Maakunnan kehityksen kärjessä

Taustamateriaaleja

TaustamateriaalEJA
nuorisovaltuustojen työpajAT

Kouvolan, Kotkan, Pyhtään ja Miehikkälän nuorisovaltuustoille järjestettiin huhti-toukokuussa 2019 Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan laatimiseen liittyviä työpajoja, joihin osallistui yhteensä 39 nuorta. Työpajoissa kysyttiin nuorten mielipiteitä esim. siitä, millaisiin energia- ja liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviin toimiin pitäisi panostaa, ja miten kouluissa ja opetuksissa tulisi näkyä ilmastonmuutos ja sen hillintä. Lisäksi kysyttiin, mikä on nuorten viesti päättäjille. Työpajojen tuloksia hyödynnettiin Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan laatimisessa.

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -nuorisovaltuustotyöpajojen kooste

asukaskysely

Kymenlaakson asukkailta kysyttiin, mitkä ovat tärkeimpiä ja hyväksyttävämpiä toimenpiteitä, joita on toteutettava hiilineutraalin maakunnan saavuttamiseksi. Kyselyssä oli esimerkkejä sellaisista kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä tai kompensoivista toimenpiteistä, joiden toteutumiseen maakunnassa voidaan suoraan vaikuttaa. Vastauksia saatiin yhteensä 136 kpl, ja niitä hyödynnettiin Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan laatimisessa. 

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -asukaskyselyn kooste

sidosryhmätyöpajAT

Hiilineutraalin Kymenlaakson toteuttamiseen tarvitaan kaikkia maakunnan toimijoita, kuten yrityksiä, viranomaisia, asukkaita ja järjestöjä. Hiilineutraali Kymenlaakso -sidosryhmätyöpajoja järjestettiin maalis-huhtikuussa 2019 viisi kappaletta. Työpajojen teemat olivat: teollisuus, energia, liikenne, maa- ja metsätalous sekä ympäristökasvatus. Työpajoihin osallistui yli sata maakunnan asiantuntijaa, ja niiden tuloksia hyödynnettiin tiekartan toimenpiteiden valinnassa.

Energia-, teollisuus-, liikenne- sekä maa-ja metsätaloustyöpajojen kooste

Ympäristökasvatus-työpajan kooste A: ryhmien esille nostamat tärkeimmät toimenpiteet

Ympäristökasvatus-työpajan kooste B: mitä jo nyt tehdään ja mitä vielä pitäisi tehdä, kaikki toimenpiteet

Tiekarttaluonnoksesta annetut lausunnot ja niiden vastineet (Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta)
aikataulu/Prosessi

Talvi-kevät 2019: kasvihuonekaasupäästö- ja hiilinielulaskelmat
Maalis-huhtikuu 2019: Teollisuus-, energia-, liikenne-, maa- ja metsätalous sekä ympäristökasvatustyöpajat
Huhti-toukokuu 2019: Nuorisovaltuustojen työpajat
Huhti-toukokuu 2019: Asukaskysely, ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, Kaakkois-Suomen metsäneuvosto ja
RIS3-strategian biotalous-asiantuntijaryhmä
Kesäkuu 2019: Maakuntavaltuuston seminaari
Lokakuu 2019: Tiekarttaluonnoksesta pyydettiin lausunnot sidosryhmiltä, saatu palaute käsiteltiin Kymenlaakson ympäristöpoliittisessa neuvottelukunnassa
Marras-joulukuu 2019: tiekartta hyväksyttiin maakuntahallituksessa ja -valtuustossa

Kymenlaakson ilmasto- ja ympäristöyhteistyön historiaa

Kymenlaaksossa on tehty jo pitkään yhteistyötä ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseksi. Maakunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet noin 40 % vuodesta 1990 vuoteen 2017. Esimerkiksi uusiutuvan energian osuus on korkea, ja teollisuuden päästöt ovat laskeneet merkittävästi. Bio- ja kiertotalouden edistämishankkeita on runsaasti, ja useilla yrityksillä, kunnilla ja muilla toimijoilla on kunnianhimoisia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita. Haasteitakin riittää, sillä esimerkiksi liikenteen päästöt ovat merkittävät, ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy Kymenlaaksossakin.

Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian 2011-2020 visio oli:

- Kymenlaaksossa on yhteinen tahtotila kehittää alueen ekotehokkuutta.
- Asukkaat, kunnat, yritykset ja muut organisaatiot toimivat vastuullisesti, toteuttaen ilmasto- ja energiastrategian tehtäviä omassa toiminnassaan.
- Uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi.
- Maakunnassa on alan uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa. Kymenlaakso on kestävän kehityksen osaaja- ja edelläkävijämaakunta.

Vuonna 2016 strategian tehtävistä noin kolmasosa oli toteutunut, ja noin puolet tehtävistä olivat työn alla. Tutustu strategiaan ja seurantaraporttiin:

Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia 2011-2020

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta korvaa valmistuessaan Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian 2011-2020.
e-max.it: your social media marketing partner