• Etusivu
 • Anna-Riikka Karhunen - Kymenlaakson liitto

Alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman valmistelu on käynnissä

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF-rahasto) on osa kokonaisuutta, jolla Euroopan unioni saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa 2050 mennessä kaikkien maiden osalta. JTF:n erityistehtävä on vähähiilisyyteen liittyvän siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin haittavaikutuksiin vastaaminen työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi.

Suomen saanto JTF-rahastosta on noin 466 milj. euroa, josta monivuotisen rahoituskehyksen osuus 204 milj. euroa ja elpymisvälineen 262 milj. euroa (käyvin hinnoin). Kansallinen osarahoitus on siirtymäalueilla vähintään 30 % ja JTF-kokonaisrahoitus olisi siten n. 664 miljoonaa euroa.

Siirtymään liittyviin haasteisiin vastaamiseksi komissio on määrittänyt Suomen maaraportissa 2020 ensisijaisesti priorisoitavia investointitarpeita, jotka liittyvät (1) tehokasta ja puhdasta energian tuotantoa ja käyttöä tukevien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon, (2) paikallisen talouden monipuolistamiseen ja sen varmistamiseen, että työntekijöillä, joihin siirtymä vaikuttaa, on tarvittavaa osaamista ja (3) turvetuotannosta vapautuvien alueiden kasvihuonevaikutuksen minimoimiseen, kuten laitosalueen kunnostamiseen, maan saneeraukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtäviin investointeihin.

JTF:n sisältöehdotukset valmistellaan maakunnittain alueellisten siirtymäsuunnitelmien muodossa. Suunnitelmassa tuettava toiminta tulee perustella turvetuotannon vähenemisen tai alasajon negatiivisten sosioekonomisten haittavaikutusten pohjalta. Komissio hyväksyy suunnitelmat.  Suomen JTF-ehdotus on kokonaisuudessaan tavoitteena saada valmiiksi huhti-/toukokuussa 2021, komission kanssa käytäviä ensimmäisiä neuvotteluja varten. Tämän aikataulun toteutuminen mahdollistaisi JTF:n käynnistymisen syksyllä 2021 osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. JTF:n keskeinen sisältö liittyy

1)  Aluetalouden uudistamiseen ja vahvistamiseen ml. liiketoimintamahdollisuuksien
     ja työpaikkojen luomiseen,
2) Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tehtäviin investointeihin ml. uuden korkean teknologian
     ja uusien innovaatioratkaisujen kehittäminen ja siirron edistäminen sekä
3) Turvetuotannosta poistuvien alueiden kunnostukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen

TEM on pyytänyt maakuntien liittoja valmistelemaan alueellisen siirtymäsuunnitelman omalla alueellaan yhdessä ELY-keskusten ja muiden relevanttien kumppaneiden kanssa. Kymenlaakso on käynnistänyt siirtymäsuunnitelman valmistelun yhteistyössä Etelä-Karjan liiton kanssa, ja työtä varten on perustettu keskeisistä sidosryhmistä koostuva, maakuntien yhteinen asiantuntijaryhmä. Asian tiimoilta järjestetään myös kevättalven aikana sidosryhmien kuulemistilaisuuksia ja työpajoja sekä kaikille avoin kysely, jonka tuloksia hyödynnetään siirtymäsuunnitelmien valmistelussa. Tavoitteena on mahdollisimman kattava ja avoin vuoropuhelu toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, aikataulu huomioiden.

Kymenlaakson liitto viestii toimijoille valmistelun etenemisestä.

 

Karhunen Anna-Riikka
Ympäristösuunnittelija
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

e-max.it: your social media marketing partner

Hiilineutraali Kymenlaakso

Tavoitteena hiilineutraali Kymenlaakso

Kymenlaakson tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta. Tavoitteen toteutumiseksi on laadittu tiekartta, joka sisältää tiedot maakunnan kasvihuonekaasupäästölähteistä ja tärkeimmät toimenpiteet sektoreittain. Hiilineutraalius-tavoite on kirjattu maakuntaohjelmaan, ja Kymenlaakso on myös sitoutunut Hinku-maakunnan tavoitteisiin.

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta

Pääpaino päästöjen vähentämisessä, hiilinielut saatava kasvuun

Tiekartassa esitetään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sekä tärkeimmät toimet, joilla tavoite saavutetaan. Pääpaino on päästövähennyksissä.Merkittävimmät päästövähennystoimet ja -potentiaalit kohdistuvat liikenteeseen, teollisuuteen sekä energiantuotantoon. Lisäksi on tärkeää lisätä maaperän ja metsien hiilinieluja. Tavoitteen saavuttaminen ja toimenpiteiden toteutus vaatii myös aktiivista tutkimustiedon seurantaa ja käytäntöön soveltamista.

 

Lue lisää

Päästöt

Päästöt

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt laskeneet noin 40 % vuosina 1990-2017

Suurimmat päästövähennykset on saavutettu teollisuudessa sekä energiantuotannossa. Kaikkien muidenkin sektoreiden päästöt ovat vähentyneet: jopa liikenteen päästöt ovat laskeneet hieman, vaikka liikennesuorite on kasvanut. Vuosittain vaihtelevat metsien hakkuut ovat suurin yksittäinen tekijä hiilinielujen muodostumisen määrään Kymenlaaksossa. 

Lue lisää

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Hiilineutraali Kymenlaakso -tavoitetta toteutetaan laajassa yhteistyössä. Lue Ajankohtaista-osiosta työn etenemisestä sekä tapahtumista.

Lue lisää

Aineistot

Aineistot

Hiilineutraali Kymenlaakso -työhön liittyvien tapahtumien aineistot sekä raportit.

Lue lisää

e-max.it: your social media marketing partner

Interreg-ohjelmat


Central Baltic Interreg-ohjelma

Central Baltic on EU:n rajat ylittävän yhteistyön rahoitusohjelma, jolla rahoitetaan keskisen Itämeren alueen yhteistyöhankkeita. Mukana on rannikkoalueita neljästä Itämeren maasta. Ohjelma tukee rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:n sisärajoilla.  Rahoitettavilla hankkeilla pyritään vastaamaan Itämeren alueen (EUSBSR) yhteisiin tavoitteisiin ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä muiden ohjelma-alueiden kanssa. Keskeistä jokaisessa Central Baltic - hankkeessa on rajat ylittävä yhteistyö ja konkreettisen tuloksen tuottaminen.

Ohjelmamaat ovat Suomi (ml. Ahvenanmaa), Ruotsi, Viro ja Latvia. Suomen ohjelma-alueena on Etelä-Suomi ja ohjelman ydinalueita ovat Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Satakunta. Liitännäisalueita ovat Pirkanmaa, Etelä-Karjala, Kanta-Häme ja Päijät-Häme.


Interreg Central Baltic 2021-2027

Ohjelman hyväksymiskierros on käynnissä. Suomi hyväksynyt ohjelman ensimmäisenä maana
syyskuussa 2021, Viro ja Ruotsi 7. lokakuuta.

Ohjelman ensimmäinen haku on 10.2.-31.3.2022. Hakemusten valmistelu ja partnerihaku kannattaa aloittaa jo nyt.
Ohjelman rahoituskehys tulee olemaan n. 118 miljoonaa euroa.

Ohjelmassa tulee alkavallakin ohjelmakaudella olla partnereita vähintään kahdesta eri maasta.
Keskiössä on rajat ylittävä yhteistyö. Hakuprosessit toteutetaan kaksivaiheisena.

Ohjelmakauden 2021-2027 tavoitteet

 

Tutustu käynnistyvään ohjelmakauteen

Voit tutustua ohjelman sisältöön tarkemmin oheisesta infopaketista. Huomioithan, että ohjelmaa ei ole vielä lopullisesti hyväksytty.

Tutustu tästä!


 

Central Baltic 2014-2020

Central Baltic -ohjelma rahoittaa kaudella 2014-2020 hankkeita yhteensä 115 miljoonalla eurolla.  Ohjelman 2014-2020 toimintalinjat ovat:

 • Taloudellisen kilpailukyvyn vahvistaminen
 • Yhteisten varojen kestävä käyttö
 • Saavutettavuuden parantaminen sekä
 • Osaava ja osallistava keskisen Itämeren alue

Central Baltic -ohjelmasta on rahoitettu useita myös Kymenlaakson alueella toteutuneita hankkeita. Tutustu rahoitettuihin Central Baltic Interreg -hankkeisiin.

Ohjelmakaudella 2021–2027 rahoitetaan innovatiiviseen liiketoimintaan, ympäristöratkaisuihin, työllisyyteen ja palveluihin liittyviä hankkeita. Tietoa ohjelmakaudesta 2021-2027 ja ohjelmaluonnoksen löydät Central Balticin kotisivuilta.

Varsinais-Suomen liitto toimii ohjelman hallintoviranomaisena.

Ohjelman kotisivut: www.centralbaltic.eu

 
     
e-max.it: your social media marketing partner

Maakuntaohjelma 2022-2025

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 kokouksessaan 29.11.2021. Kymenlaakson maakuntaohjelma on toteutettu digitaalisena.

Maakuntaohjelma määrittelee mm.

 • Vision 2040
 • pitkän aikavälin strategisen suunnitelman
 • maakunnan kehittämiseen liittyvät keskeiset tavoitteet vuosille 2022 - 2025
 • toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi

Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022-2025

Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022-2025

Digitaalinen maakuntaohjelma on hyväksytty 29.11.2021.

Tutustu tästä!

Kymenlaakson kehittämisen painopisteet vuosille 2022 - 2025 ovat:

Innovatiivinen Kymenlaakso

 • Elinkeinoelämän uudistaminen
 • Älykkään erikoistumisen ja tutkimus,- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen
 • Osaamisen ja koulutuksen parantaminen

Kestävä Kymenlaakso

 • Maakunnan saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen parantaminen
 • Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen edistäminen
 • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kestävä luonnonvarojen käyttö

Aktiivinen Kymenlaakso

 • Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen
 • Eriarvoistumisen ehkäiseminen
 • Kulttuuri ja liikunta maakunnan kilpailutekijäksi

Alueen elinvoimaisuuden kannalta keskeisten hyvinvoinnin, osaamisen, työllisyyden ja elinkeinoelämän uudistumisen ohella tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat maakuntaohjelmassa poikkileikkaavina teemoina. Maakuntaohjelmassa kuvataan painopisteiden toteuttaminen alueen lähtökohdista.

Maakuntaohjelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä rahoitetaan EU:n, valtion, kuntien, kuntayhtymien, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, julkisen sektorin sekä yksityisten toimijoiden rahoituksella. EU:n rahoituskauden 2021-2027 ensimmäisiä rahoituspäätöksiä tehdään vuoden 2022 alusta. Lue rahoituksesta lisää täältä.

Maakuntahallitus käynnisti maakuntaohjelman  valmistelun reilu vuosi sitten 19.10.2020. Valmistelu on tapahtunut laajassa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kymenlaaksolaisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa.

e-max.it: your social media marketing partner

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on koheesiopolitiikan uusi rahoitusväline, jonka tarkoituksena on tukea alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia sosioekonomisia haasteita. JTF-rahaston avulla voidaan panna helpommin täytäntöön Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tulee olemaan keskeinen väline, jolla tuetaan alueita, joihin ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten, ja ehkäistään alueellisten erojen kasvaminen. Sen päätavoitteena on helpottaa siirtymän vaikutusta rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista ja lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) johtaa Suomen kolmirahastoisen (EAKR, ESR ja JTF) Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman valmistelua vuosille 2021–2027. 

Kymenlaaksolle on avautunut mahdollisuus päästä osaksi JTF-rahastoon oikeutettuja maakuntia. Rahaston suunnittelu- ja käynnistämisvaihe vaatii kattavaa maakuntatason vuoropuhelua. Tavoitteena on muodostaa yhteisymmärrys ja -näkemys turpeen tuotannon ja käytön vähenemisen sosioekonomisista ja ympäristövaikutuksista maakunnassa ja JTF-mekanismin mahdollisuuksista. Lisäksi on laadittava komissioon lähetettävä alueellinen siirtymäsuunnitelma, joka sisältää arvion turvetuotannon ja turpeen käytön vähenemisestä johtuvista työpaikka- ja muista sosioekonomisista vaikutuksista, ympäristövaikutuksista, sekä kuvauksen siirtymän haasteisiin vastaamisesta  ja suunnitelluista toimista. 

JTF-asiantuntijatyöryhmä

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot ovat perustaneet yhteisen JTF-asiantuntijatyöryhmän, joka osallistuu tiiviisti siirtymäsuunnitelman valmisteluun. JTF-asiantuntijatyöryhmän jäseniä ovat: Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kunnat, kuntien kehittämisyhtiöt, turvetuottajia, puutarhayrityksiä, koneyrittäjä, yrittäjäjärjestöt, energiayhtiöitä, Kaakkois-Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset, MTK-Kaakkois-Suomi, ammatillisia oppilaitoksia, LUT-LAB, XAMK, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Tavoiteaikataulu: 

1/2021: 

TEM:ltä pyyntö ja ohje JTF-siirtymäsuunnitelman laatimiseksi, sidosryhmien puhelinhaastattelut, kysely turpeen energiakäytön vähenemisen vaikutuksista ja kehittämispotentiaaleista

 2/2021: 

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnan kuulemistilaisuus, ja asiantuntijatyöryhmän perustaminen

Luonnoksen A-osion esittely maakuntahallitukselle ja lähetys TEM:iin 17.2.2021

 3/2021: 

Kysely asiantuntijatyöryhmälle toimintatyypeistä, joita sisällytetään JTF:ään

Luonnoksen esittely MYRSille ja MYRille, työpaja asiantuntijatyöryhmälle B-osion sisällöstä

Luonnoksen esittely maakuntahallitukselle ja ja lähetys TEM:iin 12.3.2021

Kesä-syksy 2021:

Siirtymäsuunnitelmaluonnoksen toimintatyyppien priorisointi 

Luonnoksen esittely maakuntahallitukselle ja lähetys TEMiin

Julkinen kuuleminen JTF-ohjelmatekstien valmistelusta (SOVA-prosessi) Osaava ja uudistuva Suomi 2021 – 2017

Rahoituksen aluejako

Valtioneuvoston hyväksyntä JTF-ohjelmaesitykselle ja toimittaminen komissioon

Komission hyväksyntä ohjelmaesitykselle ja alueellisille siirtymäsuunnitelmille (ohjelma-asiakirjan liitteinä)

1.1.2022:

JTF:n toimeenpanon käynnistäminen 


Asiakirjat ja linkit:

 

e-max.it: your social media marketing partner

Pe 1.10.2021 Infotilaisuus Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF)

Tervetuloa Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelua koskevaan info- ja keskustelutilaisuuteen pe 1.10.2021 klo 9-11Pääpaino tilaisuudessa on oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin pilareissa 2 ja 3, jotka ovat täydentäviä rahoituksia toteuttamaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmia eli pilari I:n  toimeenpanoa. Lisäksi tilaisuudessa on infoa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmistelusta. Tilaisuuteen ovar tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. 

Linkki Teams-kokoukseen

Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman luonnos

 

Lisätietoja: 

kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen

p. 044 747 8503

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

e-max.it: your social media marketing partner

Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano käynnistyy Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta alkaa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja vähävaraisille suunnatun aineellisen avun osalta toimeenpano käynnistyy aikaisintaan heinäkuussa 2022.  

Etelä-Suomen maakuntien liitot valmistautuvat uuden ohjelmakauden aloitukseen marraskuun 2021 alusta, ja ensimmäinen uuden kauden EAKR-haku avataan tämän hetken suunnitelman mukaan tammikuun lopussa 2022.

Avattavissa olevat Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman EAKR-toimintalinjat:

Toimintalinja 1 (TL 1): Innovatiivinen Suomi

 • Erityistavoite 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
  (suunniteltu avattavaksi Kymenlaakson liiton kehyksestä tammikuussa 2022)
 • Erityistavoite 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
  (suunniteltu avattavaksi Kymenlaakson liiton kehyksestä tammikuussa 2022)
 • Erityistavoite 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinja 2 (TL2): Hiilineutraali Suomi

 • Erityistavoite 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 • Erityistavoite 2.4: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden edistäminen
 • Erityistavoite 2.6: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen (suunniteltu avattavaksi Kymenlaakson liiton kehyksestä tammikuussa 2022)

 

Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) siirtymäsuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan. Turvetuotannon energiakäytön vähenemisen vaikutuksiin vastaamiseen tarkoitetun rahaston keihäänkärkiä suunnitelmaluonnoksessa ovat

 1. Aluetalouden uudistaminen ja vahvistaminen ml. uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkojen luominen
 2. Kymenlaakson innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen panostamalla TKI-toimintaan
 3. Uutta kestävää liiketoimintaa turvetuotantoalueiden ennallistamisella ja jälkikäytöllä

Hankevalinnoissa voidaan painottaa EAKR- ja JTF-valintakriteerien lisäksi maakuntaohjelmaa ja Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategiaa. 

Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksen 2022-2025 painopisteitä ovat Innovatiivinen Kymenlaakso, Kestävä Kymenlaakso ja Aktiivinen Kymenlaakso.

Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategian kärkiä ovat digitalisaatio, logistiikka sekä bio- ja kiertotalous.

 

Lue lisää Etelä-Suomen Rakennerahastot-sivuilta.

e-max.it: your social media marketing partner

Webinaari 13.11.2020: Ilmastoviisasta rakentamista – Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?

                 

WEBINAARI Ilmastoviisasta rakentamista – Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?

Ympäristöministeriö, Kymenlaakson liitto ja Kaakon puurakentaminen kasvuun -hanke järjestivät 13.11.2020 puurakentamiseen, älykkääseen erikoistumiseen ja vähähiilisyyteen keskittyvän seminaarin. Seminaarissa heräteltiin maakunnan ilmastoviisaan rakentamisen innostusta sekä keskustellaan teemoista, jotka on maakunnassa koettu aiheeseen liittyen tärkeiksi.

Esitykset ja ohjelma:

Tilaisuuden avaus, maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, Kymenlaakson liitto

Ilmastoviisasta rakentamista Suomessa, ohjelmapäällikkö Petri Heino ja asiantuntija Jemina Suikki

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia – puurakentaminen nyt ja tulevaisuudessa, projektipäällikkö Petri Tolmunen, Kymenlaakson liitto

Kaakon puurakentaminen kasvuun, projektipäällikkö Johanna Pulli, Suomen Metsäkeskus

NERO-hankkeen (Nearly Zero Energy Wooden Buildings in Nordic Countries) tuloksia, koordinaattori, projektipäällikkö Tero Hasu, Kinno

Maakunnan tulevaisuus muuttuvassa maailmassa, erityisasiantuntija Heikki Lindroos, Arkkitehtitoimisto

XAMKn rooli puurakentamisen edistäjänä Kymenlaakson alueella, tutkimusjohtaja Hanna-Kaisa Koponen, XAMK

Puurakentaminen Kouvolan kaupungissa –hyvä tunnistaa taustoista,  suunnittelupäällikkö Risto Mikkola, Kouvolan kaupungin Tilapalvelut

Haminan kaupungin puurakentamisen edistämisen strategia, projektivastaava Risto Uotila, Haminan kaupunki

Teollisen puurakentamisen kukoistus, arkkitehti Pekka Pakkanen, Paras Architecture

Keskustelu

e-max.it: your social media marketing partner

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Koronapandemian johdosta teemme etätyötä. Asiakastapaamiset vain sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2020. Oikeudet muutoksiin pidetään.