Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

CPMR

Kymenlaakson Liitto on ollut vuodesta 1996 CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) jäsen. CPMR on yksi tehokkaimpia ja aktiivisimpia EU:n päätöksentekoon vaikuttavia yhteistyöjärjestöjä. Sen jäseninä on yli 150 aluetta, 28 eri maasta eri puolilta Eurooppaa, edustaen väestömäärältään n. 200 miljoonaa kansalaista. CPMR:n tavoitteena on tuoda EU:n toimintaa lähemmäksi kansalaisia sen erilaisten alueiden näkökulmasta, turvata kansalaisten edut Euroopan unionin kehityksessä, edistää alueiden taloudellista ja poliittista yhteistyötä sekä verkottumista. 

Järjestön alueellista näkökulmaa korostaa sen jakautuminen maantieteellisiin komissioihin, joiden kautta Euroopan alueiden erityispiirteet voidaan huomioida paremmin. Ne ovat:

1. Välimeri-komissio        2. Atlantin kaari-komissio
3. Saarikomissio               4. Pohjanmeri komissio
5. Itämeri-komissio         6. Balkanin ja Mustanmeren komissio.

Itämerikomissio

Kymenlaakson Liitto kuuluu näistä Itämeri komissioon (Baltic Sea Commission), joka perustettiin Kotkassa vuonna 1996 yleiskokouksen yhteydessä. Nyt Itämeri komissioon kuuluu yhteensä 20 aluetta, regioonia, kuudesta Itämeren alueen maasta, lukuun ottamatta Venäjää, edustaen n. 15 miljoonan asukkaan väestöpohjaa.

Kymenlaakson edustajana, koko järjestön ylimmän päättävän elimen Political Bureau:n varajäsenenä, toimii maakuntahallituksen jäsen Henna Hovi kaudella 2022-2024. Tämän jälkeen hän siirtyy Political Bureaun varsinaiseksi jäseneksi kaksivuotiskaudelle.

Kymenlaakson tavoitteet

Kymenlaakson kannalta lähivuosien tärkeimmät tavoitteet, joihin järjestön kautta voidaan aktiivisesti vaikuttaa ovat

  • TEN-T liikenneverkkoon liittyvä edunvalvonta (TEN-T revision prosessi) sekä
  • EU green deal (Fit For 55), Kymenlaaksolle mahdollisimman edullisten ilmas-to- ja energiapoliittisten linjauksien edunvalvonta
  • Koheesiopolitiikka

Kymenlaakson liitto haluaa vaikuttaa järjestön kautta EU:n kehitykseen niin, että alueiden todellinen asema vaikuttavana toimijana vahvistuisi sekä EU-ohjelmien, että kansallisen aluepolitiikan toteuttamisessa.

Kymenlaakson liiton edustajat toimivat aktiivisesti erilaisissa politiikkatyöryhmissä sekä Itämerikomission ja koko järjestön työssä.