Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Työpaikat ja palvelut

Teollisuudella ja sitä palvelevalla toiminnalla on merkittävä rooli Kymenlaakson yritystoiminnassa. Maakunnan vienti koostuu lähes kokonaan teollisuustuotteista. Maakunnassa on myös vahva logistiikan keskittymä ja paljon logistiikkaan ja varastointiin liittyviä työpaikkoja. Eniten työpaikkoja maakunnassa on terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla. Muita merkittäviä työllistäjiä ovat julkinen hallinto, maanpuolustus sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimialat. 

Kaakkois-Suomessa on Euroopan suurin metsäteollisuusklusteri. Kymenlaakso on myös maan keskeinen puun toimitusalue. Metsäteollisuuden osuus Kymenlaakson arvonlisäyksestä on romahtanut 1990-luvulta, mutta sen osuus on Kymenlaaksossa edelleen huomattavasti suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Elinkeinorakenne on vähitellen monipuolistumassa. Uutta kasvua haetaan sekä perinteisten alojen tukemisesta ja uudistamisesta että uudemmilta toimialoilta.  Erityisesti keskitytään älykkääseen ja vihreään logistiikkaan, uusiutuviin materiaaleihin ja energiaan sekä datatalouteen, kyberturvallisuuteen ja pelillisyyteen. 

Korona-pandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat vaikuttaneet Kymenlaakson teollisuuden ja muun yritystoiminnan kilpailukykyyn moninaisesti. Keskeistä on tarvittavan energian ja raaka-aineiden kilpailukykyinen saatavuus sekä korkea omavaraisuus ja huoltovarmuus. Uusia mahdollisuuksia avautuu Ukrainan jälleenrakennuksen ja military technologyn & mobilityn tiimoilta. NATO-jäsenyyden mahdollisuudet tulee hyödyntää myös elinvoimaisuuden näkökulmasta. Kymenlaaksoon on viime vuosien aikana muodostettu kehittämisalustoja, joilla kiihdytetään TKI-toimintaa, ja synnytetään uusia innovaatioita sekä liiketoimintaa. 

Maakuntakaavan merkinnät

Työpaikka-alue

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät monipuoliset työpaikka-alueet. Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja varastointia sekä toimisto- ja palvelutyöpaikkoja.

Suunnittelumääräys:

Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueiden hyvään saavutettavuuteen, ympäristöön ja olemassa olevaan rakenteeseen sopeutuvan ja viihtyisän työympäristön toteuttamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.


Aluekohtainen suunnittelusuositus:

Miehonkankaan työpaikka-alueen suunnittelun ja toteutuksen tulee mahdollisuuksien mukaan tukea moottoriurheiluradan toimintoja. Pyhtään kirkonkylän työpaikka-alueen suunnittelun ja toteutuksen tulee tukea Pyhtään lentopaikan toimintoja. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee toimintojen sijoittumisen ohjauksella ja rakentamisen mitoituksen määrittelyllä turvata alueen maisema- ja luontoarvot sekä huolehtia alueen saavutettavuudesta ja kytkeytymisestä Pyhtään kirkonkylän yhdyskuntarakenteeseen.

Työpaikka-aluen laajenemissuunta

Merkinnällä osoitetaan Rantahaan työpaikka-alueen laajenemissuunta.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisempaa suunnittelua koskevat työpaikka-alueen (TP) suunnittelumääräykset.

Palveluiden alue

Merkinnällä osoitetaan keskusta-alueiden ulkopuoliset maakunnallisesti merkittävät julkisten palveluiden alueet.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen hyvän saavutettavuuden turvaamiseen ja kehittämiseen, liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä alueen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilymiseen.

Rajapalveluiden ja -kaupan kehittämisen kohdealue

Merkinnällä osoitetaan alueet joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia valtakunnan rajan toimintojen kehittämistarpeita.

Suunnittelumääräys:

Alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun muissa osissa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovitettava ne Suomen huomattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin.

Ajantasaisuuden arviointi

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta on ratkaisevan tärkeää tarjota riittävät ja riittävän laajat sijoittumisalueet. Maakuntakaavassa osoitetaan sekä olemassa olevia että uusia teollisuus- ja työpaikka-alueita. Maakuntakaavaratkaisu tukeutuu alueiden hyvään saavutettavuuteen ja liikenteelliseen asemaan sekä olemassa olevaan infrastruktuuriin. Työpaikka- alueet tukeutuvat taajamarakenteeseen ja niiden sijoittelulla pyritään vahvistamaan taajama-alueiden vetovoimaa. 

Maakunnan elinkeinorakenne on vähitellen monipuolistumassa. Uutta kasvua haetaan sekä perinteisten alojen tukemisesta ja uudistamisesta että uudemmilta toimialoilta. Erityisesti keskitytään älykkääseen ja vihreään logistiikkaan, uusiutuviin materiaaleihin ja energiaan sekä datatalouteen, kyberturvallisuuteen ja pelillisyyteen. Uudet elinkeinoelämän alat, kuten akkuteollisuus, vaativat erittäin laajoja sijoittumisalueita. Maakuntakaavan työpaikka-alueille voi sijoittua myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta kevyempää teollisuutta. Osa maakuntakaavan työpaikka-alueista on nykytilanteen toteavia, osa täysin toteutumattomia ja osa jo kaavoitettu kuntatason kaavoilla uusille toiminnoille. Maakuntakaavan työpaikka-alueisiin liittyy selvitystarpeita liittyen erityisesti uusiin toimialoihin ja tulevaisuuden tilantarpeet tulee huomioida maakuntakaavaprosessissa. 

Palveluiden alueina on maakuntakaavassa osoitettu keskusta-alueiden ulkopuolella toimivat maakunnallisesti merkittävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutuksen yksiköt. Hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa ja palvelu- sekä koulutusverkon uudistuttua tulee maakuntakaavaratkaisu tarkistaa palveluiden alueiden osalta.

Seurantapalvelut ja -aineistot

Aluerakennekuva 2050

Aluerakennekuva 2050

Kymenlaakson aluerakenteen keskeinen tavoite on ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Työn tekemisen muodot ja asumisen tarpeet ovat muuttuneet. Aluerakenteen kehittämisellä vastataan muutostrendeihin sekä edistetään maakunnan houkuttelevuutta, asumisviihtyisyyttä ja vetovoimaa. 

Tutustu Kymenlaakson aluerakennekuvaan 2050 karttapalvelun avulla.

Siirry palveluun

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050 sivustolla voit tutustua erilaisiin Kymenlaakson aluerakenteen analyyseihin ja seurantaan liittyviin palveluihin.

Siirry palveluun

Tilastot

Lisää työpaikkoihin liittyviä tilastoja Kymenlaakso Ennakoi -tilastopalvelussa.