Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartta 2.0

Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartta 2.0

Kymenlaakson maakunta on Hinku-maakuntana sitoutunut vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tavoitteen mukaisesti päästöjen tulee laskea päästötasolle 328,8 ktCO2e vuonna 2030. 

Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartta 2.0 päivitettiin 2023 loppuvuodesta. On luettavissa alla olevasta linkistä!

Hiilineutraali Kymenlaakso 2.0 -tiekartta

Hiilineutraali Kymenlaakso esiteeseen

Sivuja päivitetään!

Aikaisemman hiilineutraali -tiekartan aineistoihin pääset tästä!

Päästökehitys

Lue lisää

Ilmastotoimenpiteet

Lue lisää

Päästöskenaariot

Lue lisää

Kulutuksen päästöt

Lue lisää

Lisätietoja:

Kaisa Leino, ympäristösuunnittelija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
+358 44 747 8518

Lue lisää...Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartta 2.0

Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä

Valmiiksi tuotteistettujen matkailureittien kysyntä on voimakkaassa kasvussa kotimaassa ja ulkomailla sekä kuluttajien että matkanjärjestäjien keskuudessa. Etenkin pyörämatkailu ja siihen liittyvät oheispalvelut kehittyvät Suomessa kovaa vauhtia. Niissä nähdään olevan potentiaalia kansainvälisten matkailumäärien kasvattamiseksi etenkin kesäaikaan myös Kaakkois-Suomessa. Visit Kotka-Hamina, VisitKouvola ja goSaimaa ovat kehittämässä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella uusia ylimaakunnallisia seudun luontoon ja rikkaaseen kulttuurihistoriaan perustuvia matkailureittejä. Niiden tarkoituksena on muodostaa yhtenäisiä ja helposti ostettavissa olevia palvelukokonaisuuksia potentiaalisille asiakassegmenteille.

Matkailu- ja vapaa-ajan reitistöissä piilevä markkinapotentiaali

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella on olemassa runsaasti erilaisia reitistöjä sekä käyntikohteita alueen monimuotoisen ympäristön ja rikkaan kulttuurihistoriallisen perimän myötä idän ja lännen välillä. Reitistöjen varrelta ja niiden lähiympäristöstä löytyy paljon matkailutuotteita, joita ei ole kuitenkaan usein paketoitu, saati tuotteistettu osaksi isompia matkailullisia kokonaisuuksia.
”Sekä kuluttajat että matkanjärjestäjät tiedustelevat meiltä matkailuorganisaatioilta yhä enemmän valmiita matkaohjelmia tai vähintäänkin pitkälle jalostettuja ideoita päätöksentekoprosessiensa tueksi, mikä ei usein myöskään tunne maakunnallisia rajoja”, kuvailee hankkeen päätoteuttaja Cursor Oy:n projektipäällikkö Mikko Kiirikki.

Reitistöjä kehittämällä yhdessä Kaakkois-Suomen matkailutoimijoiden kanssa, luodaan hankkeen avulla alueen yrittäjille mahdollisuuksia erityisesti digitaalisaation ja vihreän talouden kautta kehittää omia palvelujaan sekä verkostoitua muiden toimijoiden kanssa laajempien kokonaisuuksien tuotteistamiseksi. Tämä on tärkeää erityisesti maaseudulla ja haja-ajatusalueille toimivien yrittäjien elinvoimaisuuden tukemiseksi. Kehitystyö on vaatinut reittilinjausten suunnittelua, tuotteistamista, laadukkaiden markkinointimateriaalien tuottamista ja markkinointia. Tärkeää on, että reitit ja palvelut ovat aikaisempaa paremmin myös kansainvälisten matkailijoiden saavutettavissa ja ostettavissa äidinkielellään.
”Aikaisemmin Kaakkois-Suomen matkailutarjooman esittäminen on osittain ollut irrallista, kun asiaa tarkastellaan ylimaakunnallisella tasolla. Olemme pyrkineetkin lähestymään tätä kohtaamaamme haastetta uudenlaisen reittiajattelun kautta, minkä kautta pyrimme tuomaan koko seutumme matkailutarjoomaa nykyistä selkeämpinä ja laajempina kokonaisuuksina esiin”, kertoo Kiirikki.
Erityisesti pyörä- ja reitistömatkailussa on olemassa merkittävästi kansainvälistä potentiaalia Keski-Euroopan osalta, kun mietitään, mistä löydetään lisää potentiaalisia asiakkaita. Kaakonkulma pystyy tarjoamaan monipuolista ympäristöä poljettavaksi sekä paljon nähtävyyksiä, jotka täydentävät tosiaan. Edellytyksenä on kuitenkin, että palveluita on tuotteistettu vastaamaan myös kansainvälisten matkailijoiden vaatimuksia.
”Meiltä löytyy suhteellisen pieneltä maantieteelliseltä alueelta tarpeeksi erilaisia ympäristöjä Saimaalta Suomenlahdelle, minkä Väliväylä ja Kymijoki nivovat yhdeksi hienoksi kokonaisuudeksi. Alue on pyöräilijälle kuin Suomi pienoiskoossa. Lisäksi Suomen mittakaavassa katsottuna Kaakkois-Suomi on hyvin saavutettavissa moneen muuhun alueeseen verrattuna, jos mietitään potentiaalisia muualta Suomesta ja ulkomailta tulevia matkailijoita tulevaisuudessa”, toteaa Kiirikki.

Ylimaakunnallisten luonto- ja kulttuurireittien suunnittelu ja tuotteistaminen

Hankkeessa on kehitetty ylimaakunnallisia ja alueiden omia pyöräily- ja melontareittejä sekä myös luotu erilaisia teemallisia kulttuurireittejä esimerkiksi Kaakkois-Suomen linnoitushistorian, Alvar Aallon arkkitehtuurin ja suomalaisen saunateeman ympärille. Digitaalisia reittisisältöjä on tuotettu erityisesti kansainväliselle Outdooractive-retkeilyalustalle sekä markkinointimateriaalia on työstetty runsaasti eri sidosryhmien käyttöön. Yhteistyötä on tehty myös Pyörämatkailukeskuksen ja Visit Finlandin kanssa erityisesti markkinointi- ja tuotteistamistoimenpiteiden osalta. Lisäksi hankkeessa on tehty erilaisia reitistöjen fyysisten palvelurakenteiden investointitarvekartoituksia muun muassa Salpapolun ja Kymijoen melontareitin kehittämiseksi lähitulevaisuudessa.
Tällä hetkellä Kaakkois-Suomen matkailutoimijoille järjestettävissä valmennus ja verkostoitumistilaisuuksissa työstetään noin parinkymmenen yrittäjän kanssa eteenpäin uusia tai parannettuja tuotteita sekä palveluita, joilla on aito liiketoiminnallinen mahdollisuus olemassa. Lisäksi tarkoituksena on saada yrittäjiä verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa ja mahdollisesti löytää myös uusia yhteistyökumppaneita. Yrittäjät saavat myös tukea markkinointiin ja myyntiin heidän tuotteidensa ja palveluidensa näkyvyyden ostettavuuden edistämiseksi.
Ylimaakunnalliset reitistöihin perustuvat esimerkkiohjelmat ja matkapaketit ovat luonteva yhteistyön muoto tuoda esille omaa matkailualuetta laajempia kokonaisuuksia. Tavoitteena on viedä kehitystyötä niin pitkälle, että seudun kärkikohteet ja palvelut olisivat mahdollisimman helposti löydettävissä sekä myös ostettavissa reittiteemaisten sisältöjen yhteydessä useissa digitaalisissa alustoissa sekä myös tarjottavissa potentiaalisille matkanjärjestäjäkumppanuuksille.
”Tuotteistamalla uusia kestäviä palvelukokonaisuuksia voidaan myös vaikuttaa matkailusesonkien pituuteen, tasata kausihuippuja ja lisätä matkailijoiden viipymää, kun he vierailevat useassa kohteessa samalla kertaa. Lisäksi koko seutua on helpompi myös markkinoida vetovoimaisempana kohteena kotimaisille ja varsinkin kansainvälisille asiakkaille kuin pelkkää yksittäistä aluetta”, näkee Kiirikki.

Reitistökehittäminen on luonteva yhteistyön muoto

Hanke on mahdollistanut erilaisten konkreettisten kehittämistoimenpiteiden testaamista yhdessä monipuolisesti ja avoimesti, mihin on suhtauduttu positiivisesti. Ylimaakunnallisesta yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia ja alueiden välisille kehittämistoimenpiteille koetaan olevan aitoa tarvetta jatkossakin. Hankkeen aikana käynnistetyssä yhteisessä tekemisessä on päästy kuluneen kesän ja syksyn aikana hyvään vauhtiin, jolle toivotaan luonnollisesti myös jatkoa. Tahtotilana on saada Kaakkois-Suomen matkailuyrityksiä verkostoitumaan entistä enemmän yli maakuntarajojen sekä sitoutumaan matkailupalveluiden kehittämiseen yhdessä.
”Jatkotoimenpiteille on erityisesti tarvetta uusien matkailureittien tuotepilotoinnin, myynnin ja brändäyksen osalta. Tässä hankkeessa tehdyn hyvän työn pohjalta seuraavat askeleet ovat erityisesti aktiiviset myyntiä edistävät toimenpiteet matkailutulon kasvattamiseksi”, päättää Kiirikki.  

Hankkeen päätoteuttaja on Cursor Oy. Hankekumppaneita ovat Kouvolan kaupunki ja GoSaimaa. Hankkeen EAKR- ja valtion rahoituksen osuus on 471 810 € ja sen toteuttamisaika on 1.2.2023 -  31.12.2023

Rahoittajana toimii Kymenlaakson liitto.

 

 

IImastovaikutusten arviointityökalut kaavoituksessa

Kymenlaakson ilmastotyön vauhdittaminen -hankkeessa on laadittu Ilmastovaikutusten arviointityökalujen opas kuntien suunnittelijoille. Oppaan on laatinut Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat yhteistyössä Kymenlaakson liiton sekä Haminan ja Kotkan kaupunkien alueidenkäytön suunnittelun asiantuntijoiden kanssa. Kymenlaakson ilmastotyön vauhdittaminen -hankkeeseen on saatu ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman rahoitusta.

Opas on käytännönläheinen katsaus olemassa olevista työkaluista, ja sen tavoite on madaltaa kynnystä työkalujen hyödyntämiseen kaavoittajien työssä. Oppaassa kuvataan, millaisia ilmastovaikutuksia eri työkaluilla on mahdollista tarkastella, mille kaavatasoille ne sopivat sekä minkälaisia tausta-aineistoja työkalujen käyttämiseen tarvitaan. Oppaaseen valittuja ilmastovaikutusten arviointityökaluja testattiin Haminassa ja Kotkassa, ja kaavoittajilta saadun palautteen täydennettiin työkalujen kuvauksia. Opas ei sisällä teknisiä käyttöohjeita työkalujen käyttöön, vaan siinä kuvataan, missä vaiheessa kaavoitusprosessia työkalut voisivat olla hyödyllisiä, sekä sitä, mitä ilmastovaikutuksia milläkin työkalulla on mahdollista arvioida. 

Valmiin oppaan voi ladata täältä.

Ehdota Kymenlaakson parasta ympäristötekoa

Kymenlaakson liitto palkitsee vuosittain maakunnan parhaan ympäristöteon. Ympäristöteko voi liittyä ilmasto- ja luontoteemoihin. Haemme ehdotuksia toimista, jotka ovat parantaneet Kymenlaakson ympäristön tilaa, kirittävät maakunnan ilmastotyötä, edistävät maakunnan luonnon asiaa tai kehittävät ympäristökasvatusta. Aikaisempina vuosina parhaaksi ympäristöteoksi on valittu Kouvola-Kotka-välin henkilöraideliikenteen kehittäminen, Hauhiankosken kunnostus sekä Ilkka Hanskin luontoverkko. 

Ehdotuksia voi jättää 10.12. saakka tämän lomakkeen kautta.

Kansainväliset verkostot

Kymenlaakson liitto edistää maakunnan TKI-työtä, siihen suunnattavan rahoituksen lisäämistä ja osaamisen kehittämistä useissa kansainvälisissä verkostoissa. Lisäksi Kymenlaakso pyrkii niiden kautta vaikuttamaan maakunnan kannalta keskeisiin politiikkalinjauksiin.

 • Helsinki EU Office

  Helsinki EU Office tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista sekä yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.

  Helsinki EU Office seuraa aktiivisesti mm. eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, terveyspolitiikkaa sekä ympäristö- ja energiapolitiikkaa ja välittää tuoretta tietoa niiden sisällöistä jäsenilleen.

  Helsinki EU Office on Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Uudenmaan liiton, Hämeen liiton, Kymenlaakson liiton, Päijät-Hämeen liiton, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Taideyliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen toimisto Brysselissä.

  Helsinki EU Office osallistuu yhteistyökumppaniensa kanssa seuraavien verkostojen toimintaan:

  ARC (Airport Regions Conference)

  BaltMet (Baltic Metropoles Network)

  BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation)

  CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions)

  CPMR Baltic Sea Commission

  ERRIN (European Regions Research and Innovation Network)

  EUROCITIES

  LERU (League of European Research Universities)

  Science Business


  Pääset suoraan toimiston sivuille klikkaamalla logoa.

   

 • CPMR

  Kymenlaakson Liitto on ollut vuodesta 1996 CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) jäsen. CPMR on yksi EU:n tehokkaimpia yhteistyöjärjestöjä.
  Se on tehokas ja arvostettu edunvalvoja ja alati kehittyvä järjestö. Koko järjestöllä on yhteensä 160 jäsenaluetta eri puolilla Eurooppaa, 28 maasta, edustaen väestömäärältään n. 200 miljoonaa kansalaista.

  Järjestön tavoitteena on:

  • Tuoda erilaisten alueiden ääni kuuluville ja huomioiduksi EU:n politiikkaohjelmissa
  • Tukea meritaloutta ja sinistä kasvua
  • Tukea EU:n tasapainoista kehitystä, vahvistaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta kaikilla alueilla
  • Toimia alueiden ”sanansaattajana” EU:n suuntaan
  • Toimia ajatushautomona

  Kymenlaakson Liitto kuuluu näistä Itämeri komissioon (Baltic Sea Commission), joka perustettiin Kotkassa vuonna 1996. Tällä hetkellä Itämeri komissioon kuuluu yhteensä 20 aluetta, viidesta Itämeren alueen maasta, edustaen n. 15 miljoonan asukkaan väestöpohjaa. Itämeri komissio edistää tehokkaasti alueidensa asioita EU:n suuntaa.

  Pääset suoraan järjestön sivuille klikkaamalla logoa.

   

   

 • NSS (Nordiska Skärsgårdssamarbete)

  NSS on pohjoismainen saariston kehittämiseen tähtäävä yhteistyöverkosto, jonka jäsenenä Kymenlaakso on ollut vuodesta 2018. Verkostoon kuuluu Kymenlaakson lisäksi Suomesta Uusimaa sekä Varsinais-Suomi. Ruotsin puolelta verkostoon kuuluvat Tukholman alue, Uppsala, Sörmlanti sekä Itä-Götanmaa.

  Kymenlaakso edistää järjestön kautta mm. kestävän saaristomatkailun kehittämistyötä monikansallisessa hankkeessa. TUTUSTU TÄSTÄ! https://regions4climate.eu/resilient-region/nordic-archipelago/

  Pääset suoraan yhteistyöverkoston sivuille klikkaamalla logoa.

   

 • ERIAFF

  ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food, Forestry) -verkosto  on erityisesti metsävaltaisten alueiden työryhmä, jota Brysselissä johtaa Pohjois-Karjalan liitto. Verkosto toimii erittäin aktiivisesti ja on laatinut useita positiopapereita Euroopan komission biotalouspolitiikan kehittämiseen liittyen. Verkosto on vahvasti mukana Euroopan komission maa- ja metsätalouspääosaston (DG AGRI) European Innovation Partnership on Agriculture -verkostossa. Verkostolla on tiiviit suhteet DG AGRI:in ja sen tutkimusyksikköön. Verkostossa on mukana 80 aluetta. Kymenlaakso liittynyt verkostoon alkuvuodesta 2019.

  • Verkosto toimii työryhmien kautta, jotka kokoustavat Brysselissä. Työryhmiä on tällä hetkellä kuusi: forested regions, high-tech farming, horticulture, personalised nutrition value networks, consumers’ involvement, social innovation in rural areas, bioregions.

  Pääset suoraan verkoston sivuille klikkaamalla logoa.

   

 • ENCORE

  ENCORE, Environmental Conference of the Regions of Europe -verkostossa toimiminen tukee Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tavoitteen toteuttamista sekä Kymenlaakson hyvien esimerkkien esilletuomista. Verkosto myös edesauttaa Kymenlaakson maakunnan vaikuttamista EU:n suuntaan ympäristöasioissa. Lisäksi ENCORE-verkosto lisää ympäristöyhteistyötä alueiden välillä ja osallistaa ja aktivoi nuoria eurooppalaiseen ympäristöyhteistyöhön ja vuoropuheluun.

  Environmental Conference of the Regions of Europe -verkosto (ENCORE) on vuonna 1993 perustettu ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen yhteistyöverkosto ja foorumi, joka on suunnattu erityisesti alueiden ja maakuntien päättäjille. Verkostolla on vahvat sidokset EU:n korkeimpiin päättäviin elimiin sekä alueellisiin poliitikkoihin.

  ENCOREn tavoitteena on

  • lisätä päättäjien yhteistyötä ympäristöasioissa
  • edistää EU:n ympäristötavoitteiden toteuttamista aluetasolla
  • viedä alueiden näkökulmaa EU:n suuntaan
  • parantaa ympäristöhallintoa
  • edistää kestävää kehitystä
  • lisätä alueiden välistä ympäristöyhteistyötä

  Lisäksi verkosto edistää Euroopan nuorten välistä vuoropuhelua ja ympäristöyhteistyötä YouthCORE-verkoston kautta. ENCORE-verkostossa on mukana 120 aluetta eri puolilta Eurooppaa. Suomessa Valencia Charterin on allekirjoittanut seitsemän maakuntaa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus koordinoi Suomen toimintaa ELY-keskusten osalta.

  Pääset suoraan verkoston sivuille klikkaamalla logoa.

Palaa takaisin älykkään erikoistumisen pääsivulle tästä.

Jaa artikkeli

Lisätietoja

Vuorinen Lotta
Suunnittelupäällikkö
+358 44 7170 533
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhdyskuntarakenne, kauppa ja elinkeinot, kulttuuriympäristöt, merialuesuunnittelu

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Hering Frank 
Suunnittelujohtaja
+358 50 308 7290
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmä, kansainväliset yhteydet, edunvalvonta, vastuualueen johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Tallinen Kirsi
Rahoitusasiantuntija
+358 40 653 5339
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, rahoitusviestintä

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Karhunen Anna-Riikka
Kehittämispäällikkö
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, kansainväliset ohjelmat

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Ronkanen Elina
Maakuntasuunnittelija
+358 44 747 8511
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Paikkatietohallinto, tietopalvelu, osallistaminen ja viestintä, virkistys ja tekninen huolto

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Kallström Riitta
Aluekehityspäällikkö
+358 50 368 3936
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitys, aluekehitysrahoitus, liikennejärjestelmä, laajakaista, edunvalvonta

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Tolmunen Petri
Projektipäällikkö 
+358 44 747 8512
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KymÄES 2.0 ja FutureECOM

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Vanhala Toni
Kansainvälisten asiain päällikkö
+358 40 5123356
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kansainväliset ohjelmat ja -yhteydet, aluekehitys, aluekehitysrahoitus

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Hämäläinen Mia
Aluekehitysasiantuntija
+358 440 566 566
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ennakointi, tilastot, osaaminen, matkailu, kulttuuri ja luovat alat

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Mikkola Jaakko
Maakuntajohtaja
Tel: +358 40 548 0311
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakunnan kehittäminen, edunvalvonta, kansainväliset yhteydet, viraston johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Lehtinen Jussi
Aluekehitysjohtaja
Tel: +358 400 644 206
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehityksen vastuualueen johtaminen, maakuntajohtajan sijainen

 

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Turkulainen Harri
Hallintojohtaja
Tel: +358 45 126 1619
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hallinto, talous, viestintä, vastuualueen johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Ivakko Elina
Rehtori
Tel: +358 40 555 9094
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kymenlaakson kesäyliopisto

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Leino Kaisa
Ympäristösuunnittelija
Tel: +358 44 747 8518
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, kestävä kehitys, luonnonvarat, vesistöt, kansainvälinen ympäristö- ja ilmastotyö, ympäristöpoliittinen neuvottelukunta

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Räty Ville
Maakuntasuunnittelija
Tel: +358 44 747 8508
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Liikenneasiat, maaseutu, matkailu, kalatalous

Katso kaikki yhteystiedot

Lue lisää...Kansainväliset verkostot