Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointi

Elinkeinot

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn vahvistaminen on yksi maakuntaakaavan läpileikkaavista teemoista. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta on ratkaisevan tärkeää tarjota riittävät ja riittävän laajat sijoittumisalueet. Maakuntakaavassa osoitetaan sekä olemassa olevia että uusia teollisuus- ja työpaikka-alueita. Maakuntakaavaratkaisu tukeutuu alueiden hyvään saavutettavuuteen ja liikenteelliseen asemaan sekä olemassa olevaan infrastruktuuriin. Työpaikka- alueet tukeutuvat taajamarakenteeseen ja niiden sijoittelulla pyritään vahvistamaan taajama-alueiden vetovoimaa. 

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset

Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja on seuraavanlainen, ellei selvitysten perusteella toisin osoiteta. Päivittäistavarakauppa: koko Kymenlaakso 4 000 k-m2; Erikoiskauppa ja laajan tavaravalikoiman kauppa: Kotka, Kouvola 7 000 k-m2, Hamina, Inkeroinen, Myllykoski 5 000 k-m2, muu Kymenlaakso 4 000 k-m2; Tilaa vaativa kauppa: Kotka, Kouvola 5 000 k-m2, muu Kymenlaakso 4000 k-m2.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta astui voimaan 1.5.2017. Laissa vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 4 000 k-m2 suuruista vähittäiskaupan myymälää. Maakuntakaavan kaupan ratkaisu perustuu vuonna 2016 tehtyyn kaupan seurantaraporttiin, 2017 tehtyyn maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia tarkastelevaan raporttiin sekä vuonna 2019 tehtyyn Vaalimaan kaupan selvitykseen. Kymenlaakson kaupan kehitystä ja vallitsevan maailmantilanteen vaikutuksia maakunnan kaupalliseen kehitykseen ei ole tutkittu maakuntakaavatasolla. Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja on kuitekin kaavassa ajantasainen, vaikka selvitystarve kaupan kehityksen osalta on olemassa.

Ajantasaisuuden arviointikortit

Ajantasaisuuden arviointikorteissa on kuvattu maakuntakaavamerkinnöittäin toimintaympäristö ja sen muutokset, kaavamerkintä ja -määräys sekä niihin liittyvät taustatiedot ja -selvitykset. Näiden perustietojen jälkeen esitetään arvio merkinnän ajantasaisuudesta ja merkintään liittyvistä mahdollisista tieto- ja selvitystarpeista.

Työpaikat ja palvelut

Arviointi työpaikka- ja palvelualueiden merkinnöistä.

Kauppa

Arviointi kaupan alueisiin liittyvistä merkinnöistä.

Teollisuus

Arviointi teollisuuden alueisiin liittyvistä merkinnöistä. 

Sivulla käytettyjen kuvien lähteet: 1. Kymenlaakson HVA, 2. AdobeStock_272406819, 3. Kymenlaakon liitto