Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Tietosuoja

 Kymenlaakson liiton tietosuojaseloste, laadittu 25.11.2019.

Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä henkilötietolain (523/1999) edellyttämät tiedot Kymenlaakson liiton ylläpitämien henkilörekiserien osalta. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan internet-sivulla www.kymenlaakso.fi ja sitä päivitetään tarvittaessa sen sisältämien tietojen muuttuessa.
REKISTERINPITÄJÄ
Kymenlaakson liitto (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puhelin: 045 126 1619
Y-tunnus 0206714-5
REKISTERINPITÄJÄN TOIMINTAMUODOT
Kymenlaakson liiton aluekehitystehtävät määritellään aluekehityslaissa. Lakisääteisiin tehtäviin kuuluu maakuntakaavan laadinta. Edunvalvontaa toteutetaan kansallisesti yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa mm. aluehallintoviranomaisten tulosohjauksen ja muiden tahojen vastaavien menettelyjen yhteydessä. Kuntayhtymän toimintojen kannalta joudutaan käsittelemään välttämättömiä henkilötietoja.
HENKILÖREKISTERIASIOIDEN YHDYSHENKILÖ/ TIETOSUOJAKOORDINAATTORI
Hallintojohtaja Harri Turkulainen
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puhelin: 045 126 1619
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja Kymenlaakson liiton toiminnassa, lakisääteisten tehtävien sekä asiakassuhteiden hoitamiseen. Rekisterinpitäjä käsittelee myös palveluksessaan olevan henkilökunnan henkilötietoja työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi.
YLLÄPIDETTÄVÄT REKISTERIT
Asiakasrekisteri (toimielimet, työryhmät ja sidosryhmät)
Henkilöstörekisteri
Tapahtumat
Kyselyt
Uutiskirjeen saajat
Ylläpidettävistä rekistereistä on laadittu erilliset rekisteriselosteet.
REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ
Toimielin- ja työryhmätyöskentelyyn, tapahtumaan ja seminaariin osallistuvien sekä uutiskirjeen saamisen yksilöimisen, tunnistamisen ja kokouksen/tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten:
• nimi
• yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
• ammatti, työpaikka;
• muut ao. rekisteriselosteissa tarkemmin yksilöidyt tiedot.
Rekisterinpitäjän palveluksessa olevan henkilöstön sekä luottamushenkilöiden osalta tarpeelliset tiedot palkanmaksun ja muiden työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi, kuten:
• henkilö- ja yhteystiedot;
• työ- tai luottamustehtävä;
• työsuhteen kesto;
• pankkiyhteystiedot
Toimielinten luottamushenkilöiden ja jäsenten välttämättömät yhteystiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekistereissä olevat tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröitymisen yhteydessä. Tietoa voidaan saada yleisistä verkkolähteistä.
TIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta rekisteripitäjän tai rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Kuitenkin henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai lakisääteistä tilastotarkoituksia varten.
Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIEN SUOJAUSPERIAATTEET
Rekisterinpitäjän rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.
Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.
REKISTERÖITYJEN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on alla olevissa kohdissa 1-7 mainitut oikeudet häntä koskevien tietojen saantiin, oikaisemiseen, rajoittamiseen, poistamiseen tai siirtämiseen sekä oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus:
1. Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisterinpitäjän rekistereihin;
2. Oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
3. Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
4. Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kieltämällä niiden käsittely esim. suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tai henkilömatrikkelia taikka sukututkimusta varten);
5. Oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. (Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.)
6. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn;
7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Edellä kohdissa 1-6 tarkoitettu pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Kymenlaakson liitto, Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola. Siinä tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi).
Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi). 

Jaa artikkeli

Päivitetty 12 elokuu 2021