Jaa artikkeli

Päivitetty 24.11.2022

AKKE rahoitus

Akke-rahoituksella toteutetaan Kymenlaakson tavoitteita

Akke rahoitus vuonna 2022

Kansallista Akke-rahoitusta suunnataan maakuntaohjelman toteutukseen, käynnissä olevien investointien tukemiseen ja TKI-toiminnan vauhdittamiseen, pito- ja vetovoiman lisäämiseen sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointiin ja varautumiseen. Vuonna 2022 rahoitusta on myönnettävissä noin 1,7 M €.

HAKUILMOITUS: Kymenlaakson AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, jatkuva rahoitushaku 20.9.2022 alkaen

Haun painotukset ja valintaperusteet

Akke-rahoitusta suunnataan Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 toteutukseen, käynnissä olevien investointien tukemiseen ja TKI-toiminnan vauhdittamiseen, pito- ja vetovoiman lisäämiseen sekä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointiin ja varautumiseen.

Määrärahaa voidaan myöntää kehittämis- ja selvityshankkeisiin, jotka täyttävät yleiset ehdot ja valintaperusteet.

Hankkeen on kohdistuttava yhteen tai molempiin kahdesta painopisteestä:

1. Hanke toteuttaa innovatiivisia ja kokeilevia toimia, joilla edistetään alueiden resilienssiä (muutosjoustavuutta) muuttuvassa toimintaympäristössä, jota ovat viime aikoina haastaneet kansainväliset kriisit. Hankkeet voivat kohdistua esim. Venäjän pakotteiden aiheuttamiin muutoksiin, turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen tai logistiikkaan

2. Hanke toteuttaa maakuntaohjelman Aktiivinen Kymenlaakso –painopistettä ja lisää maakunnan veto- ja pitovoimaa. Hanke voi toteuttaa esimerkiksi uusia yhteistyötapoja ja toimintamalleja, kokeiluja kulttuurin ja liikunnan sekä yritysten välillä, hyvinvointiyrittäjyyttä tai kohdistua nuoriin.

Valintakriteerit

- maakuntaohjelman mukaisuus

- AKKE-painopisteiden 1 tai 2 mukaisuus

- vaikutusten laajuus

Hankkeet pisteytetään valintakriteereiden osalta asteikolla 1-5. Hankkeen tulee saada vähintään 60 % pisteistä, jotta se voidaan rahoittaa.

Myönnettävän tuen määrä

Työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson liitolle myöntämän Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa on jäljellä seuraavasti: 

1. Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitettu määräraha, jäljellä oleva myöntövaltuus 

n. 270 000 €

2. Maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha, jäljellä oleva myöntövaltuus n. 115 000 €

Hakemusten toimitustapa

Rahoitushakemukset pyydetään toimittamaan Kymenlaakson liitolle sähköisen MAKE-hankesalkun kautta.  Make-hankesalkkuun saa tunnuksia Kymenlaakson liiton rahoitusasiantuntija Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. kautta.

Hankkeen kesto voi olla enintään 3 vuotta.

AKKE-rahoituksen ehtoja

Hakijan on suositeltavaa ottaa yhteyttä Kymenlaakson liittoon tarkempien hakutietojen ja ohjeiden saamiseksi ennen hakemuksen jättämistä. Akke-rahoituksen hakuohjeet on myös Kymenlaakson liiton internetsivuilla.

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin.

Hankkeen tulee kohdistua Kymenlaakson kehittämiseen ja olla maakuntaohjelman mukainen.

Maakuntajohtaja päättää enintään 50 000 euron tukirahoituksesta ja sitä suuremmista päätöksen tekee maakuntahallitus.

Rahojen jakoa säätelee laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021) sekä laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021).

Mahdolliset tuensaajat

Tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot.

Maakunnan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Rahoitusta ei pääsääntöisesti ole tarkoituksenmukaista myöntää hankkeelle, joka on toisen viranomaisen rahoittamaa hanketoimintaa.

Käytettävät kustannusmallit

AKKE-hankkeissa suositeltava kustannusmalli on flat rate 40 %. Kustannukset esitetään seuraavasti: kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Tämä flat rate -osuus ei näy hakijan hankkeen kirjanpidossa. Flat rate sisältää mm. hankehenkilöstön matkat, ostopalvelut, toimitilakulut, hallinnointia varten hankittavat koneet ja laitteet, toimistotarvikkeet, puhelinkulut, hallintokulut, ohjausryhmän kulut ja kokoustarjoilut.

Flat rate 7 % -kustannusmallissa on palkkakustannusten lisäksi myös muita kustannuslajeja, ja flat rate -osuus lasketaan kaikista välittömistä kustannuksista eli myös muista raportoiduista kustannuksista kuin palkkakustannuksista. Malli voidaan valita ainoastaan, mikäli jokin seuraavista ehtoista täyttyy:

-          Hankkeessa ei ole lainkaan hankehenkilöstön palkkakustannuksia

-          Ostopalveluista aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista

-          Matkakustannukset ovat vähintään 20 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista

 

Flat rate 1,5 % -mallia sovelletaan rahoituslain nojalla rahoitettaviin investointihankkeisiin ja kehittämishankkeisiin sisältyviin investointeihin. Mallissa flat rate -osuus lasketaan kaikista välittömistä kustannuksista.

Kertakorvausmallissa hankkeeseen myönnetään tuki kertakorvauksena rahoituspäätöksessä yksilöidyn selkeän tuotoksen perusteella. Kv-hankkeiden valmisteluun myönnettävä tuki myönnetään kertakorvausmallin mukaisena, tuen ollessa enintään 20 000 €. Muihin hankkeisiin myönnettävän kertakorvausmallin mukaisen tuen määrä on enintään 100 000 €. Hankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen toteuttamisen kannalta ja kullekin osalle on määritelty selkeä tuen maksamisen perusteena oleva tuotos. Tukea ei voi myöntää kertakorvauksena kokonaisuudessaan julkisena hankintana toteutettaviin hankkeisiin.

Palkkakustannusten osalta käytössä on yksikkökustannusmalli. 

AKKE-hakuohjeessa avataan kustannusmalleja tarkemmin.

Lisätietoja:

rahoitusasiantuntija Pia Lindgren, p. 044 552 0016

aluekehityspäällikkö Riitta Kallström, p. 050 368 3936

kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503

rahoitusasiantuntija Kirsi Tallinen, 040 653 5339

aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen, p. 040 064 4206

Sähköpostit: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Kansainvälisten hankkeiden valmistelun tuen jatkuva haku

Kymenlaakson liitto avaa kansainvälisten hankkeiden valmistelurahoituksen rahoitushaun. Haku on jatkuva ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Valmistelurahoituksella tuetaan valmistelutyötä, joka tähtää hankehakemusten jättämiseen kansainvälisiin rahoitushakuihin. Kymenlaakson liitto myöntää valmistelurahoitusta työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä alueiden kestävän kasvun ja tukemisen määrärahasta (AKKE). Valmistelurahoitusta on varattu myönnettäväksi yhteensä 100 000 euroa.

Painopiste on vaativissa kansainvälisissä EU-rahoitusohjelmissa, jotka edellyttävät kansainvälistä yhteis-työtä ja kansainvälisiä hankekumppaneita (ns. konsortiota). Valmisteltavalla hankkeella tulee olla laajoja, Kymenlaakson kohdistuvia aluekehitysvaikutuksia. Hankerahoituksella on tavoitteena tukea Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkien toteutumista edistävän kansainvälisen tason TKI-rahoituksen hakemista. Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärjet ovat

- Bio- ja kiertotalous

- Logistiikka

- Digitalous

Valmistelurahoituksella tuettavien hankkeiden on toteutettava myös Kymenlaakson maakuntaohjelmaa.

Lue kansainvälisten hankkeiden valmistelutuen hakuilmoitus täältä.

Akke-rahoitushaku keväällä 2022

Akke-rahoitushaku oli avoinna 18.5.-8.6.2022. Kymenlaakson liiton AKKE-hakuun saapui määräaikaan mennessä 19 hakemusta, joilla haettiin yhteensä 2,159 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 rahoitusta on myönnettävissä noin 1,7 miljoonaa euroa. Rahoituspäätöksiä on odotettavissa aikaisintaan elokuun 2022 lopussa. 

Akke-rahoituspäätöksen Kymenlaaksossa saaneet hankkeet, kevään haku

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettu rahoitusta (AKKE) on jaettu 11 hankkeelle (tilanne 6.9.2022). Rahoitettavat hankkeet alla listattuna haun painopisteittäin hankenimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lisätietoja (mm. myönnetyn rahoituksen määrä, suunniteltu toteutusaika ja toteutussuunnitelman tiivistelmä) löytyy täältä.

Painopiste 1 (Hanke kohdistuu valtion ja Kymenlaakson maakunnan välisen aluekehittämiskeskustelun yhteydessä sovittuihin kärkiin: elinkeinojen uudistuminen, osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus tai TKI-toiminnan vauhdittaminen.)

• ”Enemmän ja vähemmän” – Kansainvälisen hankehaun hankeraha elinkaaren aikaiseen toimivuuteen, hiilijalanjälkeen ja elinkaarikustannuksiin – kohti kestävän kehityksen rakentamista (tuensaaja: Kouvola Innovation Oy)

• Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen strategian toteuttaminen (Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry)

• KYMI ACCElerator - Kohti kymenlaaksolaista startup- ja kasvuyrittäjyysekosysteemiä (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy)

• Näkymä - tulevaisuusdataa päätöksentekoon (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy)

• Power Coast United - Kaakkois-Suomen akkuklusteri (Cursor Oy)

 

Painopiste 2 (Hanke toteuttaa innovatiivisia ja kokeilevia toimia, joilla edistetään alueiden resilienssiä (muutosjoustavuutta) muuttuvassa toimintaympäristössä.)

 • KyberReact Kymi22 - Last Call (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy)

• Kyberuhkatekijät satamalogistiikan työturvallisuudessa (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy)

• Selvitys Ukrainan sodan vaikutuksista Kymenlaakson yrityksiin (Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy)

• Vetovoimaa vihreästä energiasta ja vetytaloudesta (Kouvola Innovation Oy)

 

Painopiste 3 (Hanke toteuttaa maakuntaohjelman Aktiivinen Kymenlaakso –painopistettä ja lisää maakunnan veto- ja pitovoimaa.)

• Hungry for Kymenlaakso (Cursor Oy)

• Koe Käyrälampi -lähiluonnon vetovoima (Kouvolan kaupunki)

 

* * * * * * * 

Lue hakuilmoitus täältä

Akke-rahoitusinfon 5.5. materiaalit

Avattavan rahoitushaun painotuksia ja hankkeiden valintakriteerejä esitelltiin hakuinfossa to 5.5.2022Ketkä voivat hakea Akke-rahoitusta?

Tuensaajina voi olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Maakunnan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Miten tukea haetaan?

Rahoitusta haetaan sähköisen MAKE-hankesalkun kautta. Käyttäjätunnukset saa pyytämällä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Hakuohje avoinna olevaan rahoitushakuun sekä hakemuksen mukana toimitettava liite, tehtävänkuvaukset, löytyvät sivun alaosasta. Sivun lopussa olevilla maksatuslomakkeilla voidaan hakea vain myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden maksatuksia.

Kuinka suuri tuen osuus on?

Tuen enimmäismäärä on 70-80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Lainsäädäntö: 

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta.

Kymenlaakson liiton 1.10.2021 jälkeen rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden ohjeet ja rahoituksen käytön ehdot

Akke-hakuohje 

 

Attachments:
Download this file (AKKE hakuohje.pdf)AKKE hakuohje[ ]491 kB
Download this file (AKKE_EHDOT 0822_Kymenlaakson liitto.pdf)AKKE rahoituksen käytön ehdot[ ]349 kB
Download this file (AKKE_hakulomake_KL_saavutettava.pdf)AKKEhakulomake[MAKE-hankesalkussa kysyttävät tiedot]1238 kB
e-max.it: your social media marketing partner

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Sivutoimipiste
Laivurinkatu 7, 48100 Kotka

Toimisto on avoinna maanantaisin ja perjantaisin 9 - 15. Muina aikoina asiakastapaamiset sovitusti.

Sosiaalinen media


Tilaa uutiskirje

Copyright Kymenlaakson liitto 2020. Oikeudet muutoksiin pidetään.