Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Teollisuus

Teollisuudella ja sitä palvelevalla toiminnalla on merkittävä rooli Kymenlaakson yritystoiminnassa. Maakunnan vienti koostuu lähes kokonaan teollisuustuotteista.

Kaakkois-Suomessa on Euroopan suurin metsäteollisuusklusteri. Kymenlaakso on myös maan keskeinen puun toimitusalue. Metsäteollisuuden osuus Kymenlaakson arvonlisäyksestä on romahtanut 1990-luvulta, mutta sen osuus on Kymenlaaksossa edelleen huomattavasti suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Useita metsäteollisuuden yksiköitä on lakkautettu tai ovat lakkauttamisuhan alla. Maakunnan kehittämispolittisena tavoitteena on varautua paljon tilaa ja hyviä logistisia valmiuksia vaativiin uusien globaalien teollisuudenhaarojen aluetarpeisiin. 

Korona-pandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat vaikuttaneet Kymenlaakson teollisuuden ja muun yritystoiminnan kilpailukykyyn moninaisesti. Keskeistä on tarvittavan energian ja raaka-aineiden kilpailukykyinen saatavuus sekä korkea omavaraisuus ja huoltovarmuus. Biotalous on raaka-ainelähtöistä ja perustuu painaviin ja tiheisiin tuotteisiin, jolloin raaka-aineiden, erityisesti puun, kustannustehokas saatavuus on keskeistä.  Jatkossa teollisuuden tuotannossa korostuvat entistä selkeämmin tiheät ja korkean kilohinnan tuotteet. Uusia mahdollisuuksia avautuu Ukrainan jälleenrakennuksen ja military technologyn & mobilityn tiimoilta. NATO-jäsenyyden mahdollisuudet tulee hyödyntää myös elinvoimaisuuden näkökulmasta. Kymenlaaksoon on viime vuosien aikana muodostettu kehittämisalustoja, joilla kiihdytetään TKI-toimintaa, ja synnytetään uusia innovaatioita sekä liiketoimintaa.   

Maakuntakaavan merkinnät

Teollisuus- ja varastoalue

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueellisesti laajat teollisuusalueet ja teollisuuden varastoalueet.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suojaetäisyyksin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. Erityistä huomiota tulee kiinnittää paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen.

Teollisuus- ja varastoalue, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen

Merkinnällä osoitetaan teollisuus- ja varastoalueet, joilla on tai joille saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Suunnittelumääräys:

Alueen ja lähiympäristön suunnittelussa tulee huomioida vaarallisten aineiden käyttöön, varastointiin ja kuljetuksiin liittyvät riskit. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava alueella sijaitsevien eri toimintojen yhteisvaikutusten aiheuttama suuronnettomuusvaara. Erityistä huomioita tulee kiinnittää paikallisen teollisuusympäristön ja sen rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämiseen.

Ajantasaisuuden arviointi

Maakuntakaavassa on osoitettu ensisijaisesti olemassa olevat teollisuusalueet. Uusille teollisuudenaloille on maakuntakaavassa esitetty useita vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, koska tulevat tarpeet ovat sijainnin ja aluetarpeen suhteen vaikeasti ennakoitavissa. Teollisuusalueilla on suora linkki maakunnan logistiikkakokonaisuuteen ja mm. satamatoimintoihin. Maakuntakaavassa on osoitettu omalla merkinnällään vaarallisia kemikaaleja valmistavat tai varastoivat laitokset, ns. Seveso-laitokset sekä laitoksiin liittyvät konsultointivyöhykkeet. Osa laitoksista on lopettanut toimintansa ja uusia laitoksia on sijoittunut mm. satamatoimintojen alueelle. Teollisuuden tulevaisuuden kehitykseen ja näkymiin liittyy maakuntakaavatason selvitystarpeita.  

Kymenlaakso on ollut teollisuuden rakennemuutoksen kohteena pitkään. Teollisuuden uudistumisen potentiaalia on erityisesti puhtaan energian edistämisessä, akkuteollisuudessa, vetytaloudessa ml. geologinen vety ja elintarvikesektorilla. Maakuntakaavan teollisuusalueisiin liittyy selvitystarpeita liittyen erityisesti uusiin toimialoihin, teollisuuden ja logistiikan muodostamaan kokonaisuteen. Teollisuuden tulevaisuuden tilantarpeet tulee huomioida maakuntakaavaprosessissa. 

Seurantapalvelut ja -aineistot

Aluerakennekuva 2050

Aluerakennekuva 2050

Kymenlaakson aluerakenteen keskeinen tavoite on ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Työn tekemisen muodot ja asumisen tarpeet ovat muuttuneet. Aluerakenteen kehittämisellä vastataan muutostrendeihin sekä edistetään maakunnan houkuttelevuutta, asumisviihtyisyyttä ja vetovoimaa. 

Tutustu Kymenlaakson aluerakennekuvaan 2050 karttapalvelun avulla.

Siirry palveluun

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050 sivustolla voit tutustua erilaisiin Kymenlaakson aluerakenteen analyyseihin ja seurantaan liittyviin palveluihin.

Siirry palveluun

Tilastot

Lisää yritystilastoja Kymenlaakso Ennakoi -tilastopalvelussa.