Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuskortti luonnonsuojelu

Ajantasaisuuden arviointikortti

Luonnonsuojelu

Pinta-alan mukaan suurin luonnonsuojelualuetyyppi on kansallispuisto, joita Kymenlaakson alueella on kolme. Ne edustavat maakunnan vaihtelevia luonnonoloja. Repoveden kansallispuisto ja Aarnikotkan suojelualue Pohjois-Kymenlaaksossa muodostuvat metsistä ja järvistä. Valkmusan kansallispuisto edustaa eteläisen Suomen suoluontoa. Itäisen Suomenlahden kansallispuisto koostuu ulkosaariston karuista saarista. Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentamisesta vesialueille on tehty eduskunnassa toimenpidealoite (TPA 100/2020 vp) vuonna 2020. Asia raukesi käsittelemättömänä eduskunnan toimikauden päättyessä huhtikuussa 2023.

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 luonnonsuojelualueiksi on merkitty valtakunnallisten suojelualueiden kohteita (kuten soidensuojeluohjelman täydennysehdotuskohteita, lintuvesiensuojeluohjelman, lehtojensuojeluohjelman, soidensuojeluohjelman, vanhojen metsien suojeluohjelman ja rantojensuojeluohjelman kohteita). 

Sojelualueiksi on merkitty kohteita, jotka ovat luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti, alueellisesti tai paikallisesti merkittäviä. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistaan alueen suojelun toteuttamistavat.

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat Euroopan unionin komission hyväksymät luontodirektiivissä määritellyt luontotyypit ja lajien elinympäristöt. Lisäksi osoitetaan komissiolle ilmoitetut lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet. 

Maakuntakaavan merkinnät

 • Suojelualue

  Merkinnällä osoitetaan luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä alueita tai kohteita. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

  Suunnittelumääräys:

  Suojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät alueiden luonto- ja ympäristöarvoja. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistaan alueen suojelun toteuttamistavat.

 • Luonnonsuojelualue

  Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alueita. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

  Suunnittelumääräys:

  Luonnonsuojelualueiksi osoitetuille alueille tai kohteille ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- tai ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa sellainen.

 • Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue

  Merkinnällä osoitetaan Euroopan unionin komission hyväksymät luontodirektiivissä määritellyt luontotyypit ja lajien elinympäristöt. Lisäksi osoitetaan komissiolle ilmoitetut lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet. Näiden suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty Luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ssä.

  Suunnittelumääräys:

  Ei kaavamääräyksiä.

Ajantasaisuuden arviointi

Uusia luonnonsuojelualueita perustetaan jatkuvasti lisää, etenkin yksityismaiden suojelualueverkosto kasvaa vuosittain useilla uusilla suojelualueilla. Näiden lisäksi kansallisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamisen myötä valtiolle ostetaan luonnonsuojeluohjelmissa suojeltavaksi määritettyjä maa-alueita. Koska uusia luonnonsuojelualueita perustetaan useita vuodessa, eivät maakuntakaavan luonnonsuojelu- ja suojelualuemerkinnät ole ajantasaisia.

Maakuntakaavan yleispiirteisyyden osalta on käyty keskusteluja siitä, tulisiko pienimpien suojelualueiden päivitys tehdä ainoastaan päivityksen yhteydessä lisäämällä kaavan hyväksymisen jälkeen perustetut suojelualueet maakuntakaavaan.

Uusi luonnonsuojelulaki (LSL) astui voimaan vuonna 2023. Siinä muutettiin joidenkin suojeltujen luontotyyppien määritelmiä ja tuotiin uusia luontotyyppejä suojelun piiriin. LSL:n 64 § mukaisia uusia suojeltavia luontotyyppejä ovat rannikon metsäiset dyynit, sisämaan tulvametsät, harjumetsien valorinteet, meriajokaspohjat, suojaisat näkinpartaispohjat sekä kalkkikivikalliot. ELY-keskus päättää näiden luontotyyppien luonnontilaisen tai siihen verrattavan esiintymän suojelusta. Arvokkaat luontotyypit huomioidaan maakuntakaavan suunnitteluratkaisuja tehtäessä. Tavoite on kuitenkin laatia yhä yleispiirteisempiä maakuntakaavoja, mistä syystä pienialaisimpia luontotyyppejä ei ole tarpeellista sisällyttää maakuntakaavaan. 

Natura 2000 -verkostoon ei ole ehdotettu uusia alueita Kymenlaaksosta maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen, joten tältä osin maakuntakaava on ajantasainen.

Suomen kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia on valmistelussa. Siinä toteutetaan Suomen sitoumuksia kansainvälisiin luonnonsuojelusopimuksiin. Näistä keskeisimpiä ovat YK:n nk. Montrealin sopimus, jossa YK:n jäsenvaltiot sitoutuvat suojelemaan 30 % maa- ja meripinta-alastaan vuoteen 2030 mennessä. EU:n biodiversiteettistrategiassa on asetettu samat suojelualuetavoitteet, minkä lisäksi siinä linjataan, että 10 % tulee olla tiukasti suojeltuja alueita. EU:n biodiversiteettistrategiaan on myös kirjattu, että kaikki vanhat ja luonnontilaiset metsät tulee suojella.

Keskeisimpiä kysymyksiä YK:n ja EU:n tavoitteiden kansallisessa toteuttamisessa maakuntakaavoituksen näkökulmasta ovat lisäisten suojelupinta-alojen jakaantuminen Suomen sisällä sekä kansallinen vanhan tai luonnontilaisen metsän määrittely. Kun kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia ja sen toimeenpanosuunnitelma valmistuvat, tulee Kymenlaakson maakuntakaava 2040 arvioida luonnonsuojelualueverkoston osalta uudelleen. Kunnianhimoisten luonnonsuojelutavoitteiden johdosta on mahdollista, että Kymenlaakson suojelualueverkostoon ja siten myös maakuntakaavaan tulee päivitystarpeita.

Seurantapalvelut ja -aineistot

Suojelun seuranta

Palvelussa seurataan maakuntakaavan suojelu- ja luonnonsuojelualueiden toteutumista.

Siirry palveluun

Lue lisää...Ajantasaisuuskortti luonnonsuojelu

Ajantasaisuuskortti erityisalueet

Ajantasaisuuden arviointikortti

Erityisalueet

Moottori- ja ampumaurheilun harrastaminen edellyttää, että yhdyskuntarakenteessa voidaan osoittaa näille toiminnoille alueita, joissa niiden synnyttämä melu ja muut ympäristövaikutukset voidaan hallita ja toiminnan turvallisuus taata. Samalla toimintaan liittyvät koulutus- ja urheilutapahtumat vaativat myös kohtuullista saavutettavuutta ja infrastruktuurin entistä korkeampaa tasoa. Kymenlaakson maakuntakaavassa osoitetaan moottori- ja ampumaratoja erityisaluemerkinnöillä. Näihin sekä erityisesti puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueisiin sekä lentopaikkoihin liittyvät myös maakuntakaavan melualuemerkinnät.

Maakunnassa on useita aktiivisia moottoriurheiluratoja. Tykkimäen, Pikkusuon ja Kotkan moottoriurheiluradoilla on järjestetty vuoden aikana useita moottoriurheilutapahtumia.

Kymenlaaksossa on monipuolinen ja hyvin saavutettavissa oleva ampumarataverkosto. Maakunnassa on arvioilta reilu 10 000 ampuma-aseharrastajaa. Alueella on 50 toiminnassa olevaa ampumarataa. Ampumaradat ovat tärkeä osa ampumaharrastusta ja reserviläistoimintaa. Ampumaradat ovat oleellinen osa myös puolustusvoimien ja poliisin toimintaa.

Maakuntakaavan merkinnät

 • Erityisalue

  Merkinnällä osoitetaan moottoriratoja.

  Suunnittelumääräys:

  Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.

 • Ampumarata

  Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä ampumarata-alueita.

  Suunnittelumääräys:

  Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytön toteuttamisessa tulee ehkäistä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein.

 • Melualue

  Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden melutaso ylittää valtioneuvoston päätöksellä ja asetuksella annetut melutason ohjearvot.

  Suunnittelumääräys:

  Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston päätöksellä ja asetuksella annetut melutason ohjearvot. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava melun alueelle aiheuttamat käyttörajoitukset.

Ajantasaisuuden arviointi

Ampuma- ja  moottoriradat

Ampumaratojen osalta maakunnallisesti merkittäville ja maakuntakaavassa osoitetuille alueille on määritelty kriteerit ja maakuntakaavassa osoitetaan puolustusvoimien ampumaratojen lisäksi sellaiset siviilien käytössä olevat ampumaradat, joilla ammutaan vähintään yli 10 000 laukausta vuodessa, ampumaradan käyttäjät tulevat laajahkolta, vähintään kahden kunnan alueelta, radalla voi ampua ainakin haulikolla ja kiväärillä, ampumarata ei sijaitse alle 2 km etäisyydellä tiheästä asutuksesta eikä sijaitse pohjavesialueella tai alle 2 km etäisyydellä ympäristö- ja luonnonarvoalueista tai virkistyksen ja matkailun vyöhykkeistä. Lisäksi ampumaradalla on oltava voimassa oleva ympäristölupa ja mahdollista kehittää rataa ja lisätä sen käyttöastetta.

Moottoriratojen osalta vastaavia kriteerejä ei ole määritelty, eikä maakunnan moottorirataverostoa ole kartoitettu. Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisesti merkittävinä kohteina Kouvolan Pikkusuon moottorirata, Kotkan moottoriurheilukeskus ja Miehikkälän motocrossrata. Maakuntakaavan ratkaisu ei pohjaudu riittäviin selvityksiin. Moottoriratojen osalta tulee selvittää maakunnan moottorirataverkosto sekä muodostaa kriteerit moottoriratojen esittämiselle maakuntakaavassa.

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma päivitettiin vuonna 2022 ja tämän yhteydessä ei tullut ilmi uusia maakunnallisesti merkittäviä ampumaratoja. Ampumaratojen osalta on tullut uusia vaatimuksia mm. lyijyhaulien käytöstä kosteikkoalueilla ja niiden suojavyöhykkeillä, joka vaikuttaa myös ko. alueilla olevien ampumaratojen toimintaan. Näiden vaatimusten osalta maakuntakaavan ratkaisu tulee tarkastaa ja maakuntakaavaratkaisun taustana olevan kehittämissuunnitelman ja tilannekuva päivittää.

Melualueet

Maakuntakaavassa melualueena osoitetaan alueita, joiden melutaso ylittää valtioneuvoston päätöksellä ja asetuksella annetut melutason ohjearvot. Melualueet liittyvät puolustusvoimien harjoittelutoiminnan alueisiin sekä lento-, ampuma- ja moottoriurheilutoiminnan alueisiin, joilta kantautuu melua ympäristöön. Maakuntakaavan ratkaisu perustuu puolustusvoimien osalta alueiden ajankohtaisiin ympäristölupapäätösten mukaisiin selvityksiin, sekä Finavian (2015) ja Kouvolan kaupungin (2016) toteuttamiin meluselvityksiin. KymiRing moottoriradan, Yrtinkankaan ampumaurheilukeskuksen ja Pakinkankaan ampumaradan melualueiden osalta maakuntakaavan ratkaisu perustuu lupaprosessien yhteydessä tehtyihin selvityksiin ja mallinnuksiin.

Pyhtään lentopaikan osalta ei ole määritelty voimassa olevassa maakuntakaavassa melualuetta, ja toiminnan kehittyessä tulisi selvittää onko alueelle tarvetta osoittaa melualue. Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma päivitettiin vuonna 2022 ja tämän yhteydessä ei tullut ilmi uusia maakunnallisesti merkittäviä ampumaratoja, joten ampumaratojen osalta melualueet ovat ajan tasalla. Maakuntakaavassa moottoriradoille on osoitettu maakuntakaavassa yksi melualue, joka koskee KymiRing-moottorirataa. Myös muiden moottoriratojen osalta olisi tarpeen selvittää tarpeet melualueiden osoittamiselle. Puolustusvoimien ampuma- ja harjoittelualueita koskevien melualueiden osalta ei nykytiedon valossa ole muutostarpeita, mutta mikäli kaavaprosessin yhteydessä ilmenee muutoksia ko. alueisiin, tulee myös melualueet tarkistaa.

Seurantapalvelut ja -aineistot

Selvitykset ja suunnitelmat

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma

Siirry sivuille

Lue lisää...Ajantasaisuuskortti erityisalueet

Ajantasaisuuskortti puolustusvoimat

Ajantasaisuuden arviointikortti

Puolustusvoimat

Kymenlaaksossa on laajoja ja valtakunnallisesti merkittäviä puolustusvoimien alueita. Maakunnassa toimii Karjalan prikaatti ja Utin jääkärirykmentti Kouvolassa sekä Reserviupseerikoulu Haminassa osana Lappeenrannan ja Haminan Maasotakolua. Puolustusvoimat on myös tärkeä työllistäjä alueella.

Maakuntakaavassa otetan huomioon erilaiset yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet ja turvataan nille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.

Maakuntakaavan merkinnät

 • Puolustusvoimien alue

  Merkinnällä osoitetaan sellaiset puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat varuskunta-alueet, joille yleisön pääsy on rajoitettu.

  Suunnittelumääräys:

  Alue varataan puolustusvoimien käyttöön.

 • Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalue

  Merkinnällä osoitetaan sellaiset puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat ampuma- ja harjoitusalueet, joille yleisön pääsy on rajoitettu.

  Suunnittelumääräys:

  Alue varataan puolustusvoimien käyttöön ampuma- ja harjoitustoimintoja varten.

  Aluekohtainen suunnittelumääräys:

  Virolahden Valkjärven ampuma- ja harjoitusalueen suunnittelussa ja alueidenkäytössä on varmistettava Harjun oppimiskeskuksen alueelle sijoittuvan opetustoiminnan käyttömahdollisuus.

  Kouvolan Selänpään, Vekaranjärven ja Pahkajärven ampuma- ja harjoitusalueen suunnittelussa ja alueidenkäytössä on varmistettava läpikulkumahdollisuus Repoveden kansallispuiston Tervajärven sisääntulolle.

 • Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on luonnonsuojelu

  Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien käytössä olevat Vahankylänmaan ja Mustamaan saaret, joille yleisön pääsy on rajoitettu.

  Suunnittelumääräys:

  Alue varataan puolustusvoimien käyttöön. Mikäli alue vapautuu puolustusvoimien käytöstä, se varataan luonnonsuojelutarkoituksiin.

 • Alue, jolla kulkeminen on rajoitettu

  Merkinnällä osoitetaan Pahkajärven ampuma- ja harjoitusaluen edellyttämä rajoitusalue.

  Suunnittelumääräys:

  Ei kaavamääräyksiä.

 • Suojavyöhyke

  Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden käyttöä on lähellä sijaitsevan vaaraa tai huomattavaa häiriötä aiheuttavan toiminnan vuoksi rajoitettava.

  Suunnittelumääräys:

  Alueella on sallittua maa- ja metsätalousrakentaminen sekä puolustushallintoa palveleva rakentaminen. Alueelle ei tule sijoittaa sairaalaa, vanhainkotia, päiväkotia tai muuta vastaavaa laitosta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava suojavyöhykkeen alueelle aiheuttamat käyttörajoitukset.

  Suunniteltaessa alueen käyttöä on puolustusvoimille varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Ajantasaisuuden arviointi

Maakuntakaavassa osoitetaan puolustusvoimien alueet sekä puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueet. Tällaisia alueita maakuntakaavassa ovat sellaiset puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat varuskunta-alueet tai ampuma- ja harjoitusalueet, joille yleisön pääsy on rajoitettua. Nämä alueet ovat maakuntakaavassa varattu puolustusvoimien käyttöön suunnittelumääräyksellä. Maakuntakaavaratkaisulla turvataan alueiden nykyinen ja tuleva käyttömahdollisuus, johon liittyvät myös ympäröivän alueen käyttörajoitukset. Maankäytön ristiriitoja on pyritty lieventämään kahdella aluekohtaisella suunnittelumääräyksellä, jotka kohdistuvat Harjun oppimiskeskuksen ympäristöön sekä Repoveden kansallispuiston Tervajärven sisääntuloväylään. Muita puolustusvoimien toimintaa liittyviä merkintöjä ovat suojavyöhykkeet sekä alueet, joilla kulkeminen on rajoitettua. Puolustusvoimien toimintaan liittyviä alueita sisältyy lisäksi mm. ampumaratoihin sekä melualueisiin.

Maailmapoliittinen tilanne, Kymenlaakson sijainti, Suomen tuore Nato-jäsenyys sekä huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden korostuminen voivat vaikuttaa myös tulevaisuuden maankäyttöratkaisuihin sekä siihen mitä merkintöjä voidaan maakuntakaavassa tulevaisuudessa esittää. Voimassa olevan maakuntakaavan maankäyttöratkaisu puolustusvoimien aluevarausten osalta on nykytiedon valossa ajantasainen, mutta tulee tarkistaa yhteistyössä puolustusvoimien kanssa seuraavan maakuntakaavaprosessin yhteydessä.

Lue lisää...Ajantasaisuuskortti puolustusvoimat

Ajantasaisuuskortti kulttuuriperintö ja maisema

Ajantasaisuuden arviointikortti

Kulttuuriperintö ja maisema

Kymenlaakson maisemarakenteen luonnon perustekijöitä ovat suurmaisemaa hallitsevat maakunnan poikittain halkovat Salpausselät, jotka jakavat maakunnan karkeasti eteläiseen, rannnikkotasanteeseen ja pohjoiseen järvialueeseen. Kymenlaakson luonnontekijät vaihtuvat Suomenlahden ulkomeriosien karuilta ja puuttomilta luodoilta aina Järvi-Suomen vehmaisiin vesistönäkymiin. 

Kymenlaaksossa on runsaasti arvokkaita rakennusperinnön kohteita ja kokonaisuuksia liittyen erityisesti teollisuuteen, merenkulkuun, raja-alueisiin, kartanoympäristöihin, linnoituksiin, saaristoasutukseen ja jokiympäristöön. Kymenlaakson kulttuuriympäristössä näkyy monin paikoin maakunnan merkitys Ruotsin ja Venäjän välisessä rajankäynnissä. Rannikon kalastajakylät ovat sen sijaan hyviä esimerkkejä kalastuksen ja merenkulun tuottamasta rakennetusta ympäristöstä Itäisellä Suomenlahdella. Sahat ja paperitehtaat ja muut teollisuusrakennukset ja yhdyskunnat kuvastavat teollisuuden vaurautta ja vaikutusta.

Kotkaan on perustettu vuonna 2014 kansallinen kaupunkipuisto, jonka erityispiirteitä ovat joki- ja meriluonto sekä teolliseen kehitykseen ja linnoitus- ja puolustushistoriaan kuuluva rakennusperintö. Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu itäisen Suomenlahden merialueita, Kotkan keskustan puistoja ja rakennettuja kortteleita sekä Kymijoen rantoja Korkeakoskelle ja Siikakoskelle asti.

Maakuntakaavan merkinnät

 • Muinaismuistoalue

  Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain nojalla suojeltuja alueita. Alueella on voimassa MRL 33§ mukainen rakentamisrajoitus.

  Suunnittelumääräys:

  Alueen maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon alueella olevat suojeltavat arkeaologiset, maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot. Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta.

  Aluekohtainen suunnittelusuositus:

  Kyminlinnan alueen yksityiskohtaisemmassa uunnittelussa tulee asumisen, matkailu- ja tapahtumapalveluiden kehittämisen tukea seudun tasapainoisen palvelurakenteen kehittymistä.

 • Ruotsinsalmen meritaistelualue

  Merkinnällä osoitetaan Ruotsinsalmen meritaistelualueen ympäristö.

  Suunnittelumääräys:

  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon meritaistelualueen kulttuuriympäristön ja merihistorian arvot. Alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa hylkyjen muodostamaa kokonaisuutta. Ennen alueella tehtävää vesirakennustyötä on oltava yhteydessä Museovirastoon vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin järjestämiseksi.

 • Historiallinen tie

  Merkinnällä osoitetaan Suuren Rantatien olemassa olevat osat.

  Suunnittelumääräys:

  Alueelle suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa tien linjausta tai siihen liittyvän museosillan kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueelle tehtävistä suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

 • Salpalinja

  Merkinnällä osoitetaan alue, jolla sijaitsee Salpalinja-linnoitusketjun rakenteita.

  Suunnittelumääräys:

  Ympäröivän alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon suojeltujen rakenteiden historiallinen arvo.

 • UNESCO:n maailmanperintökohde

  Merkinnällä osoitetaan Verlan alue ja Struven mittausketjun piste Mustaviirin saaressa, jotka kuuluvat UNESCO:n maailmanperintökohteiden luetteloon.

  Suunnittelumääräys:

  Aluetta ja sen lähiympäristöä on suunniteltava siten, että maailmanperintökohteen rakennushistorialliset, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät ja vahvistuvat. Toimenpiteitä suunnitetaessa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta.

 • Kansallinen kaupunkipuisto

  Merkinnällä osoitetaan Kotkan kansallinen kaupunkipuisto.

  Suunnittelumääräys:

  Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kansallisen kaupunkipuiston erityisominaisuudet perustamispäätöksen mukaisesti. Kansallisen kaupunkipuiston alueella on otettava huomioon alueella sijaitsevien valtakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden ominaispiirteiden vaaliminen.

 • Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue

  Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävät alueet. Merkinnän perustelut ilmaistaan seuraavilla indekseillä: ma/v = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue (kaavakartalla merkinnässä reunaviiva), ma/e = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi esitetty alue (kaavakartalla merkinnässä ei reunaviivaa), ma/m = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä alue (kaavakartalla merkinnässä ei reunaviivaa).

  Suunnittelumääräys:

  Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset.

Ajantasaisuuden arviointi

Maakuntakaavassa on osoitettu Unescon maailmanperintökohteet sekä valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY). RKY-kohteet on valtioneuvoston päätöksellä otettu alueidenkäyttölakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on tekeillä kesällä 2023 Kymenlaakson RKY-alueiden tarkistus. Mikäli tarkistusinventoinneissa rajauksiin tulee muutoksia, tulee muuttuneet rajaukset huomioida maakuntakaavaprosessissa.  

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu Kymenlaaksossa 2014. Inventoinnin tulos (VAMA 2021) otettiin valtioneuvoston päätöksellä 18.11.2021 alueidenkäyttölain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi. Kymenlaakson maakuntakaavassa on osoitettu 2014 inventoinnin sekä aiemman, vuoden 1995 päätöksen mukaiset VAMA-alueet. Valtioneuvoston 2021 tekemän päätöksen mukaiset VAMA-alueet poikkeavat jonkin verran Kymenlaakson 2014 inventoinnista. Maakuntakaava ei tältä osin ole ajantasainen ja VAMA-alueet tulee päivittää maakuntakaavan laadinnan yhteydessä valtioneuvoston päätöksen mukaiseksi. 

Maakunnallisesti arvokkaiden rakennetun kulttuuriperinnön inventoinnit ovat osin vanhoja ja maakuntakaavaratkaisu perustuu vanhoihin inventointeihin ja arvotukseen, eikä kaavaratkaisu huomioi uudempaa rakennuskantaa. Kymenlaakson liitto on aloittanut kunnissa tehtyjen rakennetun kulttuuriperinnön inventointitietojen kasaamisen ja tietotarpeiden kartoituksen. Maakuntakaavaprosessin yhteydessä tulee tehdä arvotus maakunnallisesti arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista ja maakuntakaava päivittää.   

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on inventoitu 2014 ja inventoinnin perusteella tehdyn arvotuksen perusteella ne on osoitettu maakuntakaavassa. Tältä osin maakuntakaavan voidaan todeta olevan ajantasalla. 

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on osoitettu maakuntakaavassa ja tältä osin maakuntakaava on ajantasainen.

Maakuntakaavassa on osoitettu Unescon maailmanperintökohteet Verlan puuhiomo ja pahvitehdas sekä Struven mittausketjun kohteet. Historiallisen tien merkinnällä on osoitettu Suuren rantatien olemassa olevat osat. Salpalinja on osoitettu omalla merkinnällään. Näiltä osin maakuntakaava on ajantasainen.

Muinaismuistoalueena on osoitettu Kyminlinna ja Utin linnoitus. Muita muinaismuistoja ohjataan koko maakuntakaavaa koskevalla suunnittelumääräyksellä. Muinaismuistoalueiden merkintä on ajantasainen, mutta maakuntakaavaprosessin yhteydessä käydään museoviranomaisten kanssa keskustelu onko muita merkittäviä alueita, jotka tulisi osoittaa maakuntakaavassa.

Seurantapalvelut ja -aineistot

Lue lisää...Ajantasaisuuskortti kulttuuriperintö ja maisema

Ajantasaisuuskortti matkailu

Ajantasaisuuden arviointikortti

Matkailu

Kymenlaaksossa matkailu on kasvava toimiala ja maakunnalla on potentiaalia mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi matkailualueeksi. Maakunnan matkailun täyttä potentiaalia ei eri alueellisten strategioiden mukaan kuitenkaan ole hyödynnetty riittävästi.

Kymenlaakson matkailun aluerakennetta ei ole tarkasteltu laajemmin omana kokonaisuutenaan aiempien kokonaismaakuntakaavan tai vaihemaakunta- kaavojen yhteydessä, vaan sitä on käsitelty muiden teemojen ohessa ja tukeuduttu valtakunnallisiin ja alueellisiin strategioihin.

Osana ajantasaisuuden arviointia Kymenlaakson liitto laatii selvitystä maakunnan matkailusta. Tällä Kymenlaakson matkailun aluerakenteen selvityksellä pyritään saamaa kokonaiskuvaa Kymenlaakson matkailualueiden sijoittumisesta ja tulevaisuuden tarpeista.

Maakuntakaavan merkinnät

 • Matkailupalvelujen alue

  Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä olemassa olevia tai suunniteltuja matkailupalvelujen alueita. Maakuntakaavalla luodaan edellytykset matkailukohteiden saavutettavuudelle perustuen olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

  Suunnittelumääräys:

  Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee toimintojen sijoittumisen ohjauksella ja rakentamisen mitoituksen määrittelyllä turvata alueen erityisten luontoarvojen, kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyminen.

  Aluekohtainen suunnittelusuositus:

  Rankin saaren alueella tulee yksityiskohtaisemmassa suunnitelussa huomioida puolustusvoimien alueidenkäyttötarpeet.

 • Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue

  Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia matkailun ja vrkistyksen kehittämistarpeita.

  Suunnittelumääräys:

  Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, rakennusperintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen.

Ajantasaisuuden arviointi

Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä olemassa olevia tai suunniteltuja matkailupalvelujen alueita ja luodaan edellytykset matkailukohteiden saavutettavuudelle. Alueisiin kuuluu tai on suunnitteilla matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, lomahotelleja, kylpylöitä, leirintäalueita, monipuolisia liikuntapalveluja tai muita vastaavia matkailua palvelevia toimintoja.

Maakuntakaavassa osoitetaan lisäksi matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueita, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita. Tällaisia vyöhykkeitä on tunnistettu sekä Etelä-Kymenlaakson rannikko- ja saaristoalueella että Pohjois-Kymenlaakson järviseudulla. Vyöhykkeiden osoittamisella on pyritty edistämään ylimaakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien matkailukokonaisuuksien ja verkostojen syntymistä sekä nykyisten vahvistumista. Samalla pyritään luomaan edellytyksiä kehittää vetovoimaisia ulkoilu- ja virkistysalueverkostoja, jotka palvelevat sekä matkailijoita, matkailuelinkeinoa että alueen asukkaita. Vyöhykkeet on muodostettu siten, että mahdollisuuksien mukaan ne palvelevat myös ylimaakunnallisia matkailutoimintojen kokonaisuuksia.

Matkailupalvelujen alueina osoitetaan maakuntakaavassa hyvin erilaisia alueita olemassa olevista toimivista matkailualueista alueisiin, joihin kohdistuu alustavia suunnitelmia matkailutoiminnasta. Valtakunnallisesti tai vähintään ylimaakunnallisesti merkittävistä matkailualueita hyvin pieniin matkailutoimijoihin. Vaikka Kymenlaakson maakuntakaava 2040 huomioi matkailun ja matkailun erilaiset tarpeet melko monipuolisesti sekä maakuntakaavan merkinnöissä että niitä koskevissa määräyksissä, matkailun ratkaisu ei pohjaudu ajantasaiseen alueen matkailua tarkastelevaan selvitykseen ja ratkaisun kriteereitä ei ole selkeästi määritelty. Seuraavan maakuntakaavaprosessin yhteydessä matkailun maakuntakaavan ratkaisu tulee tarkastaa ja selvityksen pohjalta luoda kriteerit matkailun osoittamiselle maakuntakaavassa.

Seurantapalvelut ja -aineistot

Tilastot

Kymenlaakson matkailu- ja majoitustilastot Kymenlaakso Ennakoi tilastot -palvelussa

Siirry palveluun

Matkailu- ja ravintola-alan toimialakortti Kymenlaakso Ennakoi -palvelussa.

Siirry palveluun

Lue lisää...Ajantasaisuuskortti matkailu