Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson energiamaakuntakaava

Maakuntakaavan ajankohtainen täydennystarve koskee energiahuollon kokonaisuutta. Maakuntakaavan tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden edellyttämällä tavalla turvata alueidenkäytössä energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä osoittaa Kymenlaakson maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.

Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 10.4.2014.

Ympäristöministeriö vahvisti 10.4.2014 Kymenlaakson energiavaihemaakuntakaavan, jossa osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä tuulivoima-alueita sekä ylimaakunnalliset jätteenpolttolaitokset ja merkitykseltään vähintään seudulliset jätevedenkäsittelylaitokset. Kaavassa osoitetaan myös Pyhtään Kumpulan teollisuus- ja varastoalue sekä täydennetään yhdystieverkostoa Pyhtään Vastilan ja Kouvolan Raussilan alueella.

Vahvistetuissa maakuntakaavoissa (Maseutu- ja luonto maakuntakaava; Taajamat ja niiden ympäristöt maakuntakaava) on ratkaistu useita aihekokonaisuuteen liittyviä alueidenkäyttökysymyksiä, mm. osoitettu meren rannikolta ja merialueelta tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita ja koko maakunnan alueelta turvetuotantoalueita, energiahuollon alueita ja energiansiirtoyhteyksiä.

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Energiamaakuntakaavasta tehdyistä valituksista 9.2.2016. KHO:n päätöksessä todetaan, että Ympäristöministeriön ja Kymenlaakson liiton maakuntavaltuuston päätökset kumotaan seuraavien tuulivoimaloiden alueiden merkinnöillä osoitettujen tv1-alueiden osalta: Harvajanniemen pohjoisosa (2101), Oravikorpi-Vahterikko (2102), Kyynärmäki-Alhonmäki (2100), Korkeuskalliot (2021), Mäyränmäki (2098), Pirtnuora (2093), Struka (2094), Purola (2095) ja Valkiajärvensuo (2096).

Lue lisää Energiamaakuntakaavaa koskevasta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä KHO:2016:14.

KaavakartTa ja -selostuS

Kymenlaakson maakuntakaava paikkatietopalvelussa

Maakuntakaavakartta (pdf)
Maakuntakaavaselostus (pdf)

 

e-max.it: your social media marketing partner