Maakunnan kehityksen kärjessä

Energia ja teollisuus

  ENergia ja teollisuus -sektorin toimenpiteitä ja esimerkkejä
hiilineutraali kymenlaakso -tiekartan Keskeisiä päästövähennystoimenpiteitä päästökaupan lisäksi energiantuotannossa ja päästökaupan alaisessa teollisuudessa ovat yritysten energia-ja materiaalitehokkuus.  EU:n päästökauppaan maakuntatasolla ei pystytä vaikuttamaan.

- Päästöttömään ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen
- Maakaasun ja turpeen käytön vähentäminen ja siirtyminen vähäpäästöisiin tai päästöttömiin energianlähteisiin
- Vesi-, tuuli- ja aurinkosähkön, geotermisen energian sekä uusiutuvien bioperäisten polttoaineiden osuutta energiantuotannossa tulee entisestään lisätä.

  • Päästötuotannon alaisten laitosten päästöt ovat laskeneet, fossiilisten polttoaineiden osuus on pienentynyt ja turpeen energiakäyttö on vähentynyt vuodesta 2017 (Lähde: ECOREG-ekotehokkuustilastot)

- Kymenlaakson erityispiirrettä kaasuverkkoa tulee hyödyntää yhä enemmän bio- ja synteettisten kaasujen jakeluun.
- Uudet energian varastointitavat kuten hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
- Investoinnit energiatehokkuuteen sekä puun käytön ohjaaminen pitkäkestoisiin tuotteisiin kuten puurakentamiseen.
- Kaikki teollisuuslaitosten tuottama hukkalämpö tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan teollisuuden omissa prosesseissa tai kaukolämpöverkossa.

  • Hukkaveks-hankkeessa (XAMK) kartoitetaan Kymenlaakson hukkalämpöenergiapotentiaalia ja sen hyödyntämistä alueella, sekä siihen liittyviä teknisten ratkaisujen mahdollisuuksia.
  • Kotkan Energia toteuttaa Energiavirtojen älykkään siirtämisen uudella tavalla mahdollistavan Kotkan Kantasataman energiakeskuksen.

- Cleantech-ja kiertotalousratkaisuihin investoiminen ja investointien tukeminen julkiselta taholta edistää ja nopeuttaa teollisuuden päästöjen vähenemistä.

- Kymenlaaksossa rakennuskanta uudistuu hitaasti, joten erityisesti olemassa olevaan rakennuskantaan ja korjausrakentamiseen soveltuvat energiatehokkuusratkaisut ovat tärkeitä.
- Energian kulutuksen ja tuotannon tasapaino kysyntäjoustojen kautta
- Energiatehokkaammat kodinkoneet ja laitteet
- Yleisten toimintatapojen muutokset (mm. huoneiden lämpötilan lasku talvella ja viilennyksen välttäminen kesällä)
- Taloautomaatiolla voidaan lisätä rakennusten energiatehokkuutta.
- Materiaalitehokkuutta parantavia toimenpiteitä ovat mm. puurakentamisen suosiminen sekä muiden uusiutuvien ja kierrätysmateriaalien käyttö rakentamisessa.

- Asumisen ympäristövaikutuksiin liittyviä valintoja ovat asumispaikan valinta ja asuinpinta-ala, jotka vaikuttavat yksilön liikkumistarpeeseen ja energiankulutukseen.
- Asuinrakennusten lämmitysratkaisuissa tulee mahdollisuuksien mukaan luopua öljy-lämmityksestä ja suosia uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua lämmitysenergiaa ja sähköä.
- Maa-ja ilmalämpöpumppujen käytön lisäämiseen tulee kannustaa.
- Kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteet, kuten laitteiden aikaohjaus, taloautomaatio, rakennustekniset parannukset ja huonelämpötilan säätö pienentävät osaltaan asumisesta aiheutuvia päästöjä.

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner