Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä

Valmiiksi tuotteistettujen matkailureittien kysyntä on voimakkaassa kasvussa kotimaassa ja ulkomailla sekä kuluttajien että matkanjärjestäjien keskuudessa. Etenkin pyörämatkailu ja siihen liittyvät oheispalvelut kehittyvät Suomessa kovaa vauhtia. Niissä nähdään olevan potentiaalia kansainvälisten matkailumäärien kasvattamiseksi etenkin kesäaikaan myös Kaakkois-Suomessa. Visit Kotka-Hamina, VisitKouvola ja goSaimaa ovat kehittämässä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella uusia ylimaakunnallisia seudun luontoon ja rikkaaseen kulttuurihistoriaan perustuvia matkailureittejä. Niiden tarkoituksena on muodostaa yhtenäisiä ja helposti ostettavissa olevia palvelukokonaisuuksia potentiaalisille asiakassegmenteille.

Matkailu- ja vapaa-ajan reitistöissä piilevä markkinapotentiaali

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella on olemassa runsaasti erilaisia reitistöjä sekä käyntikohteita alueen monimuotoisen ympäristön ja rikkaan kulttuurihistoriallisen perimän myötä idän ja lännen välillä. Reitistöjen varrelta ja niiden lähiympäristöstä löytyy paljon matkailutuotteita, joita ei ole kuitenkaan usein paketoitu, saati tuotteistettu osaksi isompia matkailullisia kokonaisuuksia.
”Sekä kuluttajat että matkanjärjestäjät tiedustelevat meiltä matkailuorganisaatioilta yhä enemmän valmiita matkaohjelmia tai vähintäänkin pitkälle jalostettuja ideoita päätöksentekoprosessiensa tueksi, mikä ei usein myöskään tunne maakunnallisia rajoja”, kuvailee hankkeen päätoteuttaja Cursor Oy:n projektipäällikkö Mikko Kiirikki.

Reitistöjä kehittämällä yhdessä Kaakkois-Suomen matkailutoimijoiden kanssa, luodaan hankkeen avulla alueen yrittäjille mahdollisuuksia erityisesti digitaalisaation ja vihreän talouden kautta kehittää omia palvelujaan sekä verkostoitua muiden toimijoiden kanssa laajempien kokonaisuuksien tuotteistamiseksi. Tämä on tärkeää erityisesti maaseudulla ja haja-ajatusalueille toimivien yrittäjien elinvoimaisuuden tukemiseksi. Kehitystyö on vaatinut reittilinjausten suunnittelua, tuotteistamista, laadukkaiden markkinointimateriaalien tuottamista ja markkinointia. Tärkeää on, että reitit ja palvelut ovat aikaisempaa paremmin myös kansainvälisten matkailijoiden saavutettavissa ja ostettavissa äidinkielellään.
”Aikaisemmin Kaakkois-Suomen matkailutarjooman esittäminen on osittain ollut irrallista, kun asiaa tarkastellaan ylimaakunnallisella tasolla. Olemme pyrkineetkin lähestymään tätä kohtaamaamme haastetta uudenlaisen reittiajattelun kautta, minkä kautta pyrimme tuomaan koko seutumme matkailutarjoomaa nykyistä selkeämpinä ja laajempina kokonaisuuksina esiin”, kertoo Kiirikki.
Erityisesti pyörä- ja reitistömatkailussa on olemassa merkittävästi kansainvälistä potentiaalia Keski-Euroopan osalta, kun mietitään, mistä löydetään lisää potentiaalisia asiakkaita. Kaakonkulma pystyy tarjoamaan monipuolista ympäristöä poljettavaksi sekä paljon nähtävyyksiä, jotka täydentävät tosiaan. Edellytyksenä on kuitenkin, että palveluita on tuotteistettu vastaamaan myös kansainvälisten matkailijoiden vaatimuksia.
”Meiltä löytyy suhteellisen pieneltä maantieteelliseltä alueelta tarpeeksi erilaisia ympäristöjä Saimaalta Suomenlahdelle, minkä Väliväylä ja Kymijoki nivovat yhdeksi hienoksi kokonaisuudeksi. Alue on pyöräilijälle kuin Suomi pienoiskoossa. Lisäksi Suomen mittakaavassa katsottuna Kaakkois-Suomi on hyvin saavutettavissa moneen muuhun alueeseen verrattuna, jos mietitään potentiaalisia muualta Suomesta ja ulkomailta tulevia matkailijoita tulevaisuudessa”, toteaa Kiirikki.

Ylimaakunnallisten luonto- ja kulttuurireittien suunnittelu ja tuotteistaminen

Hankkeessa on kehitetty ylimaakunnallisia ja alueiden omia pyöräily- ja melontareittejä sekä myös luotu erilaisia teemallisia kulttuurireittejä esimerkiksi Kaakkois-Suomen linnoitushistorian, Alvar Aallon arkkitehtuurin ja suomalaisen saunateeman ympärille. Digitaalisia reittisisältöjä on tuotettu erityisesti kansainväliselle Outdooractive-retkeilyalustalle sekä markkinointimateriaalia on työstetty runsaasti eri sidosryhmien käyttöön. Yhteistyötä on tehty myös Pyörämatkailukeskuksen ja Visit Finlandin kanssa erityisesti markkinointi- ja tuotteistamistoimenpiteiden osalta. Lisäksi hankkeessa on tehty erilaisia reitistöjen fyysisten palvelurakenteiden investointitarvekartoituksia muun muassa Salpapolun ja Kymijoen melontareitin kehittämiseksi lähitulevaisuudessa.
Tällä hetkellä Kaakkois-Suomen matkailutoimijoille järjestettävissä valmennus ja verkostoitumistilaisuuksissa työstetään noin parinkymmenen yrittäjän kanssa eteenpäin uusia tai parannettuja tuotteita sekä palveluita, joilla on aito liiketoiminnallinen mahdollisuus olemassa. Lisäksi tarkoituksena on saada yrittäjiä verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa ja mahdollisesti löytää myös uusia yhteistyökumppaneita. Yrittäjät saavat myös tukea markkinointiin ja myyntiin heidän tuotteidensa ja palveluidensa näkyvyyden ostettavuuden edistämiseksi.
Ylimaakunnalliset reitistöihin perustuvat esimerkkiohjelmat ja matkapaketit ovat luonteva yhteistyön muoto tuoda esille omaa matkailualuetta laajempia kokonaisuuksia. Tavoitteena on viedä kehitystyötä niin pitkälle, että seudun kärkikohteet ja palvelut olisivat mahdollisimman helposti löydettävissä sekä myös ostettavissa reittiteemaisten sisältöjen yhteydessä useissa digitaalisissa alustoissa sekä myös tarjottavissa potentiaalisille matkanjärjestäjäkumppanuuksille.
”Tuotteistamalla uusia kestäviä palvelukokonaisuuksia voidaan myös vaikuttaa matkailusesonkien pituuteen, tasata kausihuippuja ja lisätä matkailijoiden viipymää, kun he vierailevat useassa kohteessa samalla kertaa. Lisäksi koko seutua on helpompi myös markkinoida vetovoimaisempana kohteena kotimaisille ja varsinkin kansainvälisille asiakkaille kuin pelkkää yksittäistä aluetta”, näkee Kiirikki.

Reitistökehittäminen on luonteva yhteistyön muoto

Hanke on mahdollistanut erilaisten konkreettisten kehittämistoimenpiteiden testaamista yhdessä monipuolisesti ja avoimesti, mihin on suhtauduttu positiivisesti. Ylimaakunnallisesta yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia ja alueiden välisille kehittämistoimenpiteille koetaan olevan aitoa tarvetta jatkossakin. Hankkeen aikana käynnistetyssä yhteisessä tekemisessä on päästy kuluneen kesän ja syksyn aikana hyvään vauhtiin, jolle toivotaan luonnollisesti myös jatkoa. Tahtotilana on saada Kaakkois-Suomen matkailuyrityksiä verkostoitumaan entistä enemmän yli maakuntarajojen sekä sitoutumaan matkailupalveluiden kehittämiseen yhdessä.
”Jatkotoimenpiteille on erityisesti tarvetta uusien matkailureittien tuotepilotoinnin, myynnin ja brändäyksen osalta. Tässä hankkeessa tehdyn hyvän työn pohjalta seuraavat askeleet ovat erityisesti aktiiviset myyntiä edistävät toimenpiteet matkailutulon kasvattamiseksi”, päättää Kiirikki.  

Hankkeen päätoteuttaja on Cursor Oy. Hankekumppaneita ovat Kouvolan kaupunki ja GoSaimaa. Hankkeen EAKR- ja valtion rahoituksen osuus on 471 810 € ja sen toteuttamisaika on 1.2.2023 -  31.12.2023

Rahoittajana toimii Kymenlaakson liitto.

 

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 25 lokakuu 2023