Maakunnan kehityksen kärjessä

Asiakirjat

Maakuntakaavan vaikutusten arviointi

Maakuntakaavan tulee perustua merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Maakuntakaavan laadinnassa on selvitetty suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutuksia, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehty siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vaikutusten selvittäminen ja arviointi tuottaa suunnittelijoille, osallisille sekä päättäjille tietoa kaavan toteuttamisen vaikutuksista, niiden merkittävyydestä sekä mahdollisuuksista lieventää haitallisia vaikutuksia.

Maakuntakaavan valmisteluaineisto

Maakuntakaavan valmisteluaineisto koostuu selvityksistä, asiakirjoista ja aineistoista, joita on hyödynnetty maakuntakaavaluonnoksen valmistelussa.

Maakuntakaavan tavoitteet

Maakuntakaavan tavoitteena on Toimiva ja kestävä Kymenlaakso. Maakuntakaavan tavoitteet -asiakirjassa asetetaan kokonaismaakuntakaavatyön tavoitteet ja suuntaviivat. Maakuntahallitus hyväksyi tavoiteasiakirjan kokouksessaan 12.12.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavoitusprosessin käsikirjoitus, jota tarkennetaan kaavoituksen edetessä siitä saadun palautteen pohjalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertoo muun muassa maakuntakaavan suunnittelun lähtökohdat ja käsiteltävät teemat sekä mitä kaavan vaikutuksia arvioidaan, miten osalliset saavat tietoa maakuntakaavaprosessin aikana ja miten osalliset voivat esittää mielipiteensä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.8.-30.9.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma keräsi yhteensä 2 kannanottoa ja 38 lausuntoa.
maakuntakaavan Viranomaisneuvottelut

Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun tarkoituksena on saattaa maakunnan liiton tietoon mm. valtakunnalliset ja tärkeät seudulliset alueidenkäyttötavoitteet sekä viranomaisten käsitykset tutkimusten ja selvitysten tarpeesta.

Maakuntakaavan viestintäsuunnitelma

Tavoitteena on viestiä maakuntakaavaan liittyvistä asioista avoimesti, osallistavasti ja ajankohtaisesti.

Maakuntahallituksen ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntakaavaan liittyviä asioita käsitellään myös maakuntahallituksessa ja -valtuustossa.

 

e-max.it: your social media marketing partner