Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Matkailu

Kymenlaaksossa matkailu on kasvava toimiala ja maakunnalla on potentiaalia mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi matkailualueeksi. Maakunnan matkailun täyttä potentiaalia ei eri alueellisten strategioiden mukaan kuitenkaan ole hyödynnetty riittävästi.

Kymenlaakson matkailun aluerakennetta ei ole tarkasteltu laajemmin omana kokonaisuutenaan aiempien kokonaismaakuntakaavan tai vaihemaakunta- kaavojen yhteydessä, vaan sitä on käsitelty muiden teemojen ohessa ja tukeuduttu valtakunnallisiin ja alueellisiin strategioihin.

Osana ajantasaisuuden arviointia Kymenlaakson liitto laatii selvitystä maakunnan matkailusta. Tällä Kymenlaakson matkailun aluerakenteen selvityksellä pyritään saamaa kokonaiskuvaa Kymenlaakson matkailualueiden sijoittumisesta ja tulevaisuuden tarpeista.

Maakuntakaavan merkinnät

Matkailupalvelujen alue

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä olemassa olevia tai suunniteltuja matkailupalvelujen alueita. Maakuntakaavalla luodaan edellytykset matkailukohteiden saavutettavuudelle perustuen olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee toimintojen sijoittumisen ohjauksella ja rakentamisen mitoituksen määrittelyllä turvata alueen erityisten luontoarvojen, kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen.

Aluekohtainen suunnittelusuositus:

Rankin saaren alueella tulee yksityiskohtaisemmassa suunnitelussa huomioida puolustusvoimien alueidenkäyttötarpeet.

Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue

Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia matkailun ja vrkistyksen kehittämistarpeita.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen.

Ajantasaisuuden arviointi

Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä olemassa olevia tai suunniteltuja matkailupalvelujen alueita ja luodaan edellytykset matkailukohteiden saavutettavuudelle. Alueisiin kuuluu tai on suunnitteilla matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, lomahotelleja, kylpylöitä, leirintäalueita, monipuolisia liikuntapalveluja tai muita vastaavia matkailua palvelevia toimintoja.

Maakuntakaavassa osoitetaan lisäksi matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueita, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita. Tällaisia vyöhykkeitä on tunnistettu sekä Etelä-Kymenlaakson rannikko- ja saaristoalueella että Pohjois-Kymenlaakson järviseudulla. Vyöhykkeiden osoittamisella on pyritty edistämään ylimaakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien matkailukokonaisuuksien ja verkostojen syntymistä sekä nykyisten vahvistumista. Samalla pyritään luomaan edellytyksiä kehittää vetovoimaisia ulkoilu- ja virkistysalueverkostoja, jotka palvelevat sekä matkailijoita, matkailuelinkeinoa että alueen asukkaita. Vyöhykkeet on muodostettu siten, että mahdollisuuksien mukaan ne palvelevat myös ylimaakunnallisia matkailutoimintojen kokonaisuuksia.

Matkailupalvelujen alueina osoitetaan maakuntakaavassa hyvin erilaisia alueita olemassa olevista toimivista matkailualueista alueisiin, joihin kohdistuu alustavia suunnitelmia matkailutoiminnasta. Valtakunnallisesti tai vähintään ylimaakunnallisesti merkittävistä matkailualueita hyvin pieniin matkailutoimijoihin. Vaikka Kymenlaakson maakuntakaava 2040 huomioi matkailun ja matkailun erilaiset tarpeet melko monipuolisesti sekä maakuntakaavan merkinnöissä että niitä koskevissa määräyksissä, matkailun ratkaisu ei pohjaudu ajantasaiseen alueen matkailua tarkastelevaan selvitykseen ja ratkaisun kriteereitä ei ole selkeästi määritelty. Seuraavan maakuntakaavaprosessin yhteydessä matkailun maakuntakaavan ratkaisu tulee tarkastaa ja selvityksen pohjalta luoda kriteerit matkailun osoittamiselle maakuntakaavassa.

Seurantapalvelut ja -aineistot

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050 sivustolla voit tutustua erilaisiin Kymenlaakson aluerakenteen analyyseihin ja seurantaan liittyviin palveluihin.

Siirry palveluun

Tilastot

Kymenlaakson matkailu- ja majoitustilastot Kymenlaakso Ennakoi tilastot -palvelussa

Matkailu- ja ravintola-alan toimialakortti Kymenlaakso Ennakoi -palvelussa.