Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Energiahuolto

Energiahuolto ja -tuontanto on merkittävässä murrostilanteessa. Energiamurroksella tarkoitetaan kestävän energiajärjestelmän rakentamista ja siirtymistä fossiilivapaaseen ja hiilineutraaliin energiajärjestelmään. 

Kymenlaakson energiantuotannossa käytetään jo nykyisellään muihin maakuntiin verrattuna poikkeuksellisen paljon uusiutuvia energialähteitä (v. 2021 66,2 %), jotka koostuvat pääosin metsä- ja selluteollisuuden sivuvirroista. Maakunnassa ei kuitenkaan ole merkittävissä määrin tuulivoiman tuotantoa, johtuen pääasissa puolustusvoimien valvontajärjestelmien aiheuttamista rajoitteista. Vetytalous on nouseva ala, jolla on Kymenlaaksossa merkittävää kehittämispotentiaalia. Vedyn tuotanto tarvitsee kuitenkin vihreää sähköä, joten mm. tuulivoiman, aurinkoenergian ja muiden puhtaiden sähköntuotantomuotojen kehittäminen maakunnassa on keskeistä energiamurroksen kannalta. Uusiutuvan energian tuotannon lisääntyminen aiheuttaa paineita myös energiansiirtoverkon kehittämiselle. 

Tällä hetkellä Suomessa ei ole määritelty kansallista kriittistä infrastruktuuria, kriittisiä sektoreita tai toimijoita lainsäädännön tasolla. Sisäministeriössä on käynnissä lainsäädäntöhanke, jossa tunnistetaan kriittinen infrastruktuuri ja parannetaan kriisinkestävyyttä. Keskustelua on myös käyty siitä, voidaanko erilaisia kriittisen infrastruktuurin verkostoja osoittaa paikkatietona avoimena kaikille saavutettavissa olevana aineistona.

Maakuntakaavan merkinnät

Energiahuollon alue

Merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa palvelevia laitoksia tai rakenteita. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.

Tuulivoimaloiden alue

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoitusalueet.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on a) selvitettävä tuulivoimaloiden vaikutukset ilmavalvontatutkiin ja puolustusvoimien radioyhteyksiin ja otettava huomioon puolustusvoimien toiminnasta aiheutuvat rajoitteet sekä pyydettävä puolustusvoimien lausunto, b) ja selvitettävä vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä pyrittävä estämään tuulivoimaloiden kielteisten vaikutusten synnyttäminen kohdekuvauksissa esitettyihin alueiden erityisominaisuuksiin.

Rakentamismääräys:

Alueella ei ole voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Pääsähkölinja

Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjat. Merkinnällä osoitetaan sähkönsiirtoon tarkoitetut merikaapeliyhteydet saaristokyliin ja saariston keskeisiin matkailukohteisiin. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys

Ei kaavamääräyksiä.

Pääsähkölinja, uusi tai kehitettävä

Merkinnällä osoitetaan uudet tai kehitettävät 400 kV:n ja 110 kV:n voimalinjat. Merkinnällä osoitetaan uudet tai kehitettävät sähkönsiirtoon tarkoitetut merikaapeliyhteydet saaristokyliin ja saariston keskeisiin matkailukohteisiin. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Aluekohteinen suunnittelusuositus:

Pyhtään Lövsundetin ylittävän sähköjohdon merikaapelointi avaisi purjeveneliikenteelle väylän keskeisten matkailukohteiden ja Keihässalmen sataman välille.

Pääsähkölinjan yhteystarve

Merkinnällä osoitetaan sähkönsiirtoverkoston yhteystarpeet.

Suunnittelumääräys

Ei kaavamääräyksiä.

Pääkaasulinja

Merkinnällä osoitetaan korkeapaineiset maakaasuputket. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys

Ei kaavamääräyksiä.

Ajantasaisuuden arviointi

Maakuntakaavassa esitettävät maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoituspaikat perustuvat 2012 valmistuneeseen Kymenlaakson tuulivoimaselvitykseen ja sen tueksi laadittuun erillisraporttiin: Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut (Kymenlaakson liitto 2012). Maakuntakaavassa osoitetaan vähintään viiden tuulivoimalan rakentamisen mahdollistavat alueet. Muiden mahdollisten tuulivoimaloiden sijoittumista ohjataan koko kaava-aluetta koskevalla suunnittelumääräyksellä. Tuulivoima-alan kehitys on ollut maakuntakaavan perusselvityksen laadinnan jälkeen nopeaa ja perusselvitys on vanhentunut. Maakuntakaavaratkaisu ei myöskään ota kantaa merituulivoiman rakentamiseen maakunnan merialueilla. Maaliskuussa 2023 valmistui selvitysmies Arto Rädyn raportti tuulivoimarakentamisen tehostamisesta itäisessä Suomessa. Raportti esittää mm. tuulivoimarakentamisen selkeämpää poliittista ohjausta, lainsäädännön kehittämistä, kansallista yhteistyötä ja teknologian maksimaalista hyödyntämistä, jotta itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen toimivat ratkaisut löydetään. Tuulivoimarakentamisen maakuntakaavaratkaisu ei ole ajantasalla ja aiheeseen liittyy maakuntakaavatason selvitystarpeita. 

Maakuntakaavassa osoitettaan sähkönsiirtoverkostona maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät olemassa olevat sekä uudet ja kehitettävät voimalinjat ja yhteystarpeet. Lisäksi maakuntakaavaratkaisulla osoitetaan sähkönsiirtoon tarkoitetut merikaapeliyhteydet saaristokyliin ja saariston keskeisiin matkailukohteisiin.  Sähkönsiirtoverkostoon kohdistuu valtakunnallisesti merkittäviä kehittämistarpeita mm. uusiutuvan energian (tuuli- ja aurinkoenergia) tuotannon lisääntymisen sekä suunniteltujen vedyntuotantolaitosten tarpeiden myötä. Lisäksi huoltovarmuuteen ja kriittisen infrastruktuurin kokonaisturvallisuuteen liittyvien seikkojen huomioiminen on noussut merkittäväksi myös maankäyttöratkaisujen osalta. Sähkönsiirtoverkoston ajantasaisuutta tulee tarkastella seuraavan maakuntakaavoitusprosessin yhteydessä yhdessä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Maakuntakaavassa osoitetaan pääkaasulinjamerkinnällä korkeapaineiset maakaasuputket. Suomen korkeapaineinen maakaasuverkosto on 1150 km pitkä ja sijoittuu Kaakkois- ja Etelä-Suomeen Tampereelta etelään ja Inkoosta Imatralle ulottuvalle alueelle. Maakaasun osuus Suomen energiakulutuksesta on noin viisi prosenttia (Gasum, 2023). Maakaasutoimitukset Venäjältä päättyivät vuonna 2022 ja toimitukset on korvattu muista lähteistä Balticconnector-putken kautta. Kymenlaakson maakaasun siirtoverkostossa ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia, mutta verkosto- ja siihen liittyvät muutokset ja kehitystarpeet tulee käydä läpi alan toimijoiden kanssa maakuntakaavaprosessin yhteydessä. 

Maakuntakaava ei ota lainkaan kantaa teollisen kokoluokan vedyn ja aurinkoenergian tuotantoon. Vedyn siirtoverkoston suunnittelua tekee Gasgrid. Teemakokonaisuutta tulee tarkastella seuraavan maakuntakaavaprosessin yhteydessä.