Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointikortti

Kiertotalous

Kymenlaakson aluerakenne tukeutuu Kotkan ja Kouvolan maakuntakeskuksiin. Taajama-alueilla korostuu teollisen kehityksen kautta nähtävissä oleva rakenne. Kotkan ja Kouvolan välinen etelä-pohjoissuuntainen akseli on aluerakenteen osalta keskeinen, ja sen toiminnallinen kehittäminen on tärkeää. Etelä-Kymenlaaksossa Kotkan-Haminan seutu muodostaa yhdyskuntarakenteellisen kokonaisuuden.

Pohjois-Kymenlaakson seudun muodostaa Kouvolan kaupunki yksin, koska Iitin kunta vaihtoi maakuntaa 2021 alusta. Kymenlaakson pinta-alasta lähes 30 % on merialuetta.  Koko maakunnan taajamien saavutettavuus on hyvä. Yli 90 % maakunnan väestöstä asuu alle 15 minuutin matkan päässä lähimmän taajama-alueen keskuksesta.

Maakunnan demografinen kehitys on ollut negatiivista. Uudet asumismuodot, monipaikkaisuus ja etätyön yleistyminen luovat tulevaisuudessa uusia kasvumahdollisuuksia. Kymenlaakso kytkeytyy entistä tiiviimmin pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, mikä edellyttää toimivia liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä. Pendelöinti on Kymenlaaksossa vilkasta, ja se kohdistuu erityisesti Uudellemaalle ja Päijät-Hämeeseen, mutta myös Etelä-Karjalaan.  

Maakuntakaavan merkinnät

Keskustatoimintojen alue

Kuvaus

Suunnittelumääräys

Ajantasaisuuden arviointi

Taajamatoimintojen alue

Kuvaus

Suunnittelumääräys

Ajantasaisuuden arviointi

Kehitettävä ja tiivistettävä kaupunkialue

Kuvaus

Suunnittelumääräys

Ajantasaisuuden arviointi

Taajamatoimintojen reservialue

Kuvaus

Suunnittelumääräys

Ajantasaisuuden arviointi

Ajantasaisuuden arviointi

Maakuntakaavassa on osoitettu keskustatoimintojen alueena kaupunkikeskustat Kouvola, Kotka ja Hamina sekä keskustatoimintojen kohdemerkinnällä kuntakeskukset ja muut pienet keskustat; Inkeroinen, Myllykoski, Virojoki, Siltakylä ja Miehikkälä.  Maakuntasuunnitelma ja -ohjelmatyön yhteydessä on hyväksytty Kymenlaakson aluerakennekuva 2050. Aluerakennekuvassa todetaan, että “Kymenlaakson aluerakenne tukeutuu Kotkan ja Kouvolan maakuntakeskuksiin. Maakunnan palvelurakennetta täydentävät pienemmät kaupunkikeskukset ja palvelukeskittymät.” Maakuntakaava ja –suunnitelma ovat tältä osin yhtenevät ja keskustatoimintoja koskevat maakuntakaavamerkinnät ajantasaisia.

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on yhdyskuntarakenteen kuvaamista ja muutoksen seurantaa varten on kehitetty yhdyskuntarakenteen elementtejä kuvaavia aluejakoja. Taajamia kuvaavassa aluejaossa YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Tiheitä taajama-alueita Kymenlaaksossa ovat Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupunkiseudut, Jaala, Utti, Kaipiainen, Elimäen kk, Myllykoski, Inkeroinen, Pyhtään kk, Siltakylä, Neuvoton, Klamila, Miehikkälä ja Virojoki.

Taajama-alueiden muutosta on tarkasteltu vertailemalla SYKE tuottamia YKR taajamia kuvaavia aluejakoja vuodesta 1990 lähtien. Kymenlaaksossa muutokset tällä aikavälillä maakunnan taajama-alueissa eivät ole erityisen suuria. Lähes kaikki maakunnan taajama-alueet ovat joko hieman laajentuneet tai pysyneet kutakuinkin samoina. Selkeintä laajentuminen on kaupunkikeskusten ja kuntien keskustaajamien ympärillä. Voimakkainta taajama-alueiden kasvu on ollut Kouvolan ja Kotkan kaupunkialueiden reunoilla sekä Valkealan sekä Pyhtään Siltakylän taajama-alueilla. Maakuntakaavaan taajamien rakenteellinen perusratkaisu on pääpiirteissään ajantasainen. Kehitettävät ja tiivistettävät kaupunkialueet liittyvät suoraan Kymenlaakson kaupunkikeskustoihin ja tukevat keskustojen kehittämistä. Maakuntakaavaratkaisu on ajantasainen kehitettävien ja tiivistettävien kaupunkialueiden ja taajamatoimintojen alueiden osalta. Maakuntakaavaratkaisu vastaa yhdyskuntarakenteelle asetettuun tavoitteeseen kestävästä ja tasapainoisesta yhdyskuntarakenteesta, olemassa olevien rakenteiden hyödyntämisestä, elinympäristön laadun parantamisesta hyvin. Kehittyvät ja supistuvat alueet on tunnistettu. Maakuntakaava profiloi eri keskustoja ja taajamia niin hyvin kuin yleispiirteisen kaavan on mahdollista.

Seurantapalvelut ja -aineistot

Aluerakennekuva 2050

Aluerakennekuva 2050

Kymenlaakson aluerakenteen keskeinen tavoite on ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Työn tekemisen muodot ja asumisen tarpeet ovat muuttuneet. Aluerakenteen kehittämisellä vastataan muutostrendeihin sekä edistetään maakunnan houkuttelevuutta, asumisviihtyisyyttä ja vetovoimaa. 

Tutustu Kymenlaakson aluerakennekuvaan 2050 karttapalvelun avulla.

Siirry palveluun

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050

Aluerakenteen kehityskuva 2050 sivustolla voit tutustua erilaisiin Kymenlaakson aluerakenteen analyyseihin ja seurantaan liittyviin palveluihin.

Siirry palveluun

Tilastot

Väestösuunnite

Väestöennuste

Tutustu Kymenlaakson väestötilastoihin sekä tarkemmin väestösuunnitteeseen ja -ennusteisiin Kymenlaakson ennakoinnin tilastopalvelussa.