Maakunnan kehityksen kärjessä

Hiilineutraali Kymenlaakso

ajankohtaista

Kansainvälisen kiertotaloustyöpajan 29.-30.1.2020 materiaalit

TAVOITTEENA hiilineutraali kymenlaakso
Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta

Kymenlaakson, kuntien ja sektoreiden kasvihuonekaasupäästöt ja hiilinielut (Excel)

Hiilineutraali Kymenlaakso on mahdollista saavuttaa vuoteen 2040 mennessä

Kymenlaaksossa on tehty pitkään laajaa yhteistyötä ilmasto- ja ympäristöasioiden parissa. Kymenlaakson maakuntaohjelmaan kirjattu tavoite hiilineutraalista maakunnasta vuonna 2040 on mahdollista saavuttaa, mikäli erityisesti liikenteen, energia- ja teollisuus- sekä maataloussektorin päästöjä vähennetään ja vastaavasti metsien ja maaperän hiilinieluja lisätään.

kymenlaakso on hinku-maakunta

Kymenlaakso sai Hiilineutraalin maakunnan (Hinku) statuksen joulukuussa 2019. Kymenlaakson pitkäjänteinen ilmastotyö yhdessä alueen kuntien kanssa saa vahvistusta nopeasti kasvavasta Hinku-verkostosta.

Hinku-maakunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kymenlaakson kunnista Hinku-verkostoon kuuluvat Hamina, Kouvola ja Kotka. Kymenlaakson Hinku-kuntien asukasmäärä on 90 prosenttia maakunnan kokonaisasukasmäärästä.

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt laskeneet noin 40 % vuosina 1990-2017

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt on laskettu tuotanto- ja kulutusperusteisesti kunnittain sekä sektoreittain (energiantuotanto ja teollisuus, liikenne, maatalous, vesiliikenne, työkoneet, pienteollisuus ja jätehuolto) vuosille 1990-2040. Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektorin hiilinielut laskettiin vuosille 2015-2017.

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet noin 40 % vuodesta 1990 vuoteen 2017. Suurimmat päästövähennykset on saavutettu teollisuudessa sekä energiantuotannossa. Kymenlaakson energiantuotannossa käytetään poikkeuksellisen paljon (noin 65 %) uusiutuvaa energiaa, joka koostuu pääosin metsä- ja selluteollisuuden sivuvirroista, kuten mustalipeästä. Kaikkien muidenkin sektoreiden päästöt ovat vähentyneet: jopa liikenteen päästöt ovat laskeneet hieman, vaikka liikennesuorite on kasvanut. Tämä johtuu ajoneuvotekniikan kehittymisestä energiatehokkaampaan suuntaan. Liikenteen päästöistä yli 50 % aiheutuu henkilöliikenteestä. Suhteellisesti eniten päästöt ovat vähentyneet jätehuollossa, sillä kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä on romahtanut. Vuosittain vaihtelevat metsien hakkuut ovat suurin yksittäinen tekijä hiilinielujen muodostumisen määrään Kymenlaaksossa.

Pääpaino päästöjen vähentämisessä, lisäksi hiilinielut saatava kasvuun

Hiilineutraalilla Kymenlaaksolla tarkoitetaan tilannetta, jossa maakunnan vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat enintään yhtä suuret kuin hiilinielut. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartassa esitetään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sekä tärkeimmät toimet, joilla tavoite saavutetaan. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan pääpaino on päästövähennyksissä. Merkittävimmät päästövähennystoimet ja -potentiaalit kohdistuvat liikenteeseen, teollisuuteen sekä energiantuotantoon. Lisäksi on tärkeää lisätä maaperän ja metsien hiilinieluja. Tavoitteen saavuttaminen ja toimenpiteiden toteutus vaatii myös aktiivista tutkimustiedon seurantaa ja käytäntöön soveltamista.

Tiekartassa esille nostettuja, päästöjä vähentäviä toimenpiteitä liikenteen osalta ovat esimerkiksi liikenteen käyttövoiman muutos uusiutuvaan energiaan, liikennesuoritteen vähentäminen, logistiikan vähähiiliset kuljetusketjut, eheän ja kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu sekä digitalisaation hyödyntäminen. Energiantuotannossa on tärkeää lisätä uusiutuvan energian osuutta, hyödyntää hukkalämpöä nykyistä paremmin, lisätä uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuutta, kehittää energian kysyntäjoustoratkaisuja ja lisätä puurakentamisen osuutta. Muita keskeisiä tiekartan toimenpiteitä ovat esim. kiertotalous- ja clean tech -ratkaisujen soveltaminen laajasti eri sektoreilla, TKI-toimintaan panostaminen, yritysten ilmastobisnespotentiaalin hyödyntäminen, kaikki ikäluokat kattava ympäristökasvatus ja kestäviin kulutustapoihin siirtyminen.

Metsien ja maaperän hiilinielujen kasvattaminen nykytilanteesta tavoitteen mukaiseksi vuoteen 2040 mennessä tulee olemaan haastavaa. On kuitenkin tärkeää huomata, että hiilinielulaskelmien tuloksiin sisältyy suuria epävarmuuksia. Hiilinielujen lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat mm. ilmastoviisaan metsänhoidon menetelmien käyttöönotto, hakkuutason pitäminen kestävällä tasolla pitkällä aikavälillä, metsien kasvukunnosta huolehtiminen sekä ns. hiiliviljelymenetelmien, kuten peltojen vesitaloudesta huolehtimisen ja peltojen ympärivuotisen kasvipeitteisyyden lisääminen maataloudessa.

Nuorten viesti päättäjille: tahtotila ja asenne ratkaisee

Kymenlaakson nuorisovaltuutetut antoivat Hiilineutraali Kymenlaakso -työpajoissa vahvan viestin maa-kunnan päättäjille ja johtajille: tavoitteen saavuttaminen on ennen kaikkea kiinni tahtotilasta ja asenteesta, ja jokaisen oma esimerkki on tärkeä. Vastuutahojen ja toimeenpanijoiden sitoutuminen Hiilineutraali Kymenlaakso -tavoitteisiin ja toimenpiteisiin kaikilla sektoreilla vaatii laajaa yhteistyötä maakunta- ja kun-tatasolla sekä valtion kanssa, ja yhtä lailla elinkeinoelämän osallistamista sekä asukaslähtöistä suunnittelua.

Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan kokouksessaan joulukuussa 2019. Tiekartta laadittiin laajassa yhteistyössä sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa.

hiilineutraali -työn jatko

Hiilineutraali Kymenlaakso - ja Hinku-työn koordinoinnista ja raportoinnista vastaa Kymenlaakson liitto, ja ohjausryhmänä toimii Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekarttaan on koottu tärkeimmät toimet, joilla tavoitteet saavutetaan, ja toimenpiteiden toteutus suunnitellaan tarkemmin sektorikohtaisissa ohjelmissa ja strategioissa. Tiekarttaa päivitetään tarpeen mukaan, ja sen toteutumisesta sekä kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä raportoidaan maakuntahallitukselle vähintään neljän vuoden välein.

Lisätietoja:

 • Taustamateriaaleja
 • ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen,
  Kymenlaakson Liitto, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • Kymenlaakson ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Anna Kiiski,
  Merikotka ry:n toiminnanjohtaja, p. 040 752 4392, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
hiilineutraali kymenlaakso -logo

Hiilineutraalin Kymenlaakson tunnuksena on Kymenlaakson maakuntaeläin saukko.

Lataa Hiilineutraali Kymenlaakso -logo ja liitä se esimerkiksi sähköpostisi allekirjoitukseen.

lisätietoja
 • Ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia 2011-2020
 • Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018-2021
 • Hiilineutraali Suomi (Hinku)
 • Environmental Conference of the Regions of Europe -ENCORE network

#hiilineutraaliKymenlaakso

e-max.it: your social media marketing partner