Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Erillisohjelmat

Erillisohjelmista löydät ajankohtaista tietoa Helsinki EU -toimiston sivuilta

Lisätietoa rahoitusohjelmista EU-rahoitusneuvonnasta

EU:n aluepolitiikan (2014-2020) suomenkielinen opas tuensaajille: Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja asiaankuuluvat EU:n välineet

 

ERILLISOHJELMAT

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma tukee investointeja seuraavalla viidellä avainsektorilla:
suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, edistyneet digitaaliset taidot sekä digitaalisten teknologioiden mahdollisimman laajan käyttöönoton tukeminen yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Horisontti Eurooppa -ohjelma, EU:n suurin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, strategisista tavoitteista keskeisimmät ovat digitaalinen siirtymä ja vihreä siirtymä eli Green Deal -strategia.

LIFE-ohjelman kautta rahoitettavien hankkeiden tulee pyrkiä myötävaikuttamaan jonkun EU:n ympäristötavoitteista toteutumiseen, ja ne fokusoituvat usein uusien teknologioiden sekä käytäntöjen pilotointiin tai demonstrointiin.
    Ympäristö — toiminta-ala
        Luonto ja biodiversiteetti
        Kiertotalous ja elämänlaatu
    Ilmastotoimet — toiminta-ala
        Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
        Siirtyminen puhtaaseen energiaan

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma, eurooppalaiset nuoret, opiskelijat ja aikuiset voivat kouluttautua, opiskella ja harjoitella ulkomailla ohjelman tuella ja näin laajentaa osaamistaan. Oppilaitoksille ja organisaatioille Erasmus+ tarjoaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa ja kehittää organisaationsa toimintaa.
Erasmus+ -ohjelmaa toteutetaan 3 avaintoimen kautta:
Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä liikkuvuus
Avaintoimi 2: Organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö
Avaintoimi 3: Tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Luova Eurooppa on Euroopan unionin kulttuurin, audiovisuaalialan ja luovien alojen rahoitusohjelma. Se tarjoaa kulttuurin, av-alan ja luovien alojen organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi ohjelman toimilla edistetään tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja sananvapautta sekä medialukutaitoa. Opetushallituksen kautta lisätietoja erityisesti kulttuurin alaohjelmasta sekä Monialainen toimintalinjasta. Suomen elokuvasäätiön kautta lisätietoa median alaohjelmasta, monialainen toimintalinjasta sekä lainantakauksista

Eurooppalainen kaupunkialoite (European Urban Initiative, EUI), jonka tavoitteena on vahvistaa ja tuoda yhteen eri kaupunkipolitiikan instrumentteja. Eurooppalainen kaupunkialoite lanseerataan vuoden 2022 alussa ja ensimmäiset rahoitushaut avautuvat vuoden 2022 aikana.

CERV, aktiivista kansalaisuutta edistävä Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma. Tässä keskeinen tavoite on suojella ja edistää Euroopan unionin toiminnasta tehdyissä sopimuksissa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja arvoja ja oikeuksia. Tavoitteeseen pyritään tukemalla eri tasoilla toimivia kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita, sekä kannustamalla kansalaisaktiivisuuteen ja demokraattiseen osallistumiseen.

EU4HEALTH terveysohjelman tarkoitus on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja vaalia terveitä elämäntapoja tukevaa ympäristöä jäsenmaissa sekä tukea innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä. Samalla myös EU:n vastaus covid-19:ään, jolla on ollut suuri vaikutus lääkintä- ja terveydenhuoltohenkilöstöön, potilaisiin ja terveydenhuoltojärjestelmiin Euroopassa.

Verkkojen Eurooppa, CEF -välineen kautta Euroopan unioni rahoittaa hankkeita, joilla kehitetään Euroopan unionin energia-, liikenne- ja digitaalisia yhteyksiä.

InvestEU-ohjelma on mittava rahoitusohjelma Euroopan talouden tueksi. Ohjelma käynnistyy vaiheittain vuoden 2021 aikana.

 

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto, EMKR edistää kestävää kalastusta ja vesiviljelyä, alueellisen työllisyyden ja koheesion lisäämistä erityisesti rannikkoseuduilla sekä kalatuotteiden markkinoille saamista ja jalostusta. Lisäksi rahaston avulla toteutetaan yhdennettyä meripolitiikkaa ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Kymenlaakson alueen toimijat voivat hakea rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Jaa artikkeli

Päivitetty 12 marraskuu 2021