Maakunnan kehityksen kärjessä

Karttapalvelupalautteet

Maakuntakaavan nähtävilläoloajan ulkopuolella karttapalautepalvelun kautta tulleet Kymenlaakson maakuntakaavaa koskevat palautteet ja Kymenlaakson Liiton antamat vastaukset palautteisiin. Mikäli palautteen antaja on jättänyt yhteystietonsa, on vastaus lähetetty myös suoraan ko. henkilölle. Listauksesta on poistettu palautteen jättäneen nimi- ja yhteystiedot.

Maakuntakaavan luonnos oli nähtävillä 27.8.-7.10.2018. Maakuntahallituksen antamat vastineet ja jatkotoimenpiteet on luettavissa täältä.

Palautetta vireillä olevasta maakuntakaavasta voi edelleen jättää karttapalvelun tai suoraan palautekanavan kautta.

  PALAUTE VASTAUS
20.9.2019 Itäradan linjaus: Miten tarkasti maakuntakaavassa huomioidaan maakaasuputken paineentasausasema (Gasum, Teuroinen)? Onko asemilla mitään suojavyöhykettä?

Kymenlaakson maakuntakaavassa esitetään mahdollisen Itäradan linjauksen vaikutuspiirissä olemassa oleva Taavetti-Orimattila pääkaasulinja (Gasum). Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Yleispiirteisyydestä johtuen maakuntakaavassa ei oteta kantaa yksittäisten maakaasuputkien tai niiden paineentasausasemien suojavyöhykkeisiin. Tämän tyyppiset asiat tarkentuvat yksityiskohtaisemman suunnittelun tasoilla, ja tarvittaessa Gasum on oikea taho maakaasuun liittyvien asioiden tarkempaan tiedusteluun.

11.9.2019 Ratalinjaus Hamina-Luumäki tulee poistaa kaavasta. Haminasta on jo olemassaoleva ratayhteys Kouvolaan joka palvelee sataman tarpeita riittävästi. Uuden ratakäytävän puhkaiseminen tarkoittaisi satojen miljoonien menoerää veronmaksajien rahoille vailla minkäänlaista konkreettista hyötyä. Lisäksi ratalinjaus jättäisi alleen satoja hehtaareja metsää ja peltoa, mikä hankaloittaa paikallista maa- ja metsätalouden harjoittamista ja tämän lisäksi vaikuttaa haitallisesti hiilensidontakykyyn.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton valtuusto.

Valtakunnan tasolla tehdään selvitys ratalinjaukselle Helsingistä itään. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta. Nopeaa itäisen suunnan raideyhteyttä edistetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Päätöksiä asiassa voidaan tehdä, kun selvitys valmistuu. Selvityksen arvioitu valmistumisaika on keväällä 2020 (Lisätietoja).

Kymenlaakson Liitto on tehnyt maakuntakaavan taustaselvityksiä eri ratavaihtoehdoista. Kouvola-Koskenkylä -ratakäytäväselvitys on valmistunut ja vastaava selvitystyö on käynnissä Hamina-Luumäki ja Hamina-Vaalimaa yhteysvälien osalta. Lisäksi tehdään ajantasaisuusarviointi yhteysvälille Kotka-Helsinki.

Uusien ratalinjausten suunnittelu edellyttää aina ratalain mukaista suunnittelua, joka sisältää mm. YVA‐menettelyn. Tämä siinä tapauksessa, mikäli kulloinkin kyseessä oleva ratahanke lähtee etenemään toteutukseen.

Maakuntahallitus tekee päätöksen maakuntakaavan ratavaihtoehdoista. Maakuntahallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan noin viikko ennen kokousta. Maakuntahallitus käsittelee ratavaihtoehtoja ja mahdollisia kaavaratkaisuja ensi maakuntahallituksen kokouksessa 7.10.2019.

14.1.2019

Pyhtään lentopaikan kaavamuutos tulisi jättää pöydälle uudelleen harkittavaksi. Perusteluja: Kaavamuutos edustaa samaa linjaa muidenkin instituutioiden toiminnassa lentopaikan rakentamisessa. Redstone AERO Oy haluaa muutoksen Pyhtään kunnanjohdon tukemana. Yritys ohjaa kaavantekoa, eikä kaavantekijä ohjaa yhdyskuntarakentamista. Näin ei tueta kaavan tarkoitusta, ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta, luonnonvaroja ja ekotehokkuutta.

Maakuntahallitus on hyväksynyt maakuntakaavan luonnoksesta annetut vastineet ja esitykset 21.1.2019. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti kaavavalmistelu etenee siten, että Pyhtään lentopaikka osoitetaan maakuntakaavassa ja sen ympäröivä alue osoitetaan selvitysalueena

1.1.2019

Ojanteen teollisuusalue sijaitsee lounaisosastaan alueella, jonka maaperä on savea ja myös urpasavea/sulfidisavea, ojankaivuussa havaittu ruskeaa halkeilevaa pintasavea, jonka alla tummaa savea. Kyseiset alueet ovat erinomaista viljelysmaata, mutta eivät sovellu rakentamiseen. Maa ei kanna eikä maan pohjaveden pintaa voi laskea eikä maata voi läjittää/vaihtaa, koska se aiheuttaisi myrkyllisiä valumavesiä. Ks. artikkeli: Happamien sulfaattimaiden haitat hallintaan, Geologian tutkimuskeskus.

Ojanteen teollisuusalueen, Keltakallion työpaikka-alueen ja Hurukselantien lounaispuolisen taajamatoimintojen alueen nykyiset viljelyalueet tulee säilyttää maatalous-/viljelyalueina. Suomi tulee pitää omavaraisena ruuantuotannon kannalta ja ilmastonmuutoksen myötä viljelyolosuhteet Suomessa tulevat suotuisimmiksi ja etelässä huononevat, on jopa maailmanlaajuisesti tärkeää, että Suomessa säilytetään pellot viljelymaina. Teollisuudelle löytyy kyllä tilaa viljelyyn kelpaamattomilta alueilta.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Maakuntakaava on oikeusvaikutteinen ja siinä korostuvat valtakunnallisten, maakunnallisten ja seudullisten näkökulmien yhteensovittaminen ja huomioiminen. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta sekä viranomaisten muuta alueiden käytön suunnittelua. Maakuntakaava tarkentuu kuntien yleis- ja asemakaavoissa. Ojanteen alueelle sijoittuva teollisuuden aluevaraus on maakuntakaavaluonnoksessa laaja ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä toimintojen sijoittuminen tutkitaan tarkemmin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Yksityiskohtaisemman suunnittelun vaiheessa on mahdollista myös sovittaa tarkemmin yhteen alueen erilaiset käyttötarkoitukset.

17.4.2018

Ratavaraus linjalle Kyminasemantie-Koriantie-Kuutostie?

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma. Yhteystarvemerkintä ei osoita yhteyden tarkkaa sijaintia.

17.4.2018

Olen tutustunut maakuntakaavaluonnoksiin sekä tässä palvelussa että Virolahden kunnan sivustolta: SL-luonnonsuojelualuemerkinnät puuttuvat maakuntakartasta. (merkinnät ovat oikeusvaikutteisessa merenranta-alueiden osayleiskaavassa ja ranta-asemakaavassa. Salpalinjan alkupää (Majaniemi ja Siikasaari) ovat myös RKY- merkintä puuttuu. Salpalinja /Majaniemi DM, 2.10 ja 3.1 VK 5,6/68.RKY inventointi 1993 ja 2010. Nämä merkinnät puuttuvat Salpalinja Majaniemi ja Siikasaari, Ahdassalmen alueelle asti.

Luonnonsuojelualueet (SL) ovat Kymenlaakson maakuntakaavoissa luonnonsuojelulailla tms. erillislainsäädännöllä suojeltavia alueita. Luonnonsuojelualuiden tiedot ja rajaukset tulevat meille suoraan Suomen ympäristökeskuksen ylläpistämistä aineistoista. Luonnonsuojelualueet osoitetaan maakuntakaavassa kaavan valmisteluaikana voimassa olevien päätösten ja rajausten mukaisesti. Maakuntakaavassa kuvataan siis jonkin tietyn hetken tilanne luonnonsuojelualueista, joten päivitetty tilanne tuleekin aina tarkistaa ajankohtaisesta aineistosta. Luonnonsuojelualueet tarkistetaan kaavaehdotukseen.

Maakuntakaavan 2040 luonnoksessa ajantasaiset valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) on huomioitu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue -merkinnällä (ma/v). Lisäksi Salpalinja-merkinnällä (sm_2) osoitetaan alue, jolla sijaitsee Salpalinja-linnoitusketjun rakenteita. Salpalinja-merkinnän kanssa päällekkäisiä valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) alueita ei osoiteta kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue -merkinnällä (ma/v).
2.2.2018

Rantarata hanke ei näy tässä kaavassa. Kehitetään vain Kotka-Kouvola ratayhteyttä. Miksi Kaakonkulma aina unohdetaan? Rantarata: H:KI-Porvoo-Loviisa-Pyhtää_Kotka-Hamina-Vaalimaa. Tämä osuus tarvitaan, mikäli aluettamme halutaan myös kehittää.

Voimassa olevissa Kymenlaakson vaihemaakuntakaavoissa on osoitettu ohjeellisena ratayhteytenä osuus maakunnan rajalta Kotkaan ja raideliikenteen yhteystarvemerkintänä raideyhteys Haminasta itään. Sama suunnitteluratkaisu on esitetty myös Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnoksessa.

27.3.2017

Hyvä vastaanottaja. Pyhtäällä vauhdilla valmisteltava lentokenttähanke tulisi ottaa tarkasteluun maakuntakaavassa. Lentokenttä on maakunnallisesti merkittävä hanke, eihän niitä joka kuntaa rakenneta. Lentokentän ja lentopaikan ympäristövaikutukset ulottuvat meluna laajalle. Hiljaisen paikkojen kartoittaminen ja säilyttäminen ja melua aiheuttavan toiminnan ohjaus merkittävässä mittakaavassa tapahtuisi juuri maakunnallisen ohjauksen kautta.

Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti kaavavalmistelu etenee siten, että Pyhtään lentopaikka osoitetaan maakuntakaavassa ja sen ympäröivä alue osoitetaan selvitysalueena.

9.1.2017 8.3.2017

Palautteissa Hyötypaperi Oy:n kiertotalousterminaalien sijainnit on osoitettu kartalle. Valkealan terminaali, Kuusankosken terminaali, Ristikallion terminaali ja yksi alue/tonttivaraus.

Kaikki osoitetut kiertotalousterminaalit sijaitsevat maakuntakaavaluonnoksessa joko työpaikka- (TP) tai teollisuusalueella (T).

7.12.2016

Suunniteltu Helsinki-Vaalimaa -rautatie maakuntakaavassa erinomainen, tukee aluetta ja alueen kehittymistä, vientiä, tuontia, liikkumista ym.

Merkitään tiedoksi.

7.12.2016

Matinsaari ei satama-alueeseen. Säilytettävä nykyisellään. Paikalla on pienvenesatama asukkaille, lähiliikunta- ja virkistysalue, uimapaikka, luontopolku. Maantie ja rautatie pilaavat koko Matinsaaren. Ainoa väylä merelle läntisen Haminan asukkaille. Viheraluetta. Silta tukkii pienvenesatamalle pääsyn ja vaikuttaa veden virtaamaan sekä ruovikoitumiseen. Erittäin luonnonkaunis paikka, asukkaille tärkeä.

Paikallisesti merkittävät virkistyskohteet eivät kuulu maakuntakaavoituksen ohjauksen piiriin. Satama-alue merkintä on jo voimassa olevissa kaavoissa.

9.11.2016

Luonnonvaroja hyötykäyttöön - lisää puita, vuotuiset ekomarkkinat, lisää luomumaatiloja

Luonnonvarojen kestävää käyttöä edistetään maakuntakaavalla mm. osoittamalla turvetuotanto ja rakennuskivialueita. Maakuntakaavan ns. valkoiset alueet ovat pääosin maa- ja metsätalousalueita. Maakuntakaavassa esitetään myös nk. ei-alueita, joilla luonnonvarojen käyttöä rajoitetaan. Nämä alueet ovat luonnon monimuotoisuuden tai geodiversiteetin kannalta vähintään maakunnallisesti arvokkaita alueita. Metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä turvataan ja edistetään osoittamalla teollisuudelle sopivia tuotantoalueita. Ekomarkkina- ja luomumaatilakysymykset ovat luonteeltaan paikallisia ja paikalliset kysymykset eivät kuulu maakuntakaavan suunnittelukenttään.

9.11.2016

Laivayhteydet Venäjälle ja Viroon

 Satama ja väylämerkinnät yms. tukipalveluiden alueet on osoitettu maakuntakaavan 2040 luonnoksessa.

9.11.2016

Katariinan meripuistoon minigolfrata

 Paikalliset kysymykset eivät kuulu maakuntakaavan ohjauksen piiriin.

9.11.2016

Miehikkälään lisää puistoalueita

 Paikalliset kysymykset eivät kuulu maakuntakaavan ohjauksen piiriin.

e-max.it: your social media marketing partner