Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Neljälle Kymenlaaksoon kohdistuvalle ESR+ -hankkeelle rahoitusta

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön (MYRS) 21.2.2024 hyväksyi neljä Kymenlaaksoon kohdistuvaa ESR+ -hanketta. Hankkeet toteuttavat toimintalinjaan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, ja sen erityistavoitteeseen 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

  • Osallisuuden osaajat järjestöissä, Opintotoiminnan Keskusliitto ry, hankkeelle esitetty tuen enimmäismäärä on 227 634 €, josta Kymenlaaksoon kohdistuva rahoitusosuus osuus on 37 939 €. Hankkeen kohderyhminä ovat Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella toimivien sote- ja pelastusalan yhdistysten ja järjestöjen työntekijät. Heidän kanssaan toteutetaan hankkeessa osallisuusselvitys, jonka perusteella hankkeessa muotoillaan osallisuuden edistämisen arviointia ja tulevaisuustyötä tukevia työkaluja, toteutetaan kuusi osallisuusteemaan keskittyvää tulevaisuuspajaa, järjestetään tulevaisuusvalmennus n. 10 järjestölle ja vedetään osallisuuteen ja muihin sosiaalisen kestävyyden aiheisiin keskittyvä verkkokoulutus.
  • Kaakkois-Suomen Elämä omaksi, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, 460 263 €. Hankkeella on kolme tavoitetta: 1. Kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset voivat viettää aikaisempaa aktiivisempaa vapaa-aikaa ja saada uusia ihmissuhteita. 2. Kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset saavat mahdollisuuksia ja valmiuksia vaikuttaa heille suunnattuun tukeen ja palveluihin sekä yhdistysten toimintaan. 3. Kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten yhteiskunnalliset taidot ja työelämävalmiudet paranevat ja tuetun työn mahdollisuudet lisääntyvät. Hankkeessa tuotetaan ja juurrutetaan paikallisia, maakunnallisia ja verkossa toimivia malleja kehitysvammaisten kohtaamispaikoiksi.  Hankkeella pyritään vahvistamaan kehitysvammaisten parissa toimivien yhdistysten resursseja ja sektorirajojen ylittävää yhteistyötä sekä toiminnan saavutettavuutta. Hankkeen toimintaan osallistuu säännöllisesti vähintään 230 kehitysvammaista nuorta tai aikuista. Lisäksi hankkeen muihin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuu noin 400 kehitysvammaista henkilöä, ammattilaista tai yhdistystoimijaa.
  • Yhteisiä askeleita osallisuuteen ja kumppanuuteen, Kouvolan kaupunki sekä osatoteuttajat Parik-säätiö sr  ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, 533 258 €. Hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja vaikeassa asemassa olevien Ihmisten oman elämän hallitsemiseksi ja liittämiseksi entistä monipuolisemmin yhteiskuntaan sekä osaamis- ja työvalmiuksien kasvattamiseksi.  Hankkeen jälkeen eri elämäntilanteissa olevien ihmisten osallistuminen ja työelämän valmiudet ovat vahvistuneet.
    Hankkeessa tuetaan ja kannustetaan ihmisiä lisäämällä yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja työllisyyttä erityisesti rohkaisemalla digitaalisuuden, kiertotalouden ja arjen kestävän kehityksen hyödyntämiseen sekä luodaan uudenlainen toimijoiden roolit ja tehtävät määrittävä toimintamalli järjestöjen ja kunnan välille. Lisäksi rakennetaan toimijoiden välille yhteinen kehittämisalusta hyödyntäen mm. pelillisyyttä ja digitaalisuutta, joka tuo toimijoita yhteen ja luo vahvan pohjan yhteiselle tekemiselle ja uusille toimintatavoille. Hankkeeseen tavoitellaan 322 henkilöosallistujaa.
  • Vapaaehtoisuudesta osallisuutta, Kouvolan Kipinä ry ja osatoteuttaja Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry, 484 236 €. Hankkeella tuetaan kumppanijärjestöjä ja kehitetään toimivia malleja, joiden avulla järjestöjen valmius ottaa eri taustaisia henkilöitä mukaan toimintaan paranee. Järjestöjen olemassa olevia vapaaehtoisia kouluttamalla ja toimintaa räätälöimällä saadaan vapaaehtoistoimintaan mukaan sellaisia henkilöitä, joiden mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan ei ole ennen huomattu. Tuetulla vapaaehtoistoiminnalla saadaan järjestöihin lisää resursseja ja monimuotoisuutta.

 


| Pia Hurtta | Ajankohtaista