Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Joulukuussa tehtyjä rahoituspäätöksiä

Syksyn aikana avoimiin rahoitushakuihin saapuneista Kymenlaaksoon kohdistuvista hakemuksista maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (MYRS) on 12.12.2023 hyväksynyt rahoitettavaksi useita hankkeita.

Maakuntien liittojen EAKR haku oli avoinna 28.8.-29.9.2023. Kymenlaakson liitolla oli avattuna Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 –ohjelman toimintalinjan (tl)  1 erityistavoite (et) 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen sekä  tl 2   et 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen.  Hakuun saapuneista Kymenlaaksoon kohdistuvista hakemuksista rahoitetaan seuraavat hankkeet:

Et 1.1

Virtuaalistudiosta liiketoimintaa. Hankkeessa suunnitellaan kansainvälisesti kiinnostavia virtuaalistudiota, uusinta kameratekniikkaa sekä VR/AR/XR/5G-teknologioita hyödyntäviä palvelumuotoilun tuotteita ja kehitetään tutkimuksen, tki-toiminnan ja elinkeinoelämän innovaatioyhteistyön toimintamalli, jolla alueen älykkään erikoistumisen vaikutuksen piirissä olevat yritykset, korkeakoulut ja yhteistyöalueet voivat yhä nopeammin ja paremmin vastata kansainvälisten markkinoiden tarpeisiin ja muutoksiin. Toteuttajana hankkeessa on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), ja tukirahoitus on enintään 91 775 € euroa (70% kokonaiskustannuksista). Toteutusaika on 1.1.2024-30.6.2025.

Puettava teknologia kestävän ruokajärjestelmän ja yrittäjien tukena (ylimaakunnallinen). Hankkeen tarkoituksena on kehittää kestävää ruokajärjestelmää tukemalla maa- ja puutarha-alan yrittäjiä puettavan teknologian avulla. Hankkeen päätavoitteena on tuoda yrittäjille uutta osaamista hyödyntää eksoskeletoneja työkuormituksen vähentämisessä ja tuottavuuden parantamisessa. Alatavoitteina on kehittää uusia teknologia-avusteisia työtapoja, luoda teknologiatarpeen arviointimalli ja laatia ohjeistus eksoskeletonien käyttöönotosta ja hyödyntämisestä. Toteuttajana hankkeessa on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, ja tukirahoitus on yhteensä enintään 124 369 € , josta Kymenlaaksoon kohdistuvan tuen määrä on 31 092 €. (Rahoittavat maakunnat: Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme ja Kymenlaakso). Toteutusaika on 19.2.2024-30.4.2026.

Et 2.2:  

Tulvaroska – Tulvaveden kuljettaman jätteen kerääminen öljyntorjuntakalustolla. Hanke tukee varautumista tulvantorjuntatilanteen jälkitoimiin ja selvittää öljyntorjuntakaluston käytettävyyden tulvaveden huuhtoman ja vesistöihin kuljettaman roskan keräämiseksi. Kaluston käytettävyys selvitetään käytännön testeillä. Testien perusteella varaudutaan kaluston modifiointiin. Testitulokset raportoidaan ja käyttökelpoisiksi osoittautuvista keruujärjestelmistä kootaan "Tulvaroskan keräämisen toimintamalli öljyntorjuntakalustoa hyödyntäen" -tietopaketti. Toteuttajana hankkeessa on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), ja tukirahoitus on enintään 48 629 € euroa (70% kokonaiskustannuksista). Toteutusaika on 1.3.2024-28.2.2025.

Edellä olevista hankkeista lisätietoja Kymenlaakson liitosta.

Hämeen ELY:lle toimitetuista hakemuksista myönteisen rahoituspäätöksen saivat MYRSissä seuraavat hankkeet: 

JTF ELY: HUIMA – Huimempaa naisyrittäjyyttä ja enemmän töitä nuorille Kymenlaaksossa. Hankkeessa vahvistetaan alueellista yrittäjyyttä, edistetään jatkuvaa oppimista työelämässä ja tuetaan erityisesti yksinyrittäjien pärjäämistä, uskoa yritystoimintaansa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomista. Kohderyhmänä ovat kymenlaaksolaiset mikro- ja pk-naisyrittäjät ja yrittäjyyttä suunnittelevat kaikilta eri aloilta, sekä välivaiheessa peruskoulun tai toisen asteen koulutuksen jälkeen olevat, kenties vailla ammatillista koulutustakin olevat 18–29-vuotiaat nuoret. Tavoitteena on myös nuorten työllistymisen kautta luoda uutta uskoa tulevaisuuteen. Hanke ei keskity maakuntakeskuksiin, vaan pääasiassa tavoitellaan mukaan osallistujia haja-asutusalueelta. Toteuttajana hankkeessa on Työtehoseura ry, ja tukirahoitus on enintään 219 484 € euroa (80% kokonaiskustannuksista). Toteutusaika on 1.2.2024-31.5.2026.  

JTF-ELY: KIITO - Innovaatioita, Osaamista ja Työllistymistä Kymenlaaksoon. Edessä olevalla turvetuotannon lopettamisella on suora vaikutus työttömyyteen alueella ja vaarassa voi olla lisäksi välillisiä työpaikkoja, koska talouden toimeliaisuus vähenee turvetuotantoalueilla (Kymenlaakso JTF suunnitelma). Työttömiksi jäävillä ja työttömyysuhan alla olevilla ei juurikaan ole alueen kasvuyritysten ja kasvupotentiaalia omaavien toimialojen kannalta relevanttia osaamista. Alueen työnhakijoilla voi olla myös rekrytointia vaikeuttavaa työelämätaitojen puutetta. Hankkeessa yhdistetään alueen pk-yrityksissä toimivia henkilöitä, korkeakouluosaajia, kansainvälisiä ja ammatillisten oppilaitosten osaajia sekä työttömyysuhan alla olevia ja vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Hankkeessa tuetaan työttömiä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia nuoria työllistymisessä ja tarjotaan yrityksille uusia rekrytointi- ja perehdytysmenetelmiä. Toteuttajina hankkeessa ovat päätoteuttajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), osatoteuttajina Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Kouvolan ammattiopisto Oy (Eduko). Tukirahoitus on enintään 1 087 525 € euroa (80% kokonaiskustannuksista). Toteutusaika on 1.2.2024-30.6.2026.  

ESR+ (TL 5, et 5.1): SOINTU - yhteiskehittämällä perheet osallisiksi lastensuojelun siirtymiin. Hankkeessa nuoret saavat mahdollisuuden osallistua vanhempia, vanhemmuutta ja läheisverkostoa tukevan toiminnan kehittämiseen. Kehittämistyö toteutetaan monitoimijaisesti ja nuorilähtöisesti siten, että nuoret pääsevät mukaan tasavertaisina toimijoina. Kehittämisessä käytetään Living Lab kehittämismallia innovaatiotoiminnan edistäjänä. Hankesuunnittelussa on ollut vahvasti mukana Kymenlaakson HVA-alue. Hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan hyvinvointialuetasoinen tietoon ja tutkimukseen perustuva vanhemmuuden tuen ja läheisverkostotyön malli perhesosiaalityön ja lastensuojelun asiakkaana oleville nuorille. Toteuttajana hankkeessa on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), ja tukirahoitus on enintään 284 939 € euroa (80% kokonaiskustannuksista). Toteutusaika on 1.3.2024-30.9.2026. 

Edellä olevista JTF-ELY ja ESR+ -hankkeista lisätietoja Hämeen ELYstä. 

Kaikkien em. tuensaajien kanssa käydään vielä tarkentavia neuvotteluja


| Pia Hurtta | Rahoitus