Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Rahoituspäätöksiä syksyn -23 JTF-hakuihin

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (MYRS) on 23.1.2024 hyväksynyt rahoitettavaksi seuraavat hankkeet, syksyn ´23 aikana avoinna olleista JTF-hakuihin saapuneista, Kymenlaaksoon kohdistuvista hakemuksista.
(hankenimi/toteuttaja(t)/myönnetty rahoitus enintään (osuus kok.rahoituksesta)/sisältö):  

Turpeen korvaaminen muilla materiaaleilla hevosen kuivikkeena. Harjun Oppimiskeskus Oy, osatoteuttaja Luonnonvarakeskus. 413 874 € (80%). Hankkeessa kartoitetaan turpeen korvaavia kuivikkeita sekä testataan niitä hevosilla perinteisissä karsinaolosuhteissa ja hevosten kannalta hyvinvointia ja terveyttä lisäävän pitotavan eli (aktiivi)pihaton makuuhallissa sekä kartoitetaan kuivikehuoltoon liittyen eri kuivikkeiden tuotannon ja käsittelyn kustannuksia sekä niitä tekijöitä, jotka määrittävät kuivikkeiden tarjonnan ja kysynnän kohtaamista. Hankkeen tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia kuivikemateriaaleja.

AkKuLOG - Akkuteollisuuden kestävä kuljetuslogistiikka
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttaja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT. 567 159 € (80%). AkKuLOG-hanke on suunniteltu reagoimaan etupainotteisesti Kotkan-Haminan seudun akkuteollisuusinvestointien tietotarpeeseen logistiikka- ja liikennenäkökulmasta, liittäen tarkasteluihin vahvaa energiajärjestelmien osaamista. AkKuLOG-hankkeessa tuotetaan tietoa ja ratkaisuja, joista voivat hyötyä monet tahot. Hankkeen tulokset, logistiikan ja liikenteen ratkaisut, saatetaan välittömästi akkuklustereiden käyttöön.  

RuokoLog - Järviruo'on logistiikka ja saatavuus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy. 342 695 € (80%). Vähähiilisten paikallisesti tuotettujen bioraaka-aineiden, kuten järviruo’on, saatavuuden parantaminen ja logistiikkaketjujen toiminnan turvaaminen ovat perusta näihin raaka-aineisiin pohjautuvalle tuotannolle ja korkeamman jalostusarvon tuotekehitykselle. RuokoLog-hanke pyrkii löytämään kestäviä käytännön ratkaisuja järviruo’on logistiikan toimintamallien ja materiaalin saatavuustietojen parantamiseksi, jotta kannattavien järviruokoon liittyvien arvoketjujen aikaansaaminen olisi mahdollista.  

Suoviljelystä uutta liiketoimintaa Kymenlaaksoon (SuoLiike)
Kouvola Innovation Oy, osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy. 713 291 € (80%). Hanke keskittyy tunnistamaan uusia suo- ja kosteikkoviljelyyn sopivia, ympäristöystävällisiä ja liiketoiminnallisesti kiinnostavia kasvilajeja, määrittelemään niille liiketaloudellisesti potentiaalisia hyödyntämismahdollisuuksia suuriin biomassoihin perustuvista käyttökohteista korkea-arvoisiin tuotteisiin, kuten esim. biostimulantteihin, sekä yleisesti kehittämään suoviljelyyn pohjautuvaa tuotannollista toimintaa ja tuoteideoita. Hankkeessa selvitetään, millaista kestävää viljelytoimintaa entisillä turvetuotantoalueilla voidaan tehdä ja miten voidaan saavuttaa valtakunnalliset ja alueelliset hiilineutraaliustavoitteet suo- ja kosteikkoalueiden luonnollisten hiilinielujen ja kasvihuonekaasupäästöjen osalta.

Älykkään sähköverkon ja teollisen energiayhteisön kokeilualusta Kotkan Mussalossa
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, osatoteuttaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. 893 336 €, (80%). Mussalon satama ja sitä ympäröivä teollisuusalue Kotkassa muodostavat Suomessa ainutlaatuisen ympäristön uusiutuvan energian, energiavarastojen ja älykkään sähköverkon koehankkeille teollisessa mittakaavassa, sillä alueella on tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa, sinne on suunniteltu biokaasun,uusiutuvan vedyn ja metaanin tuotantoa ja alueen toimijat pyrkivät vähentämään päästöjään toimintojaan sähköistämällä. Hankkeen tavoitteena on osoittaa, että paikallinen uusiutuvan energian tuotanto voidaan tehokkaasti hyödyntää ja sitä voidaan merkittävästi laajentaa sähkövarastoja hyödyntävän älykkään sähköverkon avulla teollisessa energiayhteisössä.  

Edellä olevista hankkeista lisätietoja Kymenlaakson liitosta. Osa nyt nimeltä mainitsemattomista puolletuista hankkeista menee vielä maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn helmikuun alussa, jolloin saadaan siellä käsiteltäviin hankkeisiin päätös.

Hämeen ELY:lle toimitetuista hakemuksista myönteisen päätöksen sai MYRSissä seuraava hanke:  

JTF-ELY:
Ilmastovastuullisen ympäristörakentamisen osaamismiljööt
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajat: Kouvolan ammattiopisto Oy ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä. 360 587 € (80%). Hankkeen tavoitteena on lisätä ekosuunnitteluosaamisen hyödyntämistä ja tuoda saataville turvesektorin ja sen liitännäisalojen sekä rakennemuutostoimialojen työttömyysuhan alaisille henkilöille uusia työllisyysmahdollisuuksia, edistäen samalla yritystoiminnan kehitystä ilmastovastuullisen ympäristörakentamisen liiketoiminta-alueella.

Kaikkien em. tuensaajien kanssa käydään vielä tarkentavia neuvotteluja ennen rahoituspäätöksen tekemistä.


| Pia Hurtta | Ajankohtaista