Maakunnan kehityksen kärjessä

Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin, kaupunginosan tai muun taajaman sisäistä rakennetta. Se sisältää väestön ja asumisen, työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumisen ja niiden keskinäisen suhteen. Yhdyskuntarakenteen kehitystä ohjataan kaavoituksella ja rakennuslupakäytännöllä.

Kymenlaaksossa väestö on keskittynyt kaupunkiseuduille, joissa myös yhdyskuntarakenteen muutokset ovat selvimmin nähtävissä. Keskuksia ympäröivä maaseutu on kuitenkin säilynyt elinvoimaisena asuin- ja yritysympäristönä, koska keskusten saavutettavuus on hyvä. Palvelurakenteen muutokset, erityisesti peruspalveluverkon harventuminen, on yksipuolistanut taajamia toiminnallisesti. Maaseudun kyläkeskukset säilyvät lähinnä paikallisidentiteetin luojina ja ylläpitäjinä. Yhdyskuntarakenteen kehityksen kannalta seudullisella yhteistyöllä on entistä tärkeämpi sija asumisen, palveluiden ja liikkumisen tason ylläpidossa.

Kymenlaakson kaupunkiseudut ovat mukana valtakunnallisessa Urban Zone 3 -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on laatia arvio yhdyskuntarakenteen tulevasta kehityksestä kaupunkiseuduilla sekä soveltaa kehitettyä vyöhykemenetelmää laajasti eri käytännön suunnittelukohteissa. Pilottikohteina on noin 10 suomalaista kaupunkia ja kaupunkiseutua. Hanke toteutetaan vuosien 2015 ja 2016 aikana tiiviissä yhteistyössä osallistuvien kaupunkien ja maakuntien liittojen kanssa.

Kaupunkiseutujen kehityskuvat

 

e-max.it: your social media marketing partner