Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakson liitto puolustaa vt 15 asemaa väyläverkon investointiohjelmassa

Liitto painottaa lausunnossaan, että Valtatie 15 Kotka - Kouvola -hanke tulee olla investointiohjelman korkeimmassa prioriteetissa. Valtatie 15 on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä yhteys TEN-T tavaraliikenteen solmujen HaminaKotka sataman ja Kouvolan RRT-terminaalin välillä. Lisäksi EU:ssa on juuri päästy sopuun asetuksesta unionin suuntaviivoiksi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi. Asetuksessa Vt15 on nostettu osaksi Euroopan kattavaa liikenneverkkoa. Liitto korostaa lausunnossaan myös huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden parempaa huomioon ottamista. Lisäksi se toteaa, ettei investointiohjelma tunnista riittävästi lähitulevaisuuden vihreän siirtymän hankekokonaisuuksien tuomia tarpeita.

Kymenlaakson liitto korostaa myös Kymenlaaksoon syntyvien akkuteollisuuden suurhankkeiden edellyttämiä infrahankkeiden ennakoimista. Alueelle tulee syntymään tuhansia työpaikkoja, joka tulee tarkoittamaan vt 15:sta liikkuvan raskaan- ja työpaikkaliikenteen merkittävää kasvua. Vaikutusten arvioinnissa ei ole huomioitu vt 15:sta keskeistä roolia osana vihreän siirtymän investointeja.

Huoltovarmuus ja kokonaisturvallisuus eivät liiton mielestä korostu riittävästi investointiohjelmassa. Lisäksi infrahankkeiden osalta tulisi pyrkiä tasapuoliseen kehittämiseen Suomessa, kun hankkeilla on valtakunnallista ja kansainvälistä merkitystä. Esimerkiksi vt 15 Kotka-Kouvola merkitys ja hyöty ei rajoitu Etelä-Suomen suuralueelle vaan vaikutukset ovat valtakunnallisia. Kymenlaakson liitto korostaa lausunnossaan, että vt 15 on EU:n komission ehdotuksessa uudeksi TEN-T verkoksi nostettu osaksi kattavaa verkkoa. Vt 15 kehittäminen on myös nostettu Etelä-Suomen liikennestrategiassa yhdeksi keskeiseksi hankkeeksi. Vt 15 on lisäksi osa esitettyä uutta Eurooppatie 16 (E16) -hanketta, mikä korostaa yhteyden kansainvälistä merkitystä.

Tien suunnitelma on valmis

Vt 15 tiesuunnitelma on valmis, ja Kymenlaakson liiton tietojen mukaan sen hyväksyminen Traficomissa tapahtuu joulukuussa 2023. Näin ollen prioriteettiluokan alentaminen ei ole perusteltua.

Lähitulevaisuudessa kehitettäviä hankkeita

Liitto nostaa ensisijaisiksi seuraavat lähitulevaisuuden elinkeinoelämälle kannalta tärkeät hankkeet, joiden suunnittelua tulee edistää:

•    Kouvola-Kotka/Haminan radan kaksoisraide Juurikorpi-Mussalo välille
•    Mt 355 Merituulentie
•    Vt 12 Lahti-Kouvola 1. vaihe (Uusikylä-Tillola)
•    Vt 6 Kouvolan kohta 1.vaihe (iso kriittinen Keltin silta)
•    Haminan meriväylän syventäminen

Kotkan Keltakalliolle rakentuvat kansainväliset akkuteollisuuden suurhankkeet edellyttävät liikennejärjestelyiden parantamista. Parantamistarpeet liittyvät erityisesti E18 ja mt 357 liittymien ja yhteysvälin kehittämiseen.

Investointiohjelmassa pysyminen tärkeää

Liitto pitää tärkeänä, että investointiohjelma toteutetaan johdonmukaisesti päätetyn mukaisti. Hankkeiden kustannustason noustessa on entistä tärkeämpää, että rahoituksen riittävyydestä huolehditaan. Tilannetta heikentää investointiohjelman rahoituksen pienentyminen ohjelman ulkopuolisten hankkeiden rahoituksen seurauksena. Ohjelman ulkopuolelta rahoitettujen hankkeiden määrä on merkittävä (50 milj. €) huomioiden rahoituskehyksen niukkuus.

Maakuntahallitus hyväksyi 18.12. lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelman luonnokseen vuosille 2025-2032.

 

#väyläverkko #investointiohjelma #vt15 #huoltovarmuus #kokonaisturvallisuus #vihreäsiirtymä #maakuntahallitus


| Pia Hurtta | Ajankohtaista