Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku päätöksiin

Maakuntahallituksen ja sen alaisen viranomaisen ja maakuntajohtajan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään edellä tarkoitetun toimielimen sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Maakuntavaltuuston ja maakunnan yhteistyöryhmän päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Uudenmaan liiton EAKR-rahoituspäätöksistä oikaisuvaatimusoikeus on asianosaisten lisäksi Kymenlaakson maakunnan kunnilla ja näiden kuntien jäsenillä silloin, kun päätös koskee Kymenlaakson maakunnan viitteellisestä rahoituskehyksestä tehtyä rahoituspäätöstä. Uudenmaan liiton maakuntajohtajan tekemät rahoituspäätökset julkaistaan Uudenmaan liiton kotisivuilla osoitteessa: www.uudenmaanliitto.fi/EAKRpaatokset.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu tietoverkossa yleisesti nähtäväksi. Kuntalaisen katsotaan saavan päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu tietoverkossa.

Asianosaiselle lähetetään päätöksestä tieto erikseen pöytäkirjanotteella, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjaus tai valitusosoitus. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. SähkAsiointiL 19 §:n mukaan asiakirja voidaan antaa asianosaiselle tiedoksi sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan. Sähköisen viestin tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävilläpito

Maakuntavaltuuston pöytäkirjat julkaistaan tietoverkossa maakuntavaltuuston päättämänä aikana, joka on yleensä kokouspäivää seuraavana perjantaina. Maakuntahallituksen pöytäkirjat julkaistaan tietoverkossa kokouspäivää seuraavana perjantaina, ellei siitä erikseen toisin ilmoiteta. Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja julkaistaan tietoverkossa kokousta seuraavana perjantaina.
Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirja julkaistaan tietoverkossa tarkastusta seuraavana perjantaina.
Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat julkaistaan tietoverkossa yleensä päätöstä seuraavana päivänä.

Jaa artikkeli

Päivitetty 26 marraskuu 2020