Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Virkistys

Kymenlaakson virkistyksen verkosto koostuu Repoveden, Valkmusan ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistoista, Kotkan kansallisesta kaupunkipuistosta sekä kuntien ylläpitämistä uimarannoista, luontopoluista, hiihto-, patikointi-, pyöräily- ja melontareiteistä sekä muista virkistysrakenteista. Näitä täydentävät lisäksi erilaiset matkailupalvelujen alueet, rakennetun kulttuuriympäristökohteet ja maisema-alueet.

Maakuntakaavan merkinnät

Virkistysalue

Merkinnällä osoitetaan virkistykseen ja retkeilyyn tarkoitettuja alueita sekä yhdyskunta- ja taajamarakenteen kannalta tärkeitä viheralueita ja viherväyliä. Virkistysalueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Alue varataan yleiseen virkistykseen ja retkeilyyn. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus sekä luonnonarvot. Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden ominaisuuksiin sekä ekologisen verkoston että virkistys- ja retkeilyalueverkoston osana. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava viheralueiden yhtenäisyys, niiden keskinäinen verkottuminen ja laatu, virkistyskäytön ja suojeluarvojen yhteensovitus sekä aluekokonaisuuksien saavutettavuus.

Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevien rakennusten lisäksi haja-asutusluonteista rakentamista jo käytössä olevilla
rakennusalueilla.

Rakentamismääräys:

Alueella sallitaan jo olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostyöt.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta

Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka pääkäyttötarkoituksen lisäksi ovat ulkoilun kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä.

Suunnittelumääräys:

Alueen suunnittelussa tulee turvata maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Olemassa olevia ulkoilumahdollisuuksia ja - toimintoja tulee edistää ja alueiden käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi polkujen tai ulkoilureittien ja niihin liittyvien levähdys- ja tukialueiden toteuttaminen. Alueen ulkoilutoiminnot tulee suunnitella ja sijoittaa siten, ettei merkittävästi haitata alueen maa- ja metsätalouskäyttöä.

Ylimaakunnallinen patikointireitti

Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisesti merkittävät patikointireitit.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava patikointireittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee lisäksi huomioida puolustusvoimien patikointireitille tai sen osalle mahdollisesti asettamat rajoitukset.

Ylimaakunnallinen pyöräilyreitti

Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisesti merkittävät pyöräilyreitit.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava pyöräilyreittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia.

Ylimaakunnallinen melontareitti

Merkinnällä osoitetaan ylimaakunnallisesti merkittävät pyöräilyreitit.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava melontareittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja seudullisesti toimivana reitistönä. Huomioon on otettava reitin aloitus- ja lopetuspaikan, taukopaikkojen sekä välinevajojen yhteiskäyttömahdollisuus.

Ajantasaisuuden arviointi

Maakuntakaavaratkaisun tavoitteena on luoda yhtenäinen viheralueiden verkosto virkistys-, ulkoilu- ja suojelualueista sekä ehkäistä muun maankäytön pirstovaa vaikutusta tähän verkostoon. Maa- ja metsätalousalueiden, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta osalta on lisäksi tavoitteena ohjata yksityiskohtaisempaa suunnittelua ottamaan huomioon lisääntyvä metsien jokaisenoikeuksiin perustuva virkistyskäyttö alueilla. Virkistysalueverkosto on arvioitu ja päivitetty maakuntakaavan selvitysten ja valmisteluprosessin pohjalta muodostettujen kriteerien mukaisesti.

Virkistyksen ja retkeilyn alueet

Maakuntakaavassa osoitetaan virkistykseen ja retkeilyyn tarkoitettuja alueita sekä yhdyskunta- ja taajamarakenteen kannalta tärkeitä viheralueita ja -väyliä virkistysaluemerkinnällä sekä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jotka pääkäyttötarkoituksensa lisäksi ovat ulkoilun ja lähivirkistyksen kannalta maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä. Maankäyttö- ja rakennuslaki (1.1.2025 alkaen Alueidenkäyttölaki) ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ohjaavat virkistysalueiden riittävyyttä maakuntakaavoissa. Virkistysalueilla on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus maakuntakaavan rakentamismääräyksessä esitetyin lievennyksin.

Virkistysalueiden sekä maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden, joilla ulkoilun ohjaamistarvetta osalta maakuntakaavan ratkaisu on ajantasainen. Merkittäviä muutoksia virkistysverkostoon ei ole tiedossa, mutta mahdolliset muutokset tulee tarkistaa yhdessä kuntien kanssa seuraavan maakuntakaavaprosessin yhteydessä. Lisäksi virkistyksen maakuntakaavaratkaisussa tulee huomioida käynnissä olevan matkailun aluerakenneselvityksen tulokset.

Virkistysreitit

Maakuntakaavassa osoitetaan ylimaakunnallisesti merkittävät retkeilyreitit ylimaakunnallinen patikointireitti, ylimaakunnallinen pyöräilyreitti sekä ylimaakunnallinen melontareitti merkinnöillä.

Maakuntakaavan ratkaisu ylimaakunnallisten virkistysreittien osalta perustuu vuonna 2007 valmistuneeseen Ylimaakunnallinen ulkoilu- ja luontomatkailuhankkeessa tehtyyn reittikartoitukseen. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 yhteydessä reitit tarkistettiin hyödyntäen mm. Kansallista liikuntapaikkojen tietokantaa (LIPAS). Merkittäviä muutoksia reitteihin ei ole tiedossa, mutta maakuntakaavaratkaisu tulee tarkistaa seuraavan maakuntakaavaprosessin yhteydessä. Lisäksi ratkaisussa tulee huomioida käynnissä olevan matkailun aluerakenneselvitykset tulokset.