaan kolme. Yksi niistä on ns. business-as-usual-skenaario, jossa ei oleteta suuria muutoksia metsien käyttöön tai hakkuiden kokonaismäärään. Kahdessa muussa skenaariossa tarkastellaan tilannetta, jossa hakkuiden kokonaismäärä lähtee joko nousuun tai laskuun nykyisestä. Lisäksi selvitetään, mikä vaikutus metsänhoitosuositusten laaja-alaisella käyttöönotolla voisi olla Kymenlaakson metsäluonnon tilaan, metsien hiilitaseen kehittymiseen sekä vesistövalumien määrään. Samalla tarkastellaan, kuinka erilaiset metsänhoitomenetelmät ja päätehakkuutavat vaikuttavat eri puujakeiden (tukki-, kuitu- ja energiapuu) saatavuuteen. 

Turvetuotantoalueiden jatkokäytön skenaarioissa tarkastellaan, kuinka ennallistaminen kosteikoksi, kosteikkoviljely tai aurinkoenergian tuotanto vaikuttaisi alueen hiilinieluihin ja -varastoihin, vesistövalumiin ja luonnon monimuotoisuuteen. 

Hanketta rahoitetaan EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

 


| Pia Hurtta | Ajankohtaista