Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Vesi- ja jätehuolto

Maailmanpoliittinen tilanne on kiihdyttänyt keskustelua kokonaisturvallisuudesta ja huoltovarmuudesta, jossa kriittisen infrastruktuurin merkitys ja toimintavarmuus on korostunut. Toimiva ja toimintavarma vesi-, jätevesi- ja jätehuolto ovat elintärkeitä toimintoja ja ovat osa maakunnan kriittistä infrastruktuuria.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole määritelty kansallista kriittistä infrastruktuuria, kriittisiä sektoreita tai toimijoita lainsäädännön tasolla. Sisäministeriössä on käynnissä lainsäädäntöhanke, jossa tunnistetaan kriittinen infrastruktuuri ja parannetaan kriisinkestävyyttä. Keskustelua on myös käyty siitä, voidaanko erilaisia kriittisen infrastruktuurin verkostoja osoittaa paikkatietona avoimena kaikille saavutettavissa olevana aineistona.

Maakuntakaavan merkinnät

Yhdyskuntateknisen huollon alue

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisen vesihuollon kannalta tärkeät vedenotto- ja imeytysalueet sekä maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät jäteveden puhdistamot. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelun näkökohdat otettava huomioon siten, ettei vedenotto- ja imeytysalueiden käyttöä vedenhankintaan vaaranneta. Yhdyskuntateknisen huollon alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.

Jätteenkäsittelyalue

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä jätteen vastaanottoa, käsittelyä ja loppusijoitusta palvelevia laitoksia, rakenteita tai alueita. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Jätteenkäsittelyalueen ympärille on jätettävä riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa jäteraaka-aineen uusiokäyttöön, hyödyntämiseen ja jalostamiseen liittyvää yritys- ja teollisuustoimintaa.

Päävesijohto

Merkinnällä osoitetaan runkovesijohdot. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Siirtoviemäri

Merkinnällä osoitetaan siirtoviemärien linjat. Alueella on voimassa MRL 33 § mukainen rakentamisrajoitus.

Suunnittelumääräys:

Ei kaavamääräyksiä.

Ajantasaisuuden arviointi

Yhdyskuntatekninen huollon alueet

Maakuntakaavassa osoitetaan yhdyskuntateknisen huollon alueina maakunnallisen vesihuollon kannalta tärkeät vedenotto- ja imeytysalueet sekä maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät jäteveden puhdistamot. Merkinnällä pyritään turvaamaan erityisesti puhtaan veden saatavuus maakunnassa varaamalla vedenotto- ja imeytysalueiden käyttö vedenhankintaan sekä varmistamaan erityisesti ylikunnallisten jätevedenpuhdistamoiden toiminnan jatkuvuus sekä mahdollisten haittojen ehkäisy. Merkinnöillä osoitetaan olemassa olevat alueet ja laitokset.

Maakuntakaavan yhdyskuntateknisen huollon ratkaisut ovat sekä vedenottamoiden että jätevesilaitosten osalta ajantasaiset, eikä tiedossa ole merkittäviä muutoksia vedenottamoiden tai jätevesilaitosten sijainnissa, mutta seuraavan kaavaprosessin aikana tulee toimijoiden kanssa käydä läpi mahdolliset muutokset ja maankäyttötarpeet. Lisäksi tulee seurata kriittiseen infrastruktuuriin ja sen osoittamiseen maakuntakaavassa liittyvää keskustelua ja mahdollista lainsäädäntöä sekä pohtia vaihtoehtoisia tapoja turvata toimiva vesi- ja jätevesihuolto sekä ehkäistä maankäytön ristiriidat näillä alueilla.

Jätteenkäsittelyalueet

Maakuntakaavassa osoitetaan jätteenkäsittelyalueina maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät jätteenkäsittelyn laitokset tai alueet. Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat jätteenkäsittelyalueet.

Maakuntakaavan jätehuollon ratkaisu on ajan tasalla. Tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia jätehuoltolaitosten tai alueiden sijainnissa, mutta seuraavan kaavaprosessin yhteydessä jätehuollon maankäyttötarpeet tulee tarkistaa yhdessä jätehuoltotoimijoiden kanssa. Samoin tulee seurata kriittiseen infrastruktuuriin ja sen osoittamiseen maakuntakaavassa liittyvää keskustelua ja mahdollista lainsäädäntöä sekä pohtia vaihtoehtoisia tapoja turvata toimiva jätehuolto sekä ehkäistä maankäytön ristiriidat näillä alueilla.

Vesi- ja viemäriverkko

Maakuntakaavassa osoitetaan puhtaanveden verkoston runkovesijohdot päävesijohto merkinnällä sekä jäteveden verkosto siirtoviemäri merkinnällä. Merkinnöillä osoitetaan olemassa oleva siirtoverkosto.

Maakuntakaavan vesi- ja viemäriverkon ratkaisut ovat sekä päävesijohtojen että jätevesilaitosten osalta ajantasaiset. Tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia verkostoihin, mutta seuraavan kaavaprosessin yhteydessä verkosto tulee tarkistaa yhdessä vesihuoltoyhtiöiden kanssa. Myös vesi- ja jätehuolto verkoston osoittamiseen maakuntakaavassa liittyvää keskustelua ja mahdollista lainsäädäntöä tulee seurata sekä pohtia vaihtoehtoisia tapoja turvata toimiva vesi- ja jätevesihuolto sekä ehkäistä maankäytön ristiriidat näillä alueilla.