Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointi

Energia ja tekninen huolto

Maakuntakaavalla edistetään ympäristön ja talouden kannalta kestäviä teknisen huollon ratkaisuja. Kestävät teknisen huollon järjestelyt tarkoittavat mm. olemassa olevan energia-, jäte-, ja vesihuollon infrastruktuurin mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä ja ekotehokasta kehittämistä. Kaavaratkaisuilla luodaan pohja uusiutuvien energialähteiden käytölle ja kiertotalouden edistämiselle. Energiahuollon maakuntakaavaratkaisujen tavoitteena on luoda alueidenkäytölliset edellytykset energiatuotantolaitosten ja energian siirtoverkkojen kehittämiselle ennakoitavissa olevan energiatarpeen mukaisesti. 

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset

Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien käyttöön.

Maakuntakaavan suunnittelumääräys tähtää uusiutuvan energian tuottamisen ja käytön tavoitteiden huomioon ottamiseen alueiden käytön suunnittelussa ja sen selvittämiseen, voidaanko esitetyillä ratkaisuilla edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa. Suunnittelumääräys on sisällöltään ajantasainen, mutta sen muotoilu ei ole täysin nykytilanteeseen sopiva ja ajantasainen.

Tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. Tuulivoimaloita suunniteltaessa on erityisesti selvitettävä asumisen, työnteon ja virkistyksen alueisiin sekä kulttuuriympäristöön, maisemaan ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset. Suunniteltaessa tuulivoimaloiden sijoittamista taajamatoimintojen läheisyyteen, tulee selvittää tuulivoimatuotannon vaikutukset alueen maankäytön kehittämisvaihtoehtoihin.

Tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti.

Tuulivoimaa suunniteltaessa on turvattava puolustusvoimien toimintaedellytykset ottamalla huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmien ja radioyhteyksien turvaamisesta aiheutuvat rajoitteet.

Maakuntakaavassa ohjataan laajamittaista tuulivoimarakentamista siten, että kielteiset vaikutukset ihmisille ja ympäristölle ovat mahdollisimman vähäiset. Maakuntakaavan suunnittelumääräys tähtää yhdyskuntarakenteen kannalta kestävään tuulivoimarakentamisen sijaintiohjaukseen ja puolustusvoimien toiminnan turvaamiseen. Koko maakuntaa koskevalla suunnittelumääräyksellä ohjataan tuulivoimaloiden sijoittelua muualla kuin maakuntakaavan tv-alueilla. Tuulivoimaloiden sijoitteluun liittyy vaikutuksia mm. maisemaan, eliöstöön, meluun, välkkeeseen, liikenteeseen ja puolustusvoimien toiminaan liittyen, jotka tulee selvittää ennen voimaloiden rakentamista. Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset ovat sisällöltään ajantasaiset. 

Ajantasaisuuden arviointikortit

Ajantasaisuuden arviointikorteissa on kuvattu maakuntakaavamerkinnöittäin toimintaympäristö ja sen muutokset, kaavamerkintä ja -määräys sekä niihin liittyvät taustatiedot ja -selvitykset. Näiden perustietojen jälkeen esitetään arvio merkinnän ajantasaisuudesta ja merkintään liittyvistä mahdollisista tieto- ja selvitystarpeista.

Energiahuolto

Arviointi energiahuollon,  yhdyskuntateknisen huollon, tuulivoimatuotannon, sähkönsiirtoverkoston ja kaasulinjojen merkinnöistä. 

Vesi- ja jätehuolto

Arviointi pohjavesialueisiin sekä vesi- ja viemäriverkostoon ja jätehuoltoon liittyvistä merkinnöistä.


Sivulla käytettyjen kuvien lähteet: