Maakunnan kehityksen kärjessä

Hiilineutraali Kymenlaakso

ajankohtaista
TAVOITTEENA hiilineutraali kymenlaakso

Kymenlaakson tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta. Tavoitteen toteutumiseksi on laadittu tiekartta, joka sisältää tiedot maakunnan kasvihuonekaasupäästölähteistä ja toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi sektoreittain. Hiilineutraalius-tavoite alun perin on kirjattu maakuntaohjelmaan, ja Kymenlaakso on myös sitoutunut Hinku-maakunnan tavoitteisiin.

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt laskeneet noin 40 % vuosina 1990-2017
Suurimmat päästövähennykset on saavutettu teollisuudessa sekä energiantuotannossa. Kymenlaakson energiantuotannossa käytetään poikkeuksellisen paljon (noin 65 %) uusiutuvaa energiaa, joka koostuu pääosin metsä- ja selluteollisuuden sivuvirroista, kuten mustalipeästä. Kaikkien muidenkin sektoreiden päästöt ovat vähentyneet: jopa liikenteen päästöt ovat laskeneet hieman, vaikka liikennesuorite on kasvanut. Tämä johtuu ajoneuvotekniikan kehittymisestä energiatehokkaampaan suuntaan. Liikenteen päästöistä yli 50 % aiheutuu henkilöliikenteestä.  Vuosittain vaihtelevat metsien hakkuut ovat suurin yksittäinen tekijä hiilinielujen muodostumisen määrään Kymenlaaksossa. Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt on laskettu sektoreittain ja kunnittain vuosille 1990-2017 ja hiilinielut vuosille 2015-2017.
Pääpaino päästöjen vähentämisessä, lisäksi hiilinielut saatava kasvuun

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartassa esitetään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sekä tärkeimmät toimet, joilla tavoite saavutetaan. Pääpaino on päästövähennyksissä. Merkittävimmät päästövähennystoimet ja -potentiaalit kohdistuvat liikenteeseen, teollisuuteen sekä energiantuotantoon. Lisäksi on tärkeää lisätä maaperän ja metsien hiilinieluja. Tavoitteen saavuttaminen ja toimenpiteiden toteutus vaatii myös aktiivista tutkimustiedon seurantaa ja käytäntöön soveltamista.

Tiekartassa esille nostettuja, päästöjä vähentäviä toimenpiteitä liikenteen osalta ovat esimerkiksi liikenteen käyttövoiman muutos uusiutuvaan energiaan, liikennesuoritteen vähentäminen, logistiikan vähähiiliset kuljetusketjut, eheän ja kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu sekä digitalisaation hyödyntäminen. Energiantuotannossa on tärkeää lisätä uusiutuvan energian osuutta, hyödyntää hukkalämpöä nykyistä paremmin, lisätä uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuutta, kehittää energian kysyntäjoustoratkaisuja ja lisätä puurakentamisen osuutta. Muita keskeisiä tiekartan toimenpiteitä ovat esim. kiertotalous- ja clean tech -ratkaisujen soveltaminen laajasti eri sektoreilla, TKI-toimintaan panostaminen, yritysten ilmastobisnespotentiaalin hyödyntäminen, kaikki ikäluokat kattava ympäristökasvatus ja kestäviin kulutustapoihin siirtyminen.

Metsien ja maaperän hiilinielujen kasvattaminen nykytilanteesta tavoitteen mukaiseksi vuoteen 2040 mennessä tulee olemaan haastavaa. On kuitenkin tärkeää huomata, että hiilinielulaskelmien tuloksiin sisältyy suuria epävarmuuksia. Hiilinielujen lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat mm. ilmastoviisaan metsänhoidon menetelmien käyttöönotto, hakkuutason pitäminen kestävällä tasolla pitkällä aikavälillä, metsien kasvukunnosta huolehtiminen sekä ns. hiiliviljelymenetelmien, kuten peltojen vesitaloudesta huolehtimisen ja peltojen ympärivuotisen kasvipeitteisyyden lisääminen maataloudessa.

Hiilineutraali Kymenlaakso -työpajoissa nousi esiin vahva viesti maakunnan päättäjille ja johtajille: tavoitteen saavuttaminen on ennen kaikkea kiinni tahtotilasta ja asenteesta, ja jokaisen oma esimerkki on tärkeä. Vastuutahojen ja toimeenpanijoiden sitoutuminen Hiilineutraali Kymenlaakso -tavoitteisiin ja toimenpiteisiin kaikilla sektoreilla vaatii laajaa yhteistyötä maakunta- ja kuntatasolla sekä valtion kanssa, ja yhtä lailla elinkeinoelämän osallistamista sekä asukaslähtöistä suunnittelua.

hiilineutraali -tiekartan TOTEUTUS

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekarttaan on koottu tärkeimmät toimet, joilla tavoitteet saavutetaan, ja toimenpiteiden toteutus suunnitellaan tarkemmin sektorikohtaisissa ohjelmissa ja strategioissa. Tiekarttaa päivitetään vastaamaan Suomen kansallista vuoden 2035 hiilineutraalius-tavoitetta, kun kansalliset tiekartat valmistuvat. Hiilineutraali Kymenlaakso - ja Hinku-työn koordinoinnista ja raportoinnista vastaa Kymenlaakson liitto, ja ohjausryhmänä toimii Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta. Tiekartan toteutumista sekä kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä seurataan, ja niistä raportoidaan maakuntahallitukselle vähintään neljän vuoden välein. Yhtenä tärkeänä seurantamenetelmänä ovat myös ECOREG-ekotehokkuusindikaattorit.

Lisätietoja:

 • Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta
 • Kymenlaakson, kuntien ja sektoreiden kasvihuonekaasupäästöt ja hiilinielut (Excel)
 • Hinku-laskennan mukaiset kasvihuonekaasupäästöt (SYKE)
 • Taustamateriaaleja
 • Tiekartan toteutuminen
 • ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen,
  Kymenlaakson liitto, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
hiilineutraali kymenlaakso -logo

Hiilineutraalin Kymenlaakson tunnuksena on Kymenlaakson maakuntaeläin saukko.

Lataa Hiilineutraali Kymenlaakso -logo ja liitä se esimerkiksi sähköpostisi allekirjoitukseen.

lisätietoja
 • Ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia 2011-2020
 • Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018-2021
 • Hiilineutraali Suomi (Hinku)
 • Environmental Conference of the Regions of Europe -ENCORE network

#hiilineutraaliKymenlaakso

e-max.it: your social media marketing partner