Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Bio- ja kiertotalous

Uusiutuvat materiaalit ja energia

Bio- ja kiertotalous Kymenlaaksossa kytkeytyy vahvasti maakunnan vahvoihin toimialasektoreihin, kuten metsäteollisuuteen, kone- ja metalliteollisuuteen sekä alkutuotantoon ja elintarviketeollisuuteen. Nämä maakunnan tunnusomaiset osaamisalat yhdistettynä alueella syntyviin teollisuuden sivuvirtoihin luovat ainutlaatuisen pohjan bio‐ ja kiertotalouden kehittämiseen etenkin teollisuudessa. Bio- ja kiertotaloudessa arvoketjuja ei voida rajata yksittäisiin toimialoihin, vaan mahdollisuudet syntyvät eri sektorirajat ylittävässä toiminnassa. Monipuolinen teollisuuspohja onkin otollinen uusien ratkaisujen hyödyntämiselle.  


Bio- ja kiertotaloudesta on tunnistettu älykkääseen erikoistumiseen kaksi rajatumpaa kärkiteemaa:
1) uusiutuviin materiaaleihin, materiaalien uudelleenkäyttöön ja materiaalivirtoihin sekä 2) uusiutuvaan energiaan ja energiankäytön tehostamiseen liittyvät ratkaisut. Nämä kärjet huomioivat myös erityisesti kiertotalouteen sisältyvän ajatuksen resurssitehokkuudesta, joka kattaa niin materiaali- kuin energiatehokkuudenkin, sekä kestävyysnäkökulman, joka linkittyy ennen kaikkea biotalouden kestävyyden ja tulevaisuuden kantokyvyn varmistamiseen.  Lisäksi kärjellä on vahva yhteys maakunnan vähähiilisyystavoitteiden edistämiseen.
Bio- ja kiertotalouskärkeen liittyviä maakunnasta löytyviä fokusaloja ovat esimerkiksi:

•    Materiaalivirtojen tehokas hyödyntäminen ja materiaalin jalostuksen menetelmät
•    Biopohjaiset tuotteet
•    Elinkaariajattelun tehostaminen ja palveluinnovaatiot
•    Energian käytön ja varastoinnin ratkaisut
•    Uusiutuvan energian ratkaisut ja hyödyntäminen

Kiertotalouskärjen ekosysteemin katsotaan laajentuneen ja avautuneen verrattuna vuonna 2016 valmistuneen strategian lähtötilanteeseen. Kärkeen liittyen on tunnistettu myös enemmän kehittämismahdollisuuksia, ja toiminta on monipuolistunut ja uusia toimintasektoreita on saatu mukaan ekosysteemiin.

Bio- ja kiertotalouskärkeen linkittyviä tulevaisuuden kehityssuuntia

 • Akkuteknologia
 • Automaatio
 • Bioenergian tuotanto ja innovaatiot
 • Ekologisuus
 • Elinkaariajattelun yleistyminen
 • Energia- ja lämpöosaaminen
 • Energia- ja ympäristöteknologioiden merkityksen kasvu
 • Energiatehokkuus
 • Globaalin metsäalan kehityksen vaikutukset
 • Hiilinielujen kaupallistaminen
 • Ilmastopoliittisten päätösten vaikutukset
 • Jakamistalous
 • Jalostusasteen kohoaminen
 • Jalostustuotteiden monimuotoistuminen
 • (esimerkiksi puukuituiset pakkausmateriaalit)
 • Kestävät (julkiset) hankinnat
                                          
 • Kierrätystä ja hiilijalanjäljen pienentämistä edistävät uudet materiaalit
 • Kiinteistöautomaation yleistyminen
 • Kulutuksen väheneneminen; kulutus- ja kysyntäjousto
 • Käyttäjien, asiakkaan ja kuluttajan rooli kiertotaloudessa ja hiilineutraalissa taloudessaMateriaalikierrätys
 • Monialaistuminen
 • Mukautuva tuotanto
 • Palvelullistuminen
 • Power-to-X-teknologiat
 • Prosessien automatisointi
 • Puurakentamisen yleistyminen
 • Teknologia energiankäytön tehokkaamman optimoinnin välineenä
 • Tuotekehitys esimerkiksi hiilensitomisen parissa
 • Veden puhdistukseen ja suolanpoistoon liittyvä osaaminen
 • Vähähiilisyys      

 Kuva: Tunnistettuja keskeisiä toimijoita ja verkostoja Kymenlaaksossa ja maakunnan ulkopuolella

 

Ilmoittaudu mukaan KymÄES 2.0 bio- ja kiertotalouskärjen työskentelyyn TÄSTÄ!

Jaa artikkeli

Päivitetty 03 lokakuu 2023