Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Päästökehitys

Tässä esitellään Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöjen kehitys vuosina 1990 ja 2005–2021. Tulokset esitetään ensisijaisesti Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti laskettuna, mutta muutamien sektoreiden tuloksia tarkastellaan tarkemmin myös ilman Hinku-laskentarajauksia.

Kymenlaakson käyttöperäiset kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet noin 32,4 % vuosina 2005–2021, mikä on hieman nopeampi tahti kuin koko maassa keskimäärin (28,4 %). Asukaskohtaisilla päästöillä mitattuna muutos samalla ajanjaksolla on ollut 24,7 %, kun vastaava luku koko maassa on 32,1 %, eli osaltaan myönteistä kokonaispäästökehitystä on edistänyt maakunnan väkiluvun pieneneminen tarkasteluajanjaksolla. Vuonna 2005 Kymenlaakson asukaskohtaiset päästöt olivat hieman suuremmat kuin koko maassa keskimäärin, kun taas vuonna 2021 asukaskohtaiset päästöt (6,4 tCO2e) ylittivät hieman koko maan keskiarvon (5,7 tCO2e/asukas). Maakunnan Hinku-tavoitteeseen (80 % päästövähennys vuosina 2007–2030) nähden päästövähennysten suunta on oikea, mutta merkittäviä lisätoimia tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Vastaavasti vuoden 1990 lähtötasossa asukaskohtaiset päästöt olivat 9,2 tCO2e koko maassa ja Kymenlaaksossa. Vuodesta 1990 lähtien Hinku-laskennan mukaiset kokonaispäästöt ovat laskeneet Kymenlaaksossa 39,5 % ja koko maassa 31,4 %, kun taas asukaskohtaiset vähenemät ovat vastaavasti 30,2 % ja 38,2 %.

Lue tarkemmin päästölaskennasta

Hinku-laskentasääntöjen mukainen päästölakenta on käyttöperusteinen, jossa lähtökohtana ovat alueen tuotantoperusteiset päästöt, mutta osa päästöjä aiheuttavista toiminnoista lasketaan kulutuksen perusteella, riippumatta niiden maantieteellisestä syntypaikasta. Laskenta vastaa pääpiirteissään kansainvälisen GPC-päästölaskentastandardin (GHG Protocol) perustasoa lisättynä maataloudella, henkilöautojen aluerajojen ulkopuolelle ulottuvalla liikenteellä, F-kaasuilla ja verkostohävikillä, mutta ilman standardiin kuuluvaa paikallista lentoliikennettä. Mallilla lasketut kaikkien Suomen kuntien päästöt summautuvat IPCC:n (2006) ohjeiden mukaisiin, YK:lle ja EU:lle raportoitaviin Suomen virallisiin päästöihin.

Päästöistä lasketaan eri päästösektoreiden hiilidioksidi-, metaani- ja dityppioksidipäästöt sekä F-kaasut omana kokonaisuutenaan. Eri kaasut muunnetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi päästöiksi IPCC:n viidennen arviointiraportin mukaisin karakterisointikertoimin. Bioperäiset polttoaineet ovat hiilidioksidin osalta laskennallisesti nollapäästöisiä. Päästöjen lisäksi mallilla lasketaan eri toimintojen energiankulutus.

Hinku-laskentasääntöjen mukaan kunnan päästöihin ei lasketa seuraavia:
− päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käytön päästöjä,
− teollisuuden sähkönkulutuksen päästöjä,
− teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä
− kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikenteen päästöjä.

Hinku-laskentaan sisältyy tuulivoimatuotannosta, aurinkosähkön tuotannosta, biokaasun tuotannosta sekä maankäyttösektorin päästövähennyksistä ja/tai nieluja lisäävistä toimista laskettavia päästöhyvityksiä. Hinku-laskennasta poikkeavasti Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartassa tarkastellaan teollisuuden päästöjä sekä päästökauppaan kuulumattomien että niihin kuuluvien päästöjen osalta.

Päästöt sektoreittain

Sähkön käyttö

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kaukolämpö

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Muu erillislämmitys

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tieliikenne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Maatalous

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Teollisuus ja työkoneet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vesiliikenne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Raideliikenne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Jätteiden käsittely

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

F-kaasut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.