Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson ilmastotyön vauhdittaminen -hanke

Kymenlaakson liitto ja alueen kunnat saivat rahoitusta Kymenlaakson ilmastotyön vauhdittamiseen ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. Hanke alkoi vuoden 2022 alussa ja on nyt loppusuoralla.

Hankkeessa tarkasteltiin kunkin Kymenlaakson kunnan päästökehitystä Hinku-laskennan mukaisesti sekä arvioitiin kunnille parhaiten sopivia päästövähennystoimia. Näitä olivat pienten kuntien osalta esimerkiksi kuntien energiasopimukseen liittyminen. Kymenlaakson kaupungit ovat kaikki Hinku-kuntia, ja niissä ilmastotyö on pidemmällä. Kaupungeissakin tarvitaan ilmastotyön valtavirtaistamista kaikille kunnan toimialoille. 

Hankkeessa tunnistettiin, että kuntien resurssit ovat niukkoja, mistä johtuen ilmastotyö ei välttämättä etene, vaikka sitä pidetäänkin tärkeänä. Hankkeessa tarjottiinkin Kymenlaakson pienille kunnille mahdollisuutta hyödyntää konsultin työaikaa ilmastorahoituksen hakemiseen tai sen valmisteluun. Pyhtäällä hyödynnettiin tilaisuus ja haettiin energiatukea investointeihin sekä uusiutuvan energian katselmukseen aurinkoenergiainvestointia varten. Jotta kuntien kynnystä ilmastorahoituksen hakemiseen madallettaisiin myös tulevaisuudessa, koottiin hankkeessa tiivis työkalupakki ilmastorahoituksen kanavista ja hakemisessa huomioitavista seikoista.

Kuntien ilmastotyön tarkastelua koskeva loppuraportti on luettavissa TÄSTÄ.

Tämän lisäksi hankkeessa oli mahdollisuus tehdä pienimuotoinen ilmastokokeilu. Ideoita koottiin yhteisessä työpajassa kuntien kanssa ja päädyttiin laatimaan kaavoittajille opas olemassa olevien kaavoituksen ilmastotyökalujen hyödyntämisestä. Opasta laativat Syken asiantuntijan yhdessä Haminan ja Kotkan kaavoittajien kanssa. Opas valmistuu alkusyksystä.

 

Kymenlaakso Regional Programme 2022 - 2025

Priorities of the regional development 2021 – 2025

The Kymenlaakso Regional programme defines main priorities for regional development for the years 2021-2025. Increasing wellbeing and sustainable growth we need to focus on accelerating research, development and innovation activities and increasing know-how and education possibilities. By improving accessibility, safeguarding biodiversity and sustainable use of natural resources we improve the regions vitality. To increase well-being, we make efforts to promote inclusion, prevent inequality and develop integration, as well as culture and sports.

Priorities of our Regional Programme

Innovative Kymenlaakso

-    Deversifying of businesses
-    Boosting smart specialisation and research, development and innovations
-    Improving know how and education possibilities

Sustainable Kymenlaakso

-    Improving the accessibility and sustainable mobility
-    Promoting an attractive community structure
-    Safeguarding biodiversity and sustainable use of natural resources

Active Kymenlaakso

-    Increasing inclusion and well-being
-    Preventing inequality
-    Promoting culture and sports as a competitive factor for the region
 

In Kymenlaakso we implement The Innovation and Skills in Finland 2021–2017 Structural Policy programme which supports business, energy, climate, innovation, education and employment policies, as well as activities against exclusion and poverty. More information here

Regional Council of Kymenlaakso provides funding for development project implementing Regional Programme priorities with European Regional Development Fund (ERDF), the Just Transition Fund (JTF) and national level funding (AKKE).

Ajantasaisuus energia ja tekninen huolto

Ajantasaisuuden arviointi

Energia ja tekninen huolto

Maakuntakaavalla edistetään ympäristön ja talouden kannalta kestäviä teknisen huollon ratkaisuja. Kestävät teknisen huollon järjestelyt tarkoittavat mm. olemassa olevan energia-, jäte-, ja vesihuollon infrastruktuurin mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä ja ekotehokasta kehittämistä. Kaavaratkaisuilla luodaan pohja uusiutuvien energialähteiden käytölle ja kiertotalouden edistämiselle. Energiahuollon maakuntakaavaratkaisujen tavoitteena on luoda alueidenkäytölliset edellytykset energiatuotantolaitosten ja energian siirtoverkkojen kehittämiselle ennakoitavissa olevan energiatarpeen mukaisesti. 

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset

Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien järjestelmien käyttöön.

Maakuntakaavan suunnittelumääräys tähtää uusiutuvan energian tuottamisen ja käytön tavoitteiden huomioon ottamiseen alueiden käytön suunnittelussa ja sen selvittämiseen, voidaanko esitetyillä ratkaisuilla edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa. Suunnittelumääräys on sisällöltään ajantasainen, mutta sen muotoilu ei ole täysin nykytilanteeseen sopiva ja ajantasainen.

Tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. Tuulivoimaloita suunniteltaessa on erityisesti selvitettävä asumisen, työnteon ja virkistyksen alueisiin sekä kulttuuriympäristöön, maisemaan ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset. Suunniteltaessa tuulivoimaloiden sijoittamista taajamatoimintojen läheisyyteen, tulee selvittää tuulivoimatuotannon vaikutukset alueen maankäytön kehittämisvaihtoehtoihin.

Tuulivoimalat tulee sijoittaa keskitetysti.

Tuulivoimaa suunniteltaessa on turvattava puolustusvoimien toimintaedellytykset ottamalla huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmien ja radioyhteyksien turvaamisesta aiheutuvat rajoitteet.

Maakuntakaavassa ohjataan laajamittaista tuulivoimarakentamista siten, että kielteiset vaikutukset ihmisille ja ympäristölle ovat mahdollisimman vähäiset. Maakuntakaavan suunnittelumääräys tähtää yhdyskuntarakenteen kannalta kestävään tuulivoimarakentamisen sijaintiohjaukseen ja puolustusvoimien toiminnan turvaamiseen. Koko maakuntaa koskevalla suunnittelumääräyksellä ohjataan tuulivoimaloiden sijoittelua muualla kuin maakuntakaavan tv-alueilla. Tuulivoimaloiden sijoitteluun liittyy vaikutuksia mm. maisemaan, eliöstöön, meluun, välkkeeseen, liikenteeseen ja puolustusvoimien toiminaan liittyen, jotka tulee selvittää ennen voimaloiden rakentamista. Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset ovat sisällöltään ajantasaiset. 

Ajantasaisuuden arviointikortit

Ajantasaisuuden arviointikorteissa on kuvattu maakuntakaavamerkinnöittäin toimintaympäristö ja sen muutokset, kaavamerkintä ja -määräys sekä niihin liittyvät taustatiedot ja -selvitykset. Näiden perustietojen jälkeen esitetään arvio merkinnän ajantasaisuudesta ja merkintään liittyvistä mahdollisista tieto- ja selvitystarpeista.

Energiahuolto

Arviointi energiahuollon,  yhdyskuntateknisen huollon, tuulivoimatuotannon, sähkönsiirtoverkoston ja kaasulinjojen merkinnöistä. 

Tutustu arviointiin

Vesi- ja jätehuolto

Arviointi pohjavesialueisiin sekä vesi- ja viemäriverkostoon ja jätehuoltoon liittyvistä merkinnöistä.


Tutustu arviointiin

Sivulla käytettyjen kuvien lähteet:

Lue lisää...Ajantasaisuus energia ja tekninen huolto

Ajantasaisuus elinkeinot

Ajantasaisuuden arviointi

Elinkeinot

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn vahvistaminen on yksi maakuntaakaavan läpileikkaavista teemoista. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta on ratkaisevan tärkeää tarjota riittävät ja riittävän laajat sijoittumisalueet. Maakuntakaavassa osoitetaan sekä olemassa olevia että uusia teollisuus- ja työpaikka-alueita. Maakuntakaavaratkaisu tukeutuu alueiden hyvään saavutettavuuteen ja liikenteelliseen asemaan sekä olemassa olevaan infrastruktuuriin. Työpaikka- alueet tukeutuvat taajamarakenteeseen ja niiden sijoittelulla pyritään vahvistamaan taajama-alueiden vetovoimaa. 

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset

Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja on seuraavanlainen, ellei selvitysten perusteella toisin osoiteta. Päivittäistavarakauppa: koko Kymenlaakso 4 000 k-m2; Erikoiskauppa ja laajan tavaravalikoiman kauppa: Kotka, Kouvola 7 000 k-m2, Hamina, Inkeroinen, Myllykoski 5 000 k-m2, muu Kymenlaakso 4 000 k-m2; Tilaa vaativa kauppa: Kotka, Kouvola 5 000 k-m2, muu Kymenlaakso 4000 k-m2.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta astui voimaan 1.5.2017. Laissa vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 4 000 k-m2 suuruista vähittäiskaupan myymälää. Maakuntakaavan kaupan ratkaisu perustuu vuonna 2016 tehtyyn kaupan seurantaraporttiin, 2017 tehtyyn maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia tarkastelevaan raporttiin sekä vuonna 2019 tehtyyn Vaalimaan kaupan selvitykseen. Kymenlaakson kaupan kehitystä ja vallitsevan maailmantilanteen vaikutuksia maakunnan kaupalliseen kehitykseen ei ole tutkittu maakuntakaavatasolla. Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja on kuitekin kaavassa ajantasainen, vaikka selvitystarve kaupan kehityksen osalta on olemassa.

Ajantasaisuuden arviointikortit

Ajantasaisuuden arviointikorteissa on kuvattu maakuntakaavamerkinnöittäin toimintaympäristö ja sen muutokset, kaavamerkintä ja -määräys sekä niihin liittyvät taustatiedot ja -selvitykset. Näiden perustietojen jälkeen esitetään arvio merkinnän ajantasaisuudesta ja merkintään liittyvistä mahdollisista tieto- ja selvitystarpeista.

Työpaikat ja palvelut

Arviointi työpaikka- ja palvelualueiden merkinnöistä.

Tutustu arviointiin

Kauppa

Arviointi kaupan alueisiin liittyvistä merkinnöistä.

Tutustu arviointiin

Teollisuus

Arviointi teollisuuden alueisiin liittyvistä merkinnöistä. 

Tutustu arviointiin

Sivulla käytettyjen kuvien lähteet: 1. Kymenlaakson HVA, 2. AdobeStock_272406819, 3. Kymenlaakon liitto

Lue lisää...Ajantasaisuus elinkeinot

Ajantasaisuus matkailu ja virkistys

Ajantasaisuuden arviointi

Matkailu ja virkistys

Maakuntakaavassa luodaan aluerakenteelliset edellytyksen matkailualan kehittymiselle ja turvataan virkistykselle tärkeän viherverkoston riittävyys, saavutettavuus ja toimivuus. Maakuntakaavalla edistetään merkittävien matkailukokonaisuuksen ja verkostojen syntymistä. Lähivirkistyksen, ulkoilun ja retkeilyn alueet taas ovat merkittävä osa laadukkaan ja viihtyisän elinympäristön muodostumisessa vastapainona rakennetulle ympäristölle.

Ajantasaisuuden arviointikortit

Ajantasaisuuden arviointikorteissa on kuvattu maakuntakaavamerkinnöittäin toimintaympäristö ja sen muutokset, kaavamerkintä ja -määräys sekä niihin liittyvät taustatiedot ja -selvitykset. Näiden perustietojen jälkeen esitetään arvio merkinnän ajantasaisuudesta ja merkintään liittyvistä mahdollisista tieto- ja selvitystarpeista.

Matkailu

Arviointi matkailualueiden sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhykkeiden ajantasaisuudesta.

Tutustu arviointiin

Virkistys

Arviointi virkistysalueiden, ulkoiluun- ja retkeilyyn soveltuvien maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden, joilla ulkoilun ohjaamistarvetta sekä virkistysreitistöjen ajantasaisuudesta.

Tutustu arviointiin

Sivulla käytettyjen kuvien lähteet: 1. Kouvolan kaupunki, 2. Kymenlaakson liitto

Lue lisää...Ajantasaisuus matkailu ja virkistys